June 21, 2024

Understanding India Unit 10 ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

Understanding India Unit 10 ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 10 ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ Solutions

Understanding India Unit 10 ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ Read More »

Understanding India Unit 9 ভাৰতীয় সংবিধান নির্মাণ

Understanding India Unit 9 ভাৰতীয় সংবিধান নির্মাণ Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit Unit 9 ভাৰতীয় সংবিধান নির্মাণ Solutions to

Understanding India Unit 9 ভাৰতীয় সংবিধান নির্মাণ Read More »

Understanding India Unit 8 ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন-বিকাশ আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ

Understanding India Unit 8 ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন-বিকাশ আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 8 ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন-বিকাশ

Understanding India Unit 8 ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন-বিকাশ আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ Read More »

Understanding India Unit 7 মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন আৰু চুফী পৰম্পৰা

Understanding India Unit 7 মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন আৰু চুফী পৰম্পৰা Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 7 মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন

Understanding India Unit 7 মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন আৰু চুফী পৰম্পৰা Read More »

Understanding India Unit 6 মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য

Understanding India Unit 6 মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 6 মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ শিল্প আৰু

Understanding India Unit 6 মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য Read More »

Understanding India Unit 5 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য

Understanding India Unit 5 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 5 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিল্প আৰু

Understanding India Unit 5 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিল্প আৰু স্থাপত্য Read More »

Gonorrhea Problem and Treatment | গনোৰিয়াৰ সমস্যা আৰু প্ৰতিকাৰ

নাইচেৰিয়া গনোৰিয়া বেক্টেৰিয়াৰ ফলত যৌন সংক্ৰমণ (STI) গনোৰিয়া হয়, যাৰ আনুমানিক বিশ্বব্যাপী বাৰ্ষিক ঘটনা 86.9 নিযুত । গনোৰিয়াই পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মূত্ৰনলী, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্ভিচাইটিছ বা মূত্ৰনলী হিচাপে, আৰু দুয়োটা লিংগত অতিৰিক্ত জননাংগ স্থানত (ফেৰিংক্স, মলদ্বাৰ,

Gonorrhea Problem and Treatment | গনোৰিয়াৰ সমস্যা আৰু প্ৰতিকাৰ Read More »

Understanding India Unit 4 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষানুষ্ঠান

Understanding India Unit 4 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষানুষ্ঠান Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 4 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা আৰু

Understanding India Unit 4 প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষানুষ্ঠান Read More »

Understanding India Unit 3 প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শন-বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম

Understanding India Unit 3 প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শন-বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 3 প্ৰাচীন

Understanding India Unit 3 প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শন-বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম Read More »

Understanding India Unit 2 প্ৰাচীন ভাৰতত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য আৰু বিজ্ঞানৰ বিকাশ

Understanding India Unit 2 প্ৰাচীন ভাৰতত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য আৰু বিজ্ঞানৰ বিকাশ Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 2 প্ৰাচীন ভাৰতত

Understanding India Unit 2 প্ৰাচীন ভাৰতত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য আৰু বিজ্ঞানৰ বিকাশ Read More »

Understanding India Unit 1 ভাৰতবৰ্ষৰ ধাৰণা; প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল

Understanding India Unit 1 ভাৰতবৰ্ষৰ ধাৰণা; প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল Notes, College and University Answer Bank for BA, B.com, B.sc, and Post Graduate Notes and Guide Available here, Understanding India Unit 1

Understanding India Unit 1 ভাৰতবৰ্ষৰ ধাৰণা; প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল Read More »

Cholera Infection and Treatment | কলেৰা সংক্ৰমণ আৰু প্ৰতিকাৰ 

কলেৰা হৈছে ভাইব্ৰিঅ কলেৰি (Vibrio cholerae) বেক্টেৰিয়াৰ ফলত হোৱা এক তীব্ৰ ক্ষৰণকাৰী ডায়েৰিয়াজনিত ৰোগ। ইয়াৰ ফলত বিশ্বজুৰি প্ৰতি বছৰে চাৰি নিযুতৰো অধিক ঘটনা ঘটা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ইলেক্ট্ৰলাইট বিকাৰৰ সৈতে উচ্চ-পৰিমাণৰ তৰল হ্ৰাস যি

Cholera Infection and Treatment | কলেৰা সংক্ৰমণ আৰু প্ৰতিকাৰ  Read More »

Blepharitis Problem and Treatment | ব্লেফাৰিটিছৰ সমস্যা আৰু প্ৰতিকাৰ  

ব্লেফাৰিটিছ (Blepharitis) হৈছে চকুৰ পতাৰ মাৰ্জিনৰ প্ৰদাহৰ দ্বাৰা চিহ্নিত এক চকুৰ ৰোগ। ই তীব্ৰ বা দীৰ্ঘম্যাদী হ’ব পাৰে যাৰ ভিতৰত দীৰ্ঘম্যাদীবিধ হৈছে অধিক সচৰাচৰ প্ৰকাৰ। ইয়াক সমস্যাটোৰ অৱস্থান, সন্মুখৰ বনাম পশ্চাৎভাগৰ দ্বাৰা আৰু সংজ্ঞায়িত কৰিব

Blepharitis Problem and Treatment | ব্লেফাৰিটিছৰ সমস্যা আৰু প্ৰতিকাৰ   Read More »

Environment Studies Class 5 SEBA Question Answer | পৰিৱেশ অধ্যয়ন Class 5 সমাধান

Environment Studies Class 5 SEBA Question Answer | পৰিৱেশ অধ্যয়ন Class 5 সমাধান | পঞ্চম শ্ৰেণী পৰিৱেশ অধ্যয়ন প্ৰশ্ন উত্তৰ | Class 5 Environment Studies Question Answer | Class 5 Environment Studies Important Notes PDF

Environment Studies Class 5 SEBA Question Answer | পৰিৱেশ অধ্যয়ন Class 5 সমাধান Read More »

Class 5 Environment Studies Question Answer – 2025 | পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন সমাধান

Class 5 Environment Studies Question Answer – 2025 | পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন সমাধান, can be of great value to excel in the examination. Assam Board Class 5 পৰিৱেশ অধ্যয়ন Question Answer gives you a

Class 5 Environment Studies Question Answer – 2025 | পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন সমাধান Read More »

Class 5 Environment Chapter 16 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ

Class 5 Environment Chapter 16 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ, SEBA Chapter 16 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ Class 5 Environment Study Question Answer to each chapter is provided in the list of SEBA Class 5 Environment Chapter 16

Class 5 Environment Chapter 16 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ Read More »

Class 5 Environment Chapter 15 আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্রযুক্তি

Class 5 Environment Chapter 15 আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্রযুক্তি, SEBA Chapter 15 আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্রযুক্তি Class 5 Environment Study Question Answer to each chapter is provided in the list of SEBA Class 5 Environment

Class 5 Environment Chapter 15 আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্রযুক্তি Read More »

Class 5 Environment Chapter 13 ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসম

Class 5 Environment Chapter 13 ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসম, SEBA Chapter 13 ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসম Class 5 Environment Study Question Answer to each chapter is provided in the list of SEBA so

Class 5 Environment Chapter 13 ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসম Read More »

Class 5 Environment Chapter 11 আমাৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহ

Class 5 Environment Chapter 11 আমাৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, SEBA Chapter 11 আমাৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহ Class 5 Environment Study Question Answer to each chapter is provided in the list of SEBA so that you can easily browse through

Class 5 Environment Chapter 11 আমাৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহ Read More »

Scroll to Top