Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म

Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 9 समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म and select needs one.

समाज फोसावगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म

फरा बिजाबनि सोंथि

सों 1. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ मोनसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो–

(क) कालिचरण ब्रह्मआ माब्ला जोनोम मोनदोंमोन?

फिन : बांला 1267 मायथाइनि (1860 इं) बैसाग दाननि 5 अक्टखालि कालिचरण ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन।

(ख) कालिचरण ब्रह्मनि बिफाया मा धोरोम सिबियोमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मनि बिफाया बाथौ धोरोम सिबियोमोन।

(ग) कालिचरण ब्रह्मखौ लेखा फोरोंनो थाखाय न’आव लाखिनाय फोरोंगिरिनि मुङा मा?

फिन : कालिचरण ब्रह्मखौ लेखा फोरोंना थाखाय न ‘आव लाखिनाय फोरोंगिरिनि मुङा बिरनाराम अरफे बीर नारायन मेस।

(घ) बर ‘फोरनि गेजेराव सोर Clarion Call होदोंमोन?

फिन : बर ‘फोरनि गेजेराव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ Clarion Call होदोंमोन।

(ङ) साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइखौ माब्ला होदोंमोन?

फिन : 1929 मायथाइनि 4 जानुवारी खालि बेलासिनि 2-30 रिंगायाव कालिचरणआ होदोंमोन।

(च) Victoria Cross बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन?

फिन : सेथि महासमराव Victoria Cross बान्थाखौ सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया मोनदोंमोन।

(छ) गर्खा रेजिमेन्टखौ माब्ला दानाय जादोंमोन?

फिन : 1919 मायथाइयाव।

(ज) साइमन कमिसननो होनाय गोसोखां बिलाइखौ सोर इंराजी रावजों लिरदोंमोन?

फिन : गियासुद्दिन उकिल।

(झ) कालिचरणा ‘सारनित्य क्रिया’ बिजाबखौ माब्ला फरायनो खाबु मोनदोंमोन?

फिन : 1905 इंराजी, बांला 1312 मायथाइयाव।

सों 2. सुंद ‘यै फिन हो:

(क) ‘सारनित्य क्रिया ‘या मा?

फिन : “सारनित्य क्रिया” आ ब्रह्म धोरोमनि गांसे धोरोम बिजाब। बेयाव ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै गोदै राव लिरनाय दं।

(ख) कालिचरण ब्रह्मनि बिमा आरो बिफानि मुङा मा?

फिन : बिफानि मुङा खौलाराम मेस आरो बिमानि मुङा रोन्दिनी।

(ग) कालिचरण ब्रह्मआ माब्ला आरो बबेयाव जोनोम मोनदोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ बांला 1267 मायथाइनि (1860 इं) बैसाग दाननि 5 अक्ट’ खालि अखा नायसि समाव धुबुरी जिलानि सिङाव थानाय टिपकाइनि काजिगामियाव जोनोम जादोंमोन।

(घ) कालिचरण ब्रह्म बबेयाव आरो सोरनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ कलिकातायाव थांनानै शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन।

(ङ) बेद शास्त्रआव इसोरखौ मा मा मुङैगांबज्रिनाय जायो?

फिन : बेद शास्त्रआव सासे इसोरखौनो साथामनि मुं दोनदों- ब्रह्मा, बिष्णु, महेश्वर। सासेल’ परमेश्वर पूर्ण परमब्रह्मखौ फालियोब्लानो ब्रह्म, बिष्णु, महेश्वरखौ फुजिनाय जायो।

(च) कालिचरणनि समाव बर ‘फोरा माबादि धोरोम फुजियोमोन? 

फिन : कालिचरणनि समाव बर ‘फोरा बाथौ फुजा, खेराय-माराय, गारजा होनाय, मोदाइ होनायनि मुङै दाउसा, फारौ अमा बोरमा हाथारनाय, जौ बाउनाय खान्थिजों धोरोम फुजियोमोन।

(छ) कालिचरण ब्रह्मआ फोसाबनाय जायखिजाया मोननै गाज्रि हुदानि मुं लिर।

फिन : सिखोन-साखोन थानो, जानो लोंनो हुदा खालामनाय आरो राइजोयै आहुति सावनाय।

(ज) फ’ न थाखाया मा?

फिन : फ’ न थाखाया जाबाय फिसाजो बिलायोब्ला अनजिमा गैयि लानाय रां।

(झ) धुबुरीनि Bodo students’ Hostel आ सोरनि नाजानायाव जादोंमोन लिर।

फिन : गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि नाजानायाव जादोंमोन।

सों 3. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ बाजिसो सोदोबनि गेजेराव फिन हो–

(क) कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम आरो लेखा फरायनायनि सोमोन्दै फोरमायना लिर।

फिन : गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जोनोमा धुबुरी जिलानि सिङाव थानाय टिपकाइनि

काजिगामियाव बांला 1267 मायथाइनि (1860 इं) बैसाग दाननि 5 अक्ट’ खालि अखा नायसि समाव खौलाराम मेस आरो रोन्दिनीनि नखराव जोनोम जादोंमोन।

खाथियाव फरायसालि गैयिनि थाखाय बिफा खौलारामा न’ आवनो बिरनाराम अरफे नारायण सोरखारखौ फोरोंगिरि खालामना होयो। बेनि उनाव टिपकाइ प्राइमारी स्कुलाव मुं थिसनो। बेनिफ्राय उनथ्रिनानै पुठिमारी एम.भि. फरायसालियाव फरायहैयो।

नाथाय बा थाखोआव सहैनायावनो बिफाया रुंसारि जानायाव कालिचरण ब्रह्मनि फरायनाया बेयावनो थुंगेयो।

(ख) कालिचरण ब्रह्मखौ मानो गुरुदेब होनना बुङो?

फिन : कालिचरण ब्रह्मनि दिनाव धोरोमारि आरो समाजारि बिथिङाव बर ‘फोरनि गेजेराव माखासे गाज्रि हुदाफोरा सोलिदोंमोन। जायनि थाखाय बर ‘फोरा गुबुन हारिजों सै-सै खालाम जादोंमोन। कालिचरण ब्रह्मआ बर’ फोरनि बेबादि मुगैजानायखौ नुनानै गोथोवै सानदोंमोन। बेनिखायनो कालिचरणा ब्रह्म धोरोम फोसावनानै बर ‘फोरनि गाज्रि आसारखान्थि आरो हुदाफोरखौ फोसाबनो नाजादोंमोन।

धोरोमनि अनगायैबो समाजारि खामानि जेरै-फरायसालि गायसननाय, माहारि सुस्रांनाय आरो रांखान्थि लोगोसे राजखान्थिनिबो गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथांखौ गुरुदेब होननानै गाबज्रिनाय जायो।

(ग) कालिचरण ब्रह्मआ माबोरै ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन फोरमाय।

फिन : बबे धोरोमा बर ‘नि थाखाय साबसिन जागोन बेखौ लानानै कालिचरणआ गोनो-गोथो जादोंमोन आरो साननो हमदोंमोन। बर’ नि धोरोमनि गालाय-गुजायखौ नुनानै बै समाव बर ‘फोरा गुबुन गुबुन धोरोम जेरै ख्रिष्टान, मुसलिम बायदि धोरोमाव बास्लायनो हमदोंमोन आरो खायसेया सरनिया जादोंमोन। खायसेया दोरोङारि बाथौ धोरोमखौनो गोबानानै थाबाय आरो माखासेफोरा गोनो-गोथो जानानै थाबाय।

कालिचरनआ सानब्लाबो सानस’ हाया जाबाय। बे समावनो सानसेखालि हरखाब सिलाइ बिख्रि बादायाव सरन मनदल बाबुनि खरसायाव ब्रह्म धोरोमनि बिजाब गांसे ‘साहित्य क्रिया ‘खौ नुसनना फरायसनबाय। बे बिजाबा जादोंमोन महिनी महन सट्ट्ध्यय सुजुनाय स्वामी सिवनारायन परमहंस फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि बेसेन गोनां राव। कालिचरनआ बिजाबखौ फरायना मोथो-मोथो मोनदोंमोन। बे बिजाबाव बेद बेदान्थनि गोथौ बाथ्रानि सार-मर्मखौ सुंदयैनो जिबादि बरनायनानै लिरदों, बेखौ फरायनोब्लानो उँकार त्रवपा मन्थ्रनि रावखौ मोनजोबो। 

एसे गोबाव जायखौ नागिरदोंमोन बेखौनो मोननायबायदि मोननानै लाबाय कालिचरनआ। सैथो धोरोम आरो बाथौ धोरोमजों गोरोबनाय बादि मोनबाय। ब्रह्म धोरोमखौनो बर ‘फोरनि थाखाय मोजां जागोन साननानै कालिचरनआ कलिकाटायाव थांनानै शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावदोंमोन।

(घ) कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ माबादि फोसावदोंमोन लिर।

फिन : कालिचरन ब्रह्मआ कलिकतायाव थांनानै शिबनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावो इंराजी 1906 आरो बांला 1312 मायथाइयाव। कलिकतानि फनीन्द्र सेटार्जिखौ पुरहित खालामनानै बैना गुरियाव गाजा गोमजायै आहुटि सावजेनो।

बे बोसोरावनो काजि गामियाव नैथि खेब आहुति होनाय जायो। बेनि उनाव कालिचरनआ दाब-दाब जायगायाव धोरोम फोसावनो हमो। 

गोमबीरखाटा, बंसीजरा, ककराझार आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव कालिचरनआ बे गोदनि धोरोमखौ फोसावहैयो आरो आहुटि सावनानै मानसिफोरनो गोजोननाय होयो। बेल’ नङा आसाम हादरनि गुबुन गुबुन जिलाफोरावबो ब्रह्म धोरोमखौ फोसाव हैयो। धोरोम फोसावनाय समाव गसाइ, बामोनफोरजों गोबां नांलायनाय जादोंमोन। 

नाथाय कालिचरनआ माब्लाबाबो जेनाखैमोन। मानोना बिथाङा बेद, बेदान्त, गीता, बाइबेल, कुराण, उपनिषद बायदि बायदि धोरोम सास्थ्रफोरखौ मोजाङै फरायनानै इश्वोर आरो धोरोमनि गोथौ गियान मोनदोंमोन। बिथांनि गोसो गोथार नांथाब नाजानायावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग’ आवबो ब्रह्म धोरोमा लोमसाव हैदोंमोन। गुरुदेब कालिचरन फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि गुबै तत्वहानो जादोंमोन जीबात्मा, परमात्मा एंगारलायनो हायि।

(ङ) माहारि फोसाबनाय हाबायाव कालिचरण ब्रह्मआ मा मा हाबा मावलांदोंमोन फोरमायना लिर।

फिन : गुरुदेब कालिचरनआ धोरोम फोसावनानैल’ ज ‘ना थायाखैमोन। बेजों लोगोसे मेंनाय बानाय गैयाजासे माहारिनि, समाजनि जौगाथायनि थाखाय गोबां गाहाम हाबा मावलांदोंमोन। माहारि सुस्रांनाय, फरायसालि गायसननाय, रांखान्थि आरो राजखान्थि बिथाङाव बर’ माहारिनि थाखाय सानथ्र ‘हायै भान्दारि होलांदोंमोन कालिचरनआ। 

बिथाङा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। आसाम हादरनि जनजातिफोरनि थाखाय बिथाङा मोनसे गोदान मुगा लाबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथांखौ गुरुदेब होननानै बयबो सिबियो। कालिचरननि नाजानायाव बर’ समाजनि अगेन हुदा-दाउ-अमा फिसिनाय, लेथ्रा-लेथ्रि जानाय हुदाया जोबलांदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो फिसाजो बिलायोब्ला अनजिमा गैयि फन थाखा लाग्राखौ रां 51.00 सिमल’ लाग्रा नेम खालामनाय जादोंमोन। 

गुन्दा लुस्साफोरखौ दबथायनाय जादोंमोन। हिन्जाव बोनाय हुदाया बिथांनि नाजानायावनो जोबना फैदोंमोन। बिथाङा बर ‘फोरनि मोनसे Clarion Call होदोंमोन। बिथांनि लेंहरनायाव फालो-फालो गावनो गोसोजों फैनानै बिथांनि खाथियाव साफिदोंमोन, खोनासंदोंमोन, थोननाय बायदि हाबा मावदोंमोन। बिथां थोननाय बर’ volunteer फोरा फालो फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जौ-दो बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेबहै जोबदोंमोन।

जायगा जायगा फरायसालि गायसननानै गथ ‘फोरखौ स्लुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमलांदोंमोन। सिखोन साखोन थानो, जानो लोंनो हुदा जालांदोंमोन। सिखोन-साखोन थानो, जानो-लोंनो हुदा जालांदोंमोन। हाबायाव जौ-बेदर होनाय नेमखौ गारदोंमोन बर ‘फोरा। पुर्निमा, अमाबस्या, बोसोर गोदाननि दिन, महालया आरो माघी पुर्निमा दिनाव रायजोयैनो आहुटि सावनानै संसारनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव बोर बिनाय हुदाखौ गुरुदेबआ खालामलांदोंमोन। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै सोखोन-सिखोन थानाय, जानाय-लोंनायखौ नुनानै हार्साफोरनि बर ‘फोरखौ मुगैनाया लासैनो खम-जाबोनो हमदोंमोन। लासै लासै लेखा गोरों

बांबोनायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर ‘फोरखौ मान होनाय जानो हमदोंमोन।

(च) साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ हैनाय हानजायाव सोर सोर दंमोन?

फिन : साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ हैनाय हानजाया गासै साद ‘मोन। बिथांमोना जाबाय– (1) गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म। (2) सर्दार बाहादुर बेलबुंराम कसारि। (3) जादब खाख्लारी। (4) करेन्द्र मण्डल। (5) बाबुराम ब्रह्म। (6) गियासुददिन आहमेद।

(छ) गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि गेजेराव मानो Clarion Call होदोंमोन?

फिन : बै समाव बर ‘फोरा जेरैबो बिथिङवनो गोग्लैसोनानै दंमोन। मालाय हारिजों मुगैजादोंमोन, नासयजादोंमोन आरो आलाय-सिलायै गुबुन हारियाव आरो धोरोमाव बास्लायजोबदोंमोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जांख्रिखांनायनि एबा सुथि मोनखांनायनि रादाब होदोंमोन थामहिनबा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे Clarion Call होदोंमोन। 

बिथांनि लेंहरनायाव फालो फालो गावनो गोसोजों बिथांनि खाथियाव साफिदोंमोन, खोनासंदोंमोन, थोननाय बादि हाबा मावदोंमोन। बिथां थोननाय बर’ volunteer फोरा फालो फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जौ-दो बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेबहैजोबदोंमोन। जायगा जायगा फरायसालि गायसननानै गथ’फोरखौ स्कुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमलाङो। साखोन-सिखोन थानो, जानो-लोंनो हुदा जालाङो। हाबायाव जौ बेदर

होनाय नेमखौ गारबोयो। बेफोरखौ गुबुन हारिफोरा नुनानै बर ‘फोरखौ मुगैनाय खम जालाङो आरो लासै लासैनो गोरों जाबोनायाव बर ‘फोरखौ मान होनो हमो।

(ज) गोदान भारत आयेनखौ माब्ला दादोंमोन? बे आयेना जनजातिफोरनो मा मा खाबु होदों?

फिन : 1935 मायथाइयाव साइमन कमिसननि Report खौ लानानै गोदान भारत आयेनखौ दानाय जायो।

बे आयेना जनजातिफोरनि थाखाय Reservation दोननाय जायो। Reservation नि खाबुनि थाखायनो MLA जानो हानाय खाबुखौ मोनो।

सों 4. फिन हो (100 निफ्राय 150 सोदोबनि गेजेराव)

(क) साइमन कमिसननो होनाय गोसोखां बिलाइयाव जनजाति एबा बर ‘फोरनि मा मा दाबिफोर दं फोरमाय।

फिन : साइमन कमिसननो हैनो सुजुनाय गोसोखां बिलाइखौ बर’ एबा जनजातिनि रैखागिरि बुंजायो। बेवहाय लिरदोंमोन माखासे जुक्तिगोनां दाबि। जेरै– (1) Census आव बर ‘फोरनि थख Column (2) Assembly आरो Local Board फोराव जनजातिनि थाखाय Seat Reservation (3) क ‘कराझार नङाब्ला हलतुगामियाव गवालपारा जिल्लानि मोनसे महकुमा दानाय। (4) बर ‘फोरनि गेजेराव गोबां प्राइमारि आरो एम.इ., एम. भि फरायसालि गायसननाय। 

बे समाव ग’वालपारा जिलाखौ बेंगलजों दाजाबनायनि मोनसे गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन माखासे सोलो गोनां सैथान मानसिफोरा। गुरुदेबआ बुंदोंमोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। गवालपारा जिलाया आसामनि। बेयो जेब्लाबो आसामजों थागोन। बेंगलजों दाजाबफानायनि जेबो जुक्टि गैया। बे दाबिफोरखौ गुरुदेबआ गोसोखां बिलाइयाव सोजोब होनायसै।

1919 मायथाइयाव दानाय गर्खा रेजिमेन्टआव नेपाली आरो मेसि एबा बर ‘फोर दंमोन। 3/4 बाहागोआनो बर’ सिफाइमोन। बेनिखायनो गुरुदेबआ दाबि खालामदोंमोन

बर’ रेजिमेन्ट खुलिनांगौ होननानै।

(ख) गोग्लैसोना थानाय बर ‘फोरनि गेजेराव कालिचरण ब्रह्मआ माबादि फोसाबनाय लाबोनो नाजादोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि गेजेराव धोरोमारि, समाजारि, रांखान्थियारि, सोलोंथाइयारि बायदि बिथिंफोराव फोसाबनाय लाबोनो नाजादोंमोन।

बर ‘फोरा बै समाव बाथौ फुजा, खेराइ-माराइ, गारजा होनाय, मोदाइ होनायनि मुङै दाउसा, फारौ, अमा, बोरमा हाथारनाय, जौ बाउनाय गाज्रि हुदा सोलिदोंमोन। हाबा हुखायाव गोरिब-दुखिया बयनिबो बेब्लायाव ओंखामनि आखाइ, बेदरनि आलि, जौनि फुख्रि, जाब्लाबो जाथ्र ‘हाया, लोंबाबो लोंथ्र’ हाया खालामनाय, आद्रियै गारनाय हुदाया कालिचरणनि गोसोआव दुखु होदोंमोन। गोन्दो-गोन्दो दाउ अमा फिसिनाय, जौ लोंनाय लेथ्रा लेथ्रि थायो होननानै हारसाफोरा बर ‘फोरखौ मुगैयोमोन। बेफोरखौ नुनानै कालिचरणा दुखु मोनदोंमोन आरो सानहाबदोंमोन। ब्रह्म धोरोमखौ नाजावनानै ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों बर ‘फोरखौ फोसाबनो नाजादोंमोन।

धोरोम फोसावनायनि अनगायैबो माहारि सुस्रांनाय, फरायसालि गायसननाय, रांखान्थि आरो राजखान्थियाव गोबां बिहोमा होलांदों। जायगा जायगा फरायसालि गायसननानै फरायसालियाव फरायनो थांनायनि सर’ खालामना होदोंमोन। सिखोन-साखोन थानो जानो लोंनो हुदा खालामो। हाबा हुखायाव जौ बेदर होनाया जोबो।

फिसाजो बिलायोब्ला अनजिमा गैयै फन थाखा लाग्रा खमायना होयो। संसारनि गाहामनि थाखाय राइजोनाङै आहुति सावग्रा जायो। कालिचरणनि नाजानायाव बिदिनो सिखोन साखोन थानाय जानाय लोंनाय आरो लेखागोरों बांबोनायाव हारसाफोरा बर ‘फोरखौ मान होनो लायो।

(ग) कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि अनगायै समाजनि मा मा मोजां खामानि मावलांदों फोरमाय?

फिन : धोरोम फोसावनायनि लोगोसे कालिचरण ब्रह्मआ बर’ समाजखौबो फोसाबलांदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो बर’ समाजनि अगेन हुदा, दाउ-अमा फिसिनाय, लेथ्रा लेथ्रि जानाय हुदाया जोबलांदोंमोन। फिसाजो बिलायब्ला अनजिमा गैयै फन थाखा लाग्राखौ 51 रां सिमल’ लाग्रा नेम खालामनाय जायो। गुन्दा

लुस्साइफोरखौ दबथायो। हिन्जाव बोनाय हुदाया जोबलाङो। बिथां थोननायाव बर’ volunteer फोरा फालो-फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जोदौ बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेब हैजोबदोंमोन। जायगा-जायगा फरायसालि गायसननानै गथ ‘फोरखौ स्कुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमदोंमोन।

सिखोन साखोनै थानो जानो लोंनो हुदा गुरुदेबआ फोरोङो। हाबायाव जौ बेदर होनाय नेमखौ गारहोयो। पुर्निमा, अमाबैस्या, बोसोर गोदाननि दिन, महालया, आरो माघो पुर्निमा दिनाव रायजोयै आहुति सावनानै संसारनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव बोर बिग्रा खालामलांदों गुरुदेबआ। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै साखोन-सिखोन थानाय, जानाय-लोंनायखौ नुनानै हारसाफोरा बर ‘फोरखौ मुगैनाया लासैनो खम जाबोनो हमो आरो मान होनो हमो।

(घ) सर्दार बाहादुर बेलबुंराम कछारीनि सोमोन्दै फरानि हेफाजाब लाना फोरमायना लिर।

फिन : सर्दार बाहादुर बेलबुंराम कछारीया सासे जोबोद साहस आरो गोहो बोलो गोरा सुबादारमोन। बियो बिट्रिसफोरनि जानानै सेथि महासमराव थामहिनबा मुलुग दावहायाव बाहागो लादोंमोन। बे महासमाराव बाहागो लानानै दावहा थांनायनि थाखायनो ब्रिटिस सरकारनिफ्राय Victoria Crass बानथा मोननो हादोंमोन। बियो ब्रिटिस सरकारनि सिङाव खामानि मावदोंमोनब्लाबो गावनि माहारिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। 

कालिचरणा सिलङाव साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ हैनो थांनायाव बेलबुंराम कसारीया साद ‘नि हानजायाव थांलादोंमोन। कालि चरणमोना साइमन कमिसननि सिगाङाव गोसोखां बिलाइखौ हैनो हायैआव बेलबुंराम कासारियासो गावनि सोलो बाहायनानै कमिसननि सेराव गोसोखां बिलाइखौ हैदोंमोन।

(ङ) कालिचरण ब्रह्मआ बर’ फरायसाफोरनि गेजेराव माबादि थुलुंगाखांनाय हाबा मावलांदों फोरमायना लिर।

फिन : बर’ फरायसा आफाद आरो बर’ सन्मिलन गायसननायाव कालिचरण ब्रह्मनि बिफावा मैखोममोन। बर’ फरायसाफोरनि गेजेराव गुरुदेबा थुलुंगा होनानै आरो खौसेयाव लाबोनानै गिदिर हाबा मावलांदोंमोन। बे समाव रुपनाथ ब्रह्ममोना फरायसामोन। गुरुदेबनि थुलुंगायाव सिगां बर’ फरायसा जथुम्मा खुंनाय जायो। बेनि उनाव गुरुदेब थोननाय लेखा दुलाराय आसाम बर’ फरायसा आफाद गायसननाय जायो। 

बेनि नेहाथारि जादोंमोन मानक ‘सानि सुर्यनारायण ब्रह्म। बर’ सन्मिलन गायसननायनि गुदि मावथियाबो जादों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म। सिगां बर’ जथुम्मा आफादखौ फजदोंमोन भावरागुरियाव। जानोहागौ 1926 मायथाइयाव। बिनिफ्राय रङिया, बिनिफ्राय 1929 मायथाइयाव रौमारीयाव। आफादगिरि जादोंमोन जादब खाख्लारि। बे सन्मिलनावनो फिसाजो बिलायब्ला थामजौ रां लाग्रा नेमखौ बाजिसे रां खालामनाय जादोंमोन। बे सन्मिलनाव गुरुदेब कालिचरन आरो फोरलां बाबाजीनि गेजेराव खाम-जथा-सिफुं लानानै मोसानाय सोमोन्दै राव दानथेलायनाय जायो। उनाव गुरुदेबआ सानफिन हफिन फोरलां बाबाजि जुक्टि होनायखौ गनायनानै बर’नि आंगो हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय खाम, सिफुं, जथा बायदि दामनाय-देनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय हुदाखौ गारनाङा होननानै गोख्रों थांखि लानाय जायो।

उफेरा सोंथि

सों 1. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ फंसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो।

(क) कालिचरण ब्रह्मआ माब्ला जोनोम मोनदोंमोन?

फिन : बांला 1267 मायथाइनि (1860 इं) बैसाग दाननि 5 अक्टखालि कालिचरण ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन।

(ख) कालिचरण ब्रह्मनि बिफाया मा धोरोम सिबियोमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मनि बिफाया बाथौ धोरोम सिबियोमोन।

(ग) कालिचरणआ बबेनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन?

फिन : कालिचरणआ शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन।

(घ) बर ‘फोरनि गेजेराव सोर Clarion Call होदोंमोन?

फिन : बर ‘फोरनि गेजेराव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ Clarion Call होदोंमोन।

(ङ) कालिचरणआ माब्ला साइमन कमिचननो गोसोखां बिलाइ होयो?

फिन : 1929 मायथाइनि 4 जानुवारी खालि बेलासिनि 2-30 रिंगायाव कालिचरनआ होदोंमोन।

(च) सेथि महासमराव Victoria Cross बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन?

फिन : सेथि महासमराव Victoria cross बान्थाखौ सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया मोनदोंमोन।

(छ) कालिचरणनि बिफानि मुङा मा?

फिन : कालिचरणनि बिफानि मुङा खौलाराम मेस।

(ज) कालिचरणनि थाखाय न ‘आव लाखिनाय फोरोंगिरिनि मुङा मा?

फिन : कालिचरणनि थाखाय न ‘आव लाखिनाय फोरोंगिरिनि मुङा बिरनाराम अरफे बीर नारायन मेस।

(झ) कालिचरणआ साहित्य क्रियाखौ माब्ला फरायनो खाबु मोनदोंमोन?

फिन : कालिचरणआ साहित्य क्रियाखौ 1905 इंराजी (बांला 1312) मायथाइयाव फरायनो खाबु मोनदोंमोन।

सों 2. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ नैजिनिफ्राय थामजि सोदोबनि गेजेराव

फिन हो :

(क) कालिचरण ब्रह्मआ माब्ला आरो बबेयाव जोनोम लादोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ बांला 1267 मायथाइनि (1860 इं) बैसागो दाननि 5 अक्टखालि अखा नायसि-नायसि गोथार समाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि जोनोम थावनिया जादोंमोन धुबुरी जिलानि सिङाव थानाय टिपकाइनि काजिगामियाव।

(ख) कालिचरण ब्रह्मनि बिमा आरो बिफानि मुङा मा मा?

फिन : कालिचरण ब्रह्मनि बिफानि मुङा खौलाराम मेस आरो बिमानि मुङा रोन्दिनीमोन।

(ग) कालिचरणनि समाव बर ‘फोरा माबादि धोरोम फुजियोमोन?

फिन : कालिचरणनि समाव बर ‘फोरा बाथौ फुजा, खेराय-माराय, गारजा होनानै मोदाइ-होनायनि मुङै दाउसा-फारौ अमा-बोरमा, हाथारनानै, जौ-बाउनानै धोरोम फुजियोमोन। बिब्दि फोरबोफोराव बर ‘फोरा जौ-सेरेप, लोंसोलायनानै दावरावै धोरोम फुजिनायनि हुदा दंमोन।

(घ) ‘साहित्य क्रिया’ आ मा?

फिन : ‘साहित्य क्रिया’आ जाबाय ब्रह्म धोरोमनि गांसे बेसेन गोनां बिजाब। बे बिजाबखौ महिनी महन सट्टपध्याया सुजुना दिहुनदोंमोन। बे बिजाबाव बेद बेदान्थनि गोथौ बाथ्रानि सार-मर्मखौ सुंदयै बिजिरना होनाय दं।

(ङ) कालिचरण ब्रह्मआ बबेयाव आरो सोरनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावग्रोदोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ कालिकातायाव शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावग्रोदोंमोन। बे समखौ 1906 इंराजी आरो बांला 1312 मायथाइयावनो होननानै हमना लानाय जादों।

(च) कालिचरणआ फिसा बिलायनाय समाव लानाय फोन थाखानि अनजिमाखौ बेसेबां खालामदोंमोन?

फिन : कालिचरणनि समाव फिसा हिनजाव बिलायनाय समाव फोन खथा हिसाबै थामजौ रां लानायनि नेम दंमोन। कालिचरणआ बे फोनखथाखौ उनाव बाजिसे रां (51.00) ल’ खालामना होदोंमोन।

(छ) Bodo Students’ Hostel आ सोरनि नाजानायाव माबोरै जानाय?

फिन : Bodo Students’ Hostel आ गुरुदेब कालिचरणनि नाजानायाव जादोंमोन। बै समाव धुबुरीयाव बर’ फरायसाफोरा गोबां फरायनो थाहैदोंमोन। गुरुदेबआ बर’ फरायसाफोरनि थाखाय साननानै सानैसो गोरों गोराफोरखौ लानानै Bodo Students Hostel खौ गायसनहोदोंमोन।

(ज) बर’ सन्मिलनखौ सोरनि थोननायाव गायसननाय जादोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणनि थोननायाव बर’ सन्मिलनखौ गायसननाय जादोंमोन। बेनि गिबि जथुम्माया भावरागुरियाव 1926 मायथाइयाव जादोंमोन। बेनि उनाव फारियै रङिया आरो रौमारीयाव जादोंमोन। बे रङियायाव जानाय सन्मिलनाव थांखि

लानाय समनिफ्रायनो फिसाजो बिलायब्ला थामजौ रां लाग्रा नेमा बाजिसे रां जायो।

सों 3. गाहायनि सोंथिफोरखौ बाजिसो सोदोबनि गेजेराव फिन हो :

(क) कालिचरण ब्रह्मखौ मानो गुरुदेब होनना बुङो?

फिन : कालिचरण-ब्रह्मनि दिनाव धोरोमारि आरो समाजारि बिथिङाव बर’फोरनि गेजेराव माखासे गाज्रि हुदाफोरा सोलिनो हमदोंमोन जायनि थाखाय गुबुन हारिजों बर’ सुबुंफोरा सै-सै खालामजादोंमोन। कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम फोसावनानै बर ‘फोरनि गाज्रि आसार-खान्थि आरो हुदाफोरखौ फोसाबनो नाजादोंमोन। बिनि मावलांनाय हाबाया धोरोम फोसाबनायावल’ जोबथायाखैमोन। 

माहारि सुस्रांनाय, फरायसालि गायसननाय, रांखान्थि आरो राजखान्थियाव बिथाङा बर ‘फोरनो सान्थ्रहायै बिहोमा होलांदोंमोन। बिथाङा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बिथाङा गोदान मुगा लाबोदोंमोन, आसाम हादरनि जनजांतिफोरनि थाखाय। बेनिखायनो बिथांखौ गुरुदेब होननानै बुंनाय जायो आरो सिबिनाय जायो। बिथााङानो धोरोमगुरु, समाज गुरु आरो रांखान्थि गुरु।

(ख) कालिचरण ब्रह्मआ माबोरै ब्रह्म धोरोम आजावदोंमोन?

फिन : बबे धोरोमा बर ‘नि थाखाय साबसिन जागोन बेखौ लानानै कालिचरणआ गोनो-गोथो जादोंमोन आरो साननो हमदोंमोन। बर ‘नि धोरोमनि गालाय-गुजायखौ नुन्नानै बै समाव बर ‘फोरा गुबुन गुबुन धोरोम जेरै ख्रिष्टान, मुसलिम बायदि धोरोमाव बास्लायनो हमदोंमोन आरो खायसेया सरनिया जादोंमोंन। खायसेया दोरोङारि

बाथौ धोरोमखौनो गोबानानै थाबाय आरो माखासेफोरा गोनो-गोथो जानानै थाबाय।

कालिचरणआ, सानब्लाबो सानस’ हाया जाबाय। बे समावनो सानसेखालि हरखाब सिलाइ बिख्रि बादायाव सरन मनदल बाबुनि खरसायाव ब्रह्म धोरोमनि बिजाब गांसे ‘साहित्य क्रिया ‘खौ नुसनना फरायसनबाय। बे बिजाब जादोंमोन महिनी महन सट्टपध्याय सुजुनाय स्वामी सिवनारायन परमहंस फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि

बेसेन गोनां राव। कालिचरणआ बिजाबखौ फरायना मोथो-मोथो मोनदोंमोन। 

बे बिजाबाव बेद बेदान्थनि गोथौ बाथ्रानि सार-मर्मखौ सुंदयैनो जिबादि बरनायनानै लिरदों, बेखौ फरायनोब्लानो उँकार त्रवपा मन्थ्रनि रावखौ मोनजोबो। एसे गोबाव जायखौ नागिरदोंमोन बेखौनो मोननायबायदि मोननानै लाबाय कालिचरणआ। सैथो

धोरोम आरो बाथौ धोरोमजों गोरोबनाय बादि मोनबाय। ब्रह्म धोरोमखौनो बर ‘फोरनि थाखाय मोजां जागोन साननानै कालिचरनआ कलिकाटायाव थांनानै शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावदोंमोन।

(ग) कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ माबोरै फोसावदोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ कलिकतायाव थांनानै शिबनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावो इंराजी 1906 आरो बांलो 1312 मायथाइयाव। कलिकतानि फनीन्द्र सेटार्जिखौ पुरहित खालामनानै बैना गुरियाव गाजा गोमजायै आहुटि सावजेनो।

बे बोसोरावनो काजि गामियाव नैथि खेब आहुति होनाय जायो। बेनि उनाव कालिचरणआ दाब-दाब जायगायाव धोरोम फोसावनो हमो। गोमबीरखाटा, बंसीजरा, ककराझार आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव कालिचरणआ बे गोदनि धोरोमखौ फोसावहैयो आरो आहुटि सावनानै मानसिफोरनो गोजोननाय होयो। 

बेल’ नङा आसाम हादरनि गुबुन गुबुन जिलाफोरावबो ब्रह्म धोरोमखौ फोसाव हैयो। धोरोम फोसावनाय समाव गसाइ, बामोनफोरजों गोबां नांलायनाय जादोंमोन। नाथाय कालिचरनआ माब्लाबाबो जेनाखैमोन। मानोना बिथाङा बेद, बेदान्त, गीता, बाइबेल, कराण, उपनिषद बायदि बायदि धोरोम सास्थ्रफोरखौ मोजाङै फरायनानै इश्वोर आरो धोरोमनि गोथौ गियान मोनदोंमोन। बिथांनि गोसो गोथार नांथाब नाजानायावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग’आवबो ब्रह्म धोरोमा लोमसाव हैदोंमोन। गुरुदेब कालिचरण फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि गुबै तत्वहानो जादोंमोन जीबात्मा, परमात्मा एंगारलायनो हायि।

(घ) माहारि फोसाबनाय हाबायाव कालिचरणआ मा मा हाबा मावदोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणआ धोरोम फोसावनानैल’ ज’ना थायाखैमोन। बेजों लोगोसे मेंनाय बानाय गैयाजासे माहारिनि, समाजनि जौगाथायनि थाखाय गोबां गाहाम हाबा मावलांदोंमोन। माहारि सुस्रांनाय, फरायसालि गायसननाय, रांखान्थि आरो राजखान्थि बिथिङाव बर’ माहारिनि थाखाय सानथ्र ‘हायै भान्दारि होलांदोंमोन कालिचरणआ। बिथाङा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। आसाम हादरनि

जनजातिफोरनि थाखाय बिथाङा मोनसे गोदान मुगा लाबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथांखौ गुरुदेब होननानै बयबो सिबियो। 

कालिचरणनि नाजानायाव बर’ समाजनि अगेन हुदा-दाउ-अमा फिसिनाय, लेथ्रा-लेथ्रि जानाय हुदाया जोबलांदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो फिसाजो बिलायोब्ला अनजिमा गैयि फन थाखा लाग्राखौ रां 51.00 सिमल’ लाग्रा नेम खालामनाय जादोंमोन। गुन्दा लुस्साफोरखौ दबथायनाय जादोंमोन।

हिन्जाव बोनाय हुदाया बिथांनि नाजानायावनो जोबना फैदोंमोन। बिथाङा बर ‘फोरनि मोनसे Clarion Call होदोंमोन। बिथांनि लेंहरनायाव फालो-फालो गावनो गोसोजों फैनानै बिथांनि खाथियाव साफिदोंमोन, खोनासंदोंमोन,थोननाय बायदि हाबा मावदोंमोन। बिथां थोननाय बर’ volunteer फोरा फालो फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जौ-दो बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेबहैजोबदोंमोन। जायगा जायगा फरायसालि गायसननानै गथ ‘फोरखौ स्लुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमलांदोंमोन। 

सिखोन साखोन थानो, जानो लोंनो हुदा जालांदोंमोन। सिखोन-साखोन थानो, जानो-लोंनो हुदा जालांदोंमोन। हाबायाव जौ-बेदर होनाय नेमखौ गारदोंमोन बर ‘फोरा। पुर्निमा, अमाबस्या, बोसोर गोदाननि दिन, महालया आरो माघी पुर्निमा दिनाव रायजोयैनो आहुटि सावनानै संसारनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव बोर बिनाय हुदाखौ गुरुदेबआ खालामलांदोंमोन। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै साखोन-सिखोन थानाय, जानाय-लोंनायखौ नुनानै हार्साफोरनि बर ‘फोरखौ मुगैनाया लासैनो खम-जाबोनो हमदोंमोन। लासै लासै लेखा गोरों बांबोनायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर ‘फोरखौ मान होनाय जानो हमदोंमोन।

(ङ) साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ हैनाय हान्जायाव सोर सोर थांफादोंमोन? 

फिन : साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होनो थाखाय साद’नि मोनसे हानजाया सिलङाव थांदोंमोन। बेयो जादोंमोन 1929 मायथाइनि 4 जानुवारी गोसोखां बिलाइ होनाय समा 2-30 रिंगायावमोन। बे साद’नि हान्जायाव दंमोन–(1) गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म। (2) सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारि। (3) जादब खाखलारी

(4) करेन्द्र मण्डल। (5) बाबुराम ब्रह्म। (6) गियासुददिन आहमेद।

(च) साइमन कमिसननो हैनो सुजुनाय गोसोखां बिलाइयाव बर ‘फोरनि मा मा दाबिफोर दंमोन?

फिन : साइमन कमिसननो हैनो सुजुनाय गोसोखां बिलाइखौ बर’ एबा जनजातिनि रैखागिरि बुंजायो। बेवहाय लिरदोंमोन माखासे जुक्तिगोनां दाबि। जेरै– (1) Census आव बर ‘फोरनि थख Column (2) Assembly आरो Local Board फोराव जनजातिनि थाखाय Seat Reservation (3) क ‘कराझार नङाब्ला हलतुगामियाव गवालपारा जिल्लानि मोनसे महकुमा दानाय (6) बर ‘फोरनि गेजेराव गोबां प्राइमारि आरो एम.इ., एम. भि फरांयसालि गायसननाय। बे समाव ग’वालपारा जिलाखौ बेंगलजों दाजाबनायनि मोनसे गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन माखासे सोलो गोनां सैथान मानसिफोरा। गुरुदेबआ बुंदोंमोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। 

गवालपारा जिलाया आसामनि। बेयो जेब्लाबो आसामजों थागोन। बेंगलजों दाजाबफानायनि जेबो जुक्टि गैया। बे दाबिफोरखौ गुरुदेबआ गोसोखां बिलाइयाव सोजोब होनायसै। 1919 मायथाइयाव दानाय गर्खा रेजिमेन्टआव नेपाली आरो मेसि एबा बर’फोर दंमोन। 3/4 बाहागोआनो बर’ सिफाइमोन। बेनिखायनो गुरुदेबआ दाबि खालामदोंमोन बर’ रेजिमेन्ट खुलिनांगौ होननानै।

(छ) गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि गेजेराव मानो Clarion call होदोंमोन?

फिन : बै समाव बर ‘फोरा जेरैबो बिथिङावनो गोग्लैसोनानै दंमोन। मालाय हारिजों मुगैजादोंमोन, नासयजादोंमोन आरो आलाय-सिलायै गुबुन हारियाव आरो धोरोमाव बास्लायजोबदोंमोन। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ जांख्रिखांनायनि एबा सुथि मोनखांनायनि रादाब होदोंमोन थामहिनबा बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे Clarion Call होदोंमोन। बिथांनि लेंहरनायाव फालो फालो गावनो गोसोजों बिथांनि खाथियाव साफिदोंमोन, खोनासंदोंमोन, थोननाय बादि हाबा मावदोंमोन। बिथां थोननाय बर’ volunteer फोरा फालो फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जौ-दो बुख्रुबदोंमोन। 

मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेबहैजोबदोंमोन। जायगा जायगा

फरायसालि गायसननानै गथ ‘फोरखौ स्कुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमलाङो। साखोन-सिखोन थानो, जानो-लोंनो हुदा जालाङो। हाबायाव जौ बेदर होनाय नेमखौ गारबोयो। बेफोरखौ गुबुन हारिफोरा नुनानै बर’फोरखौ मुगैनाय खम

जालाङो आरो लासै लासैनो गोरों जाबोनायाव बर ‘फोरखौ मान होनो हमो।

सों 3. गाहायनि सोंथिफोरनि फिननाय होः

1. गुरुदेब कालिचरणआ मा धोरोम फोसावदोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणआ ब्रह्म धोरोम फोसावदोंमोन।

2. सोर सोरनि जौमा आरो सानस्रिखौ बुजिनो गोब्राब होननानै लिरगिरिया बुंदों?

फिन : धोरोमगिरि आरो समाज फोसाबगिरिफोरनि जौमा आरो साननिखौ बुजिनो गोब्राब होननानै लिरगिरिया बुंदों।

3. गुरुदेब कालिचरणआ बर’नि मा मा जौगानाय हाबायाव भान्दारि होलांदों?

फिन : बिथाङा धोरोम फोसावनायनि अनगायैबो बर’नि समाजखान्थि, सोलोंथाइ आरो संखान्थि जौगानाय हाबायाव गोबां बिहोमा होलांदों।

4. रायथाइगिरिया मा बाथ्रायाव गुरुदेब कालिचरनखौ फोथायखेबस’ खालामनाय जागोन होनना बुंदों?

फिन : राजखान्थियाव आसामनि दुलाराय जनजाति सुबुं हारिनो बिथां होलांनाय रैखा कबसखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन आरो नङाब्ला फोथायखेबस’ खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों।

5. “समाज फोसाबगिरि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म” रायथाइनि लिरगिरिया सोर?

फिन : “समाज फोसाबगिरि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म” रायथाइंनि लिरगिरिया महिनी महन ब्रह्म।

6. गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम गामिया बबेयावमोन ?

फिन : गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम गामिया धुबुरी जिलानि सिङाव थानाय टिपकाइनि काजिगामियावमोन।

7. धोरोम गुरुफोरनि सुबुंसाइ जाबोनायनि गुदि जाहोना सोरखौ होननानै रायथाइगिरिया बुदों?

फिन : धोरोम गुरुफोरनि सुबुंसाइ जाबोनायनि गुदि जाहोना बिमा-बिफायानो होननानै रायथाइगिरिया बुंदों।

8. सोर बायदि बिमा-बिफानियाव जुग सुबुंसाइफोरा उजिफैयो?

फिन : धोरोम गोनां, इसोर फोथायगोनां आरो सिबिगौनां बिमा-बिफानावसो जुग सुबुंसाइ एबा धोरोम पुरुषफोरा उजिफैयो।

सों 9. रायथाइयाव मुंख ‘नाय सानैसो जुग सुबुंसाइफोरनि मुं लिर।

फिनः रायथाइयाव मुंख’नाय सानैसो जुग सुबुंसाइफोरा जाबाय-हजरत महम्मद, जीसुख्रीष्ट, सैतन्यदेब, शंकरदेब, रामकृष्ण. बिबेकानन्द आरो महात्मा गान्धी।

सों 10. गुरुदेब कालिचरणनि बिमा-बिफाया मा धोरोमनि सिबियारिमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणनि बिमा-बिफाया बाथौ धोरोमनि सिबियारिमो?

11. उन्दै समनिफ्रायनो कालिचरण ब्रह्मआ मा बायदिमोन?

फिन : उन्दै समनिफ्रायनो कालिचरणआ बुद्धि गोरों, सानसुमै आरो बाथौ सिबियारिमोन।

12. खौलारामआ सोरमोन?

फिन : खौलारामआ कालिचरणनि बिफामोन।

13. रोन्दिनिया सोरमोन?

फिन : रोन्दिनिया कालिचरणनि बिमामोन।

14. बिरनारामनि गुबुन मुङा मामोन?

फिन : बिरनारामनि गुबुन मुङा बीरनारायन मेसमोन।

15. कालिचरणनि नखर फोसेंगिरिया सोरमोन?

फिन : कालिचरणनि नखर फोरोंगिरिया बिरनाराम अरफे बीर नारायनमेसमोन।

16. बिरनारामआ कालिचरणनि नखर फोरोंगिरि महरै दानसेयाव बेसेबां बेथन मोन्दोंमोन?

फिन : बिरनारामआ कालिचरणनि नखर फोरोंगिरि महरै दानसेयाव थाइथाम रां मोनदोंमोन।

17. कालिचरणखौ बबे प्राइमरी स्कुलाव मुं लिरहोनाय जादोंमोन?

फिन : टिपकाइ प्राइमारी स्कुलाव कालिचरणखौ मुं लिरहोनाय जादोंमोन।

18. कालिचरणआ बबे एम.भि. स्कुलाव फरायदोंमोन?

फिन : कालिचरणआ फुथिमारि एम.भि. स्कुलाव फरायहैदोंमोन।

19. कालिचरणआ बबे थाखोसिम फरायदोंमोन?

फिन : कालिचरणआ बा थाखोसिम फरायदोंमोन।

20. कालिचरणआ मानो फरायनायखौ गारनानै न’आव फैफिनदोंमोन?

फिन : बिफाया रुंसारि जानायाव कालिचरणआ फरायनायखौ गारनानै न’आव फैफिनदोंमोन।

21. खौलारामआ मा मावोमोन?

फिन : खौलारामआ बगरीबारी जमिदारनि सासे गिदिर इजादारमोन।

22. बेसेबां बैसोआव कालिचरनआ हाबा जादोंमोन?

फिन : जिदाइन बोसोर बैसोआव कालिचरनआ हाबा जादोंमोन।

23. कालिचरणनि गिबि बिसिनि मुङा मामोन?

फिन : कालिचरणनि गिबि बिसिनि मुङा सोमस्रीमोन।

24. कालिचरणनि गिबि बिसिनि फिसाफोरा बेसेबांमोन आरो बिसोरनि मुङा मा मा?

फिन : कालिचरणनि गिबि बिसिनि फिसाफोरा सानैमोन आरो बिसोरनि मुङा दन्दी आरो नलिनीमोन।

25. कालिचरणनि नैथि बिसि थामहिनबा बिसि गदाइनि मुङा मामोन?

फिन : कालिचरणनि नैथि, बिसि थामहिनबा बसि गदाइनि मुङा उपासिमोन।

26. कालिचरणआ मानो नैथि बिसि लादोंमोन?

फिन : फिसा हौवा मोनोखोमा साननानै कालिचरणआ नैथि बिसि लादोंमोन।

27. कालिचरणनि बिसि गदाइनि फिसाफोरा बेसेबांमोन?

फिन : कालिचरणनि बिसि गदायनि फिसाफोरा साबामोन।

28. सेंग्रा समाव कालिचरणआ मा खारबाय खालामदोंमोन?

फिन : सेंग्रा समाव कालिचरणआ दंफां खारबार खालामदोंमोन।

29. कालिचरणनि समाव हाबा-हुखायाव मा हुदा दंमोन?

फिन : कालिचरणनि समाव हाबा-दुखायाव गोरिब-दुखि बयनिबो बेलायाव ओंखामनि आखाइ, बेदरनि आलि, जौनि फुख्रि, जाब्लाबो जाथ्र ‘हाया, लोंब्लाबो लोंथ्र ‘हाया खालामनाय, आद्रियै गारनाय हुदा दंमोन।

30. कालिचरणनि समाव फुजा-फाथाल होनायनि मुङाव मा मा हुदा सोलियोमोन?

फिन : कालिचरणनि समाव बाथौ फुजा, खेराय-माराय, गारजा होनाय, मोदाइ-होनायनि मुङै दाउसा-फारौ, अमा-बोरमा हाथारनाय, जौ बाउनाय हुदा बर ‘फोरनि गेजेराव मैखोमै सोलिदोंमोन।

31. बबे बाथ्राखौ रायथाइगिरिया हारिनि बेसे गेदेर मानहानि आरो दुखुनि खोथा होननानै बुंदों?

फिन : हतेल, साहा दखनावा बर ‘फोरा गावसोर जानाय-लोनाय बासन-बरथनफोरखौ मानसिनानै सुस्रांनानै होबोनो नांनायखौ हारिनि बेसेबा गेदेर मानहानि आरो दुखुनि खोथा होनानै रायथाइगिरिया बुंदों।

32. बर ‘फोरा गाव धोरोमखौ नागारनानै मा मा धोरोम लादोंमोन?

फिन : बर ‘फोरनि खायसेया ख्रिष्टान धोरोम, खायसेया इसलाम धोरोम आरो खायसेया सरनियायाव हाबदोंमोन।

33. सोर सोर सुबुङा अनन्त ग ‘स्वमीनिफ्राय सरन लादोंमोन?

फिन : रायसाहाब जगत मौजादार आरो पुथिमारीनि सिखिराम थहसीलदार मोनहा अनन्त ग’स्वामीनिफ्राय सरन लादोंमोन।

34. ‘साहित्य क्रिया ‘खौ सोर सुजुदोंमोन?

फिन : ‘साहित्य क्रिया ‘खौ महिनी महन सटटपध्याया सुजुदोंमोन।

35. ‘साहित्य क्रिया ‘आव मानि सोमोन्दै लिरनाय दंमोन?

फिन : ‘साहित्य क्रिया ‘आव स्वामी शिवनारायन परमहंस फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय दंमोन।

36. कालिचरण ब्रह्मआ ‘साहित्य क्रिया ‘खौ बबेयाव नुसनदोंमोन?

फिन : सिलाइ बिख्रि बादायाव सरन मन्दल बाबुनि खरसायाव नुसनदोंमोन।

37. कालिचरणआ माब्ला ब्रह्म धोरोमखौ नाजावदोंमोन?

फिन : इंराजी 1906 मायथाइ एबा बांला 1312 मायथाइयाव कालिचरणआ ब्रह्म धोरोम नाजावदोंमोन।

38. कालिचरणआ सोरनिफ्राय ब्रह्म धोरोम नाजावदोंमोन?

फिन : कालिचरणआ शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावदोंमोन।

39. बबेयाव आहुटि सावजेननाय जादोंमोन आरो माब्ला? 

फिन : बैना गुरीयाव आहुटि सावजेननाय जादोंमोन 1906/1312 मायथाइयाव।

40. गिबि आहुटि सावजेननायाव पुरहिता सोरमोन?

फिन : गिबि आहुटि सावजेननायाव पुरहिता जादोंमोन कलिकातानि फनीन्द्र सेटार्जि।

41. नैथि खेब आहुतिखौ बबेयाव होनाय जादोंमोन?

फिन : काजि गामियाव नैथि खेब आहुति होनाय जादोंमोन।

42. बर ‘नि मोदाइ रायनायाव मा मानि राव बेरखाङो?

फिन : बर’नि मोदाइ रायनायाव सान, अखाफोर, बार, अर, हा, दैनि राव बेरखाङो।

43. बेद सास्थ्रआव इसोरखौ मा मा मुं दोनदों?

फिन : बेद सास्थ्रआव सासे इसोरखौनो साथामनि मुं दोनदों-ब्रह्मा, बिष्णु, मेहश्वर।

44. धोरोम फोसावनाय समाव कालिचरणआ सोर सोरजों गोबां नांज्लायदोंमोन?

फिन : धोरोम फोसावनाय समाव कालिचरणआ गसाइ बामोनफोरजों गोबां नांज्लायदोंमोन।

45. कालिचरणआ गसाइ बामोनफोरजों नांज्लायनायाव मानो जेनाखैमोन?

फिन : कालिचरणआ बिसोरजों माब्लाबाबो जेनाखैमोन मानोना बिथाङा बेद, बेदान्त, गीता, बाइबेल, कराण, उपनिषद बायदि बायदि धोरोम सास्थ्र ‘फोरखौ मोजाङैनो फरायनानै इसोर आरो धोरोमनि सोमोन्दै गोथौ गियान मोनदोंमोन।

46. गुरुदेब कालिचरणआ सोरजों गोबां सावरायदोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणआ स्वामी निगमानन्दजों गोबां सावरायदोंमोन।

47. आसामनि अनगायैबो बबे रायजोआव कालिचरण ब्रह्मआ फोसावनाय ब्रह्म धोरोमा गोसारहैदोंमोन?

फिन : आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग’आव कालिचरण ब्रह्मआ फोसावनाय ब्रह्म धोरोमआ गोसारहैदोंमोन।

48. कालिचरण ब्रह्मआ फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि गुबै तत्वआ मा?

फिन : कालिचरण ब्रह्मआ. फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि गुबै तत्वआनो जादों जीबात्मा, परमात्मा एंगारलायनो हायि।

49. आसाम हादरनि जनजातिफोरनि थाखाय सोर गोदान मुगा लाबोदोंमोन?

फिन : आसाम हादरनि जनजातिफोरनि थाखाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ गोदान मुगा लाबोदोंमोन।

50. सोर बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे Renaissance (जांख्रिखांनाय) लाबोदोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरण ब्रहमआ बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे Renaissance (जांख्रिखांनाय) लाबोदोंमोन।

51. बर ‘फोरनि Clarion Call खौ सोर होदोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर ‘फोरनि Clarion Call खौ होदोंमोन।

52. कालिचरण ब्रह्मआ हाबा होनाय नेमखौ मा बायदि खालामदोंमोन?

फिन : बिथाङा गोदान गोथार नेमखौ पुर्न परम ब्रह्मनि नामै जग्याहुटि होननानै होबा होनाय नेम खालामदोंमोन।

53. आसामनि Chief Commissioner आ सोरमोन?

फिन : आसामनि Chief Commissioner नि मुङा Sir Arsedle Earl मोन।

54. माब्ला गुरुदेब कालिचरणआ Chief Commissioner Sir Arsedle Earl नो आरज बिलाइ होदोंमोन?

फिन : 1911 मायथाइयाव गुरुदेब कालिचरणआ Chief Commissioner sir arsedle Earl नो आरज बिलाइ होदोंमोन।

55. A.G.Laini आ सोरमोन?

फिन : A.G.Laini आ गवालपारा जिलानि देपुटी कमिचनार (उपायुक्त) मोन।

56. Chief-Commissioner, Sir Arsedle Earl नो होनाय आरज बिलाइनि गेजेरजों बर ‘फोरा मा उपाधि लिरहो हानाय जादोंमोन?

फिन : Chief Commissioner, Sir Arsedle Earl नो होनाय आरज बिलाइनि गेजेरजों बर ‘फोरा ब्रह्म उपाधि लिरनो हानाय मोनथाय मोनदोंमोन।

57. सोरनि आरज गाबनायाव Chief Commissioner आरो उपायुक्ट Laini साहाबा मा मा फरायसालिखौ मन्जुर खालामना होदोंमोन?

फिन : कालिचरण ब्रह्मनि आरज गाबनायाव टिपकाइयाव उइभिं आरो कार्पेन्ट्रि थादेरनाय गंसे एम.भि. स्कुल आरो दाब दाब जायगायाव गंथाम प्राइमारी स्कुल मन्जुर खालामना होदोंमोन।

58. धुबुरीनि Bodo Student’s Hostel आ सोरनि आबदान मोन?

फिन : धुबुरीनि Bodo Students’ Hostel आ गुरुदेब कालिचरणनि अबदानमोन।

59. सोरनि थुलुंगायाव सिगां बर’ फरायसा जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरणनि थुलुंगायाव सिगां बर’ फरायसा जुथुम्मा खुंनाय जादोंमोन।

60. सोरनि थोननाय लेखा दुलाराय आसाम बर’ फरायसा आफाद गायसननाय जादोंमोन?

फिन : गुरुदेब कालिचरण थोननाय लेखा दुलाराय आसाम बर’ फरायसा आफाद गायसननाय जादोंमोन।

61. दुलाराय आसाम बर’ फरायसा आफादनि गिबि नेहाथारिया सोरोमोन?

फिन : बिनि नेहाथारिया जादोंमोन मानक ‘सानि सुर्यनारायण ब्रह्म।

62. सिगां बर’ जथुम्मा आफादखौ बबेयाव फज ‘नाय जादोंमोन?

फिन : सिगां बर’ जथुम्मा आफादखौ भावरागुरीयाव फज ‘नाय जादोंमोन।

63. गिबि बर’ जथुम्मा आफादखौ माब्ला फज ‘नाय जादोंमोन?

फिन : गिबि बर’ जथुम्मा आफादखौ 1926 मायथाइयाव फज ‘नाय जादोंमोन।

64. बर’ सन्मिलन गायसननायनि गुदि मावथिया सोरमोन?

फिन : बर’ सन्मिलन गायसननायनि गुदि मावथिया गुरुदेब कालिचरनमोन।

65. बबे सन्मिलनाव फिसाजो बिलायब्ला थामजौ रां लाग्रा नेमाखौ बाजिसे रां लानायनि प्रस्ताब (बिथांखि) लानाय जादोंमोन?

फिन : 1929 मायथाइयाव रौमारियाव ज ‘नाय बर’ सन्मिलनाव फिसाजो बिलायब्ला थामजौ रां लाग्रा नेमखौ बाजिसे रां लानायनि प्रस्ताब लानाय जादोंमोन।

66. गुरुदेब आरो फोरलां बाबाजीनि गेजेराव मानि सोमोन्दै राव दानथेलायनाय जादोंमोन?

फिन : गुरुदेब आरो फोरलां बाबाजीनि गेजेराव खाम-जथा-सिफुं लानानै मोसानाय सोमोन्दै राव दानथेलायनाय जादोंमोन।

67. रौमारीयाव जानाय बर’ सन्मिलनाव बर’नि आंगो हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय मा थांखि लानाय जादोंमोन?

फिन : रौमारीयाव जानाय बर’ सन्मिलनाव बर ‘नि आंगो हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय खाम, सिफुं जथा बायदि दामनाय देनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय हुदाखौ गारनाङा होननानै गोख्रों थांखि लानाय जादोंमोन।

68. बेसेबां मायथाइयाव बृटिस सरकारा भारतसिम साइमन कमिसन दैथायहरदोंमोन?

फिन : 1928 मायथाइयाव बृटिस सरकारा भारतसिम साइमन कमिसन दैथायहरदोंमोन।

69. साइमन कमिसननि आफादगिरिया सोरमोन?

फिन : साइमन कमिसननि आफादगिरिया साइमन साहाबमोन।

70. साइमन कमिसनखौ भारतसिम मानो दैथाय हरनाय जादोंमोन?

फिन : भारतनि सासन तन्त्रखौ फोसाबनो थाखाय साइमन कमिसनखौ भारतसिम दैथायहरनाय जादोंमोन।

71. तिताबराव जानाय जथुम्मायाव मा थांखि लानाय जादोंमोन?

फिन : तिताबराव जानाय जथुम्मायाव साइमन कमिसननो बर’ एबा जनजातिफोरनि जौगानायनि थाखाय गांसे गोसोखां बिलाइ होनो थांखि लानाय जादोंमोन।

72. गोसोखां बिलाइखौ मा रावजों लिरनाय जादोंमोन आरो सोरखौ लिरहोनाय जादोंमोन?

फिन : गोसोखां बिलाइखौ इंराजी रावै लिरनाय जादोंमोन आरो गियासुददिन मुंनि सासे उकिलखौ लिरहोनाय जादोंमोन।

73. बर’ रेजिमेन्ट खुलिनांगौ होननानै सोर दाबि खालामदोंमोन?

फिन : बर’ रेजिमेन्ट खुलिनांगौ होननानै गुरुदेब कालिचरणआ दाबि खालामदोंमोन।

74. साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होनो साद ‘नि हान्जाया बबेसिम थांदोंमोन?

फिन : साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होनो साद ‘नि हान्जाया सिलंसिम थांदोंमोन।

75. सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया मा बान्था मोन्दोंमोन?

फिन  सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया Victoria Cross बान्था मोन्दोंमोन।

76. सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया Victoria Cross बान्थाखौ माब्ला मोनदोंमोन?

फिन : सेथि महासमराव सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया Victoria Cross बान्थाखौ मोन्दोंमोन।

77. “बले नों थैनो ना गेटखौ खेवनानै होनो। बे बाथ्राखौ सोरो सोरखौ बुंदोंमोन?

फिन : बे बाथ्राखौ सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया Security Guard खौ बुंदोंमोन।

78. साइमन साहाबा गोसोखां बिलाइनि मा दाबिखौ गनायना लायाखैमोन?

फिन : साइमन साहाबा गोसोखांथि बिलाइयाव दाबिनाय Bodo Regiment खौ गनायना लायाखैमोन।

79. गोदान भारत आइनखौ माब्ला दानाय जादोंमोन?

फिन : 1935 मायथाइयाव गोदान भारत आइनखौ दानाय जादोंमोन।

80. 1935 मायथाइनि भारतआव गुरुदेब होनाय बबे दाबिया दंफायोमोन?

फिन : 1935 मायथाइनि भारत आइनाव गुरुदेबा दाबिनाय आसामनि जनजातिफोरनि थाखाय Reservation दोननाय आइना दंफायोमोन।

81. कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम जाथाइखौ लिर।

फिन : बैसाग दाननि 5 अक्टनि हर गेजेरमोन। रोन्दिनीया जोनोमनि उदै सानाय मोननायलाय गामिनि साब्रैसो बुरैया बिनि न’आव फैयो। खौलारामा बिसिखौ बुरैफोरनि आखाइयाव गथायनानै गाव बाथौ फुजा खालामनो जा-जगार खालामबाय। गामिनि मानसिफोरा खाम, सिफुं, जथा दामनानै बिखौ हेफाजाब होबाय। खौलारामा हरसे थाला फुजा होबाय, बाथौ बोराइनाव आरज गाबबाय, बोर बिबाय। अखा नायसि जाबाय दाउज्ला गिसिबबाय। फुजायाबो जोबबाय, दसे उनावनो दाउमा-दाउसाफोरा इसोर सिबिनायनि रैसुमै देंखो रिंनो हमबाय। गोजोन सुदेम बार बारबाय। बेबादि गोजोन गोथार समावनो कालिचरणआ रोन्दिनीनि गोरबोनिफ्राय बुहुमाव गोग्लैफैबाय।

82. कालिचरणनि उन्दै समनि जिउखौरांखौ लिर।

फिन : कालिचरणआ उन्दै समनिफ्रायनो बुद्धिगोरों, सानसुमै आरो सैथो सिबियारिमोन। खाथियाव फरायसालि गैयिनि थाखाय खौलारमआ बिरनाराम अरफे बीर नारायन मेस सोरखारखौ नवाव लाखिनानै कालिचरननि फोरोंगिरि खालामो। बिरनारामनो नखर फोरोंगिरि महरै दानमोनसेयाव थाइथाम रां होनाय जादोंमोन। उनाव टिपकाइ प्राइमारी स्कुलाव मुं लिरहोनानै होयो।

बेनिफ्राय उथ्रिनानै फुथिमारि एम.भि. स्कुलाव फरायहैयो कालिचरणआ। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि बा थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो बिफाया रुंसारि जानायलाय लेखा गारनानै थालि-थफ्ला लानानै न ‘आव फैफिननाङो। बिफा खौलारामआ बगरीबारी जमिदारनि सासे गिदिर इजादारमोन। कालिचरणआ बिफानि इजादारखौ गोसो होनानै सालायो।

83. कालिचरण ब्रह्मनि सेंग्रा समनि जिउ जारिमिनखौ लिर।

फिन : कालिचरणआ बिफानि इजादार बिबानखौ मोजाङैगोसो होना सालायो। बियो गावनि सोलो आरो मावथि आखुजों मोजाङैनो रांखावरि खामायो। बियो जिदाइन बोसोर बैसोआव सोमस्रि मुंनि समायना सिख्लाजों हाबा जायो। उनावहाय फिसा हिनजाव सानै मोननायसै। बिसोरनि मुङा दन्दी आरो नलिनीमोन। नाथाय बिसोरहा फिसा हौवा गैयामोन। 

उनजोलैनि रेस गालांनो आरो बोराइ बुरै समाव खबसे मोनजानायनि राहा जायोखोमा साननानै खान्थिगोनां बायंदियै नैथि हाबा लादोंमोन महरगोसा सिख्ला उपासिखौ। इसोरनि अननायाव गमामायैनो फिसा हौवा साथाम मोन्दोंमोन। मुङा बिसोरनि देबेन, सन्द्र आरो कनकलालमोन। आरोबाव फिसा हिनजाव सानै खनाइनस्रि अरफे स्वर्गेस्रि आरो हिरनीखौ मोनदोंमोन। सेंग्रा जालांगार कालिचरनआ गोहो-बुद्धि लानानै रोहो-रोहो दंफां खारबार खालामनानै गोबां रांखावरि बुथुमदोंमोन।

84. कालिचरणनि समनि बर’ समाजनि मोनसे सावगारि हो।

फिन : कालिचरणनि समाव बर’ समाजाव खायसे सुखुयै हुदाफोरा सोलिदोंमोन। बाथौ फुजा, खेराय-माराय, गारजा होनाय, मोदाइ होनायनि मुङै दाउसा-फारौ, अमा-बोरमा हाथारनाय, जौ बाउनाय हुदा बर ‘फोरनि गेजेराव मैखोमै सोलिदोंमोन। हाबा-हुखायाव गोरिब-दुखि बयनिबो बेलायाव ओंखामनि आखाइ, बेदरनि आलि, जौनि फुख्रि, जाब्लाबो जाथ्र ‘हाया, लोंब्लाबो लोंथ्र’हाया खालामनाय, आद्रियै गारनाय हुदाया कालिचरननि गोसोआव दुखु होदोंमोन।

हटेलआव, साहा दखनाव बिसोरनो जायगा होआमोन। बिसोर जानाय-लोंनाय थोरसि, खुरै, फियलाया सुवा जायोमोन। बेनिखायनो गाव जानाय-लोंनाय बासन-बरथनफोरखौ मानजिनानै सुस्रांनानै

होबोनांगौमोन। बेफोर बाथ्राया हारिनि बेसेबा गेदेर मानहानि आरो दुखुनि खोथा। फारसेथिं धोरोमावबो गालाय-गुजायमोन। हारसाफोरजों मुगैजायो होनानै खायसेया हारिखौ नागारलांदोंमोन। सोरबाबा सरनियायाव हाबबाय, खायसेबा ख्रिष्टान धोरोम लाबाय। बगरीबारी, पानबारी आरो आलमगनजनि बर’ माखासेया इसलाम धोरोम लादोंमोन। बिब्दिनो कालिचरणनि समाव बर ‘फोरा जोबोद आलाय-सिलाय जादोंमोन।

85.”साहित्य क्रिया’या मा? कालिचरणआ बे बिजाबखौ बबेयाव नुसनदोंमोन? ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोरोबथिया मा मा?

फिन : ‘साहित्य क्रिया’खौ महिनि महन सटटापध्या सुजुना दिहुनदोंमोन। बेयो गांसे स्वामी शिवनारायन परमहंस फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि बेसेन गोनां बिजाब। सिलाय बिख्रि बादायाव सरन मनदल बाबुनि खरसायाव कालिचरनआ बे बिजाबखौ नुसनदोंमोन आरो फरायसनदोंमोन। बे बिजाबखौ फरायनानै कालिचरणआ जोबोद मोजां मोनदों आरो जायखौ नागिरदों बेखौनो मोननायबायदि मोनदोंमोन।

बाथौ आरो ब्रह्म धोरोमजों गोरोबनाय बादि कालिचरणआ मोनदोंमोन। बाथौवाव जेरै स्रिष्टि तत्त आरो पन्चम तन्त्रनि राव दं, सरनित्य क्रियानि ब्रह्म धोरोमावबो बे बादि सानथौ हाबनानै दं। बर’नि मोदाइ रायनायाव सान, अखाफोर, बार, अर, हा, दैनि राव बेरखाङो। ब्रह्म गायथ्रियावबो बे गासैबो बेरखांजोबो। बेद सास्थ्रआव सासे इसोरखौनो साथामनि मुं दोनदों-ब्रह्म, बिष्णु, मेहेश्वर। सासेल’ परमेश्वर पुर्ण परमब्रह्मखौ फालियोब्लानो ब्रह्मा, बिष्णु, सहेश्वरखौ फुजिनाय जायो। बर’नि मन्थ्र ‘आवबो दं-रांरासि, मैथाहाजि, बारि गंथाम, बे सासेयानो जादों साथाम। बेनो जादों आनान गसाइ अबलाबंरि।

86. बर’ फरायसा आफाद आरो बर’ सन्मिलन गायसननायाव कालिचरणनि बिफावखौ लिर।

फिन : बर’ फरायसा आफाद आरो बर’ सन्मिलन गायसननायाव कालिचरण ब्रह्मनि बिफावा मैखोममोन। बर’ फरायसाफोरनि गेजेराव गुरुदेबा थुलुंगा होनानै आरो खौसेयाव लाबोनानै गिदिर हाबा मावलांदोंमोन। बे समाव रुपनाथ ब्रह्ममोना फरायसामोन। गुरुदेबनि थुलुंगायाव सिगां बर’ फरायसा जथुम्मा खुंनाय जायो। बेनि उनाव गुरुदेब थोननाय लेखा दुलाराय आसाम बर’ फरायसा आफाद गायसननाय जायो। बेनि नेहाथारि जादोंमोन मानक ‘सानि सुर्यनारायण ब्रह्म। बर’ सन्मिलन गायसननायनि गुदि मावथियाबो जादों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म। 

सिगां बर’ जथुम्मा आफादखौ फजदोंमोन भावरागुरियाव। जानोहागौ 1926 मायथाइयाव। बिनिफ्राय रङिया, बिनिफ्राय 1929 मायथाइयाव रौमारीयाव। आफादगिरि जादोंमोन जादब खाख्लारि। बे

संन्मिलनावनो फिसाजो बिलायब्ला थामजौ रां लाग्रा नेमखौ बाजिसे रां खालामनाय जादोंमोन। बे सन्मिलनाव गुरुदेब कालिचरन आरो फोरलां बाबाजीनि गेजेराव खाम-जथा-सिफुं लानानै मोसानाय सोमोन्दै राव दानथेलायनाय जायो। उनाव गुरुदेबआ सानफिन हफिन फोरलां बाबाजि जुक्टि होनायखौ गनायनानै बर’नि आंगो हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय खाम, सिफुं, जथा बायदि दामनाय-देनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय हुदाखौ गारनाङा होननानै गोख्रों थांखि लानाय जायो।

87. साइमन कमिचननो गोसोखां बिलाइ हैनाय जाथाइखौ बिजिर।

फिन : साइमन कमिचननो गोसोखां बिलाइ हैनो थाखाय साद ‘नि मोनसे हान्जाया सिलंसिम थांदोंमोन। बे जाथाइया जादोंमोन 1929 मायथाइनि 4 जानुवारीयाव। गोसोखां बिलाइ होनाय समा 2-30 रिंगायावमोन। सिकिउरिटि गार्दआ हान्जाखौ होबथादोंमोन, कमिसननि खाथियाव थांहोआखैमोन। मानोना सिगां पारमिसन लानाय जायाखै। आरज गाबब्लाबो सिकिउरिटि Personal आ हाबहोथाराखै। उनाव सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम सुबादारा रागा जोंनायसै। बियो Victoria Cross सुबादारमोन। एकखुन मापनि हुकुम दं। 

अदेबानि सासे मानसिखौ ओरैनो गावथारोब्लाबो बिहा दाय गैया। सेथि महासमराव बियो Victoria Cross बान्था मोननाय सुबादारमोन। गावनि सुबादार खसबखौ गानबाय, Victoria Cross मेदेलखौ बिखायाव आलायबाय। पिष्टलखौ आखाइयाव लाबाय, एकखुन मापनि Order बिलाइखौ आगसिथिङै गांलाब लाबाय। 

Security Guard खौ दाद्रि होबाय “नों थैनो ना गेटखौ खेवना होनो। ” पिष्टलखौ बिनि खाफाल थोंजों होनानै दं। होमब्लासो Security आ थोर गिनानै गेटखौ स्रा खेवनानै हैयो। बिसोर साइमन साहाबनि खाथियाव नुजाहैबाय आरो गोसोखां बिलाइखौ होबाय। साहाबा सानसुमै अनसुमैमोन। ‘Bodo Regiment’ दानाय दाबिनि अनगायै गासैबो दाबिखौनो गनायना लादोंमोन।

88. समाज फोसाबगिरि महरै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि मातथाइखौ बिजिर।

फिन : धोरोम फोसावनायनि लोगोसे कालिचरण ब्रह्मआ बर’ समाजखौबो फोसाबलांदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो बर’ समाजनि अगेन हुदा, दाउअमा फिसिनाय, लेथ्रा लेथ्रि जानाय हुदाया जोबलांदोंमोन। फिसाजो बिलायब्ला अन्जिमा गैयै फन थाखा लाग्राखौ 51 रां सिमल’ लाग्रा नेम खालामनाय जायो। गुन्दा लुस्साइफोरखौ दबथायो। हिन्जाव बोनाय हुदाया जोबलाङो। बिथां थोननायाव बर’ volunteer फोरा फालो-फालो ओंखारनानै अमा बुथारदोंमोन, जोदौ बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेब हैजोबदोंमोन। 

जायगा-जायगा फरायसालि गायसननानै गथ ‘फोरखौ स्कुलाव थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमदोंमोन। सिखोन साखोनै थानो जानो लोंनो हुदा गुरुदेबआ फोरोङो। हाबायाव जौ बेदर होनाय नेमखौ गारहोयो। पुर्निमा, अमाबैस्या, बोसोर गोदाननि दिन, महालया, आरो माघो पुर्निमा दिनाव रायजोयै आहुति सावनानै संसारनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव बोर बिग्रा खालामलांदों गुरुदेबआ। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै साखोन-सिखोन थानाय, जानाय-लोंनायखौ नुनानै हारसाफोरा बर ‘फोरखौ मुगैनाया लासैनो खम जाबोनो हमो आरो मान होनो हमो।

89. ‘समाज फोसाबगिरि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म’ रायथाइनि लिरगिरिया सोर?

फिन : ‘समाज फोसाबगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म’ रायथाइनि लिरगिरिया महिनी महन ब्रह्म।

90. महिनी महन ब्रह्मआ माब्ला आरो बबेयाव जोनोम जादोंमोन?

फिन : महिनी महन ब्रह्मआ 1918 मायथाइयाव ककराझार खाथिनि आदाबारि गामियाव जोनोम जादोंमोन।

91. महिनी महन ब्रह्म सुजुनाय लाइसिनि मुंआ मामोन?

फिन : महिनी महन ब्रह्म सुजुनाय लाइसिनि मुंआ ‘नायक ‘मोन।

92. महिनी महन ब्रह्म लिरनाय मख’जाथाव बिजाबफोरा मा मामोन?

फिन : महिनी महन ब्रह्म लिरनाय मख’जाथाव बिजाबफोरा जादोंमोन बर’ कसारि सल’,Folk tales of Bodos, बर’ भाषा शिक्षा।

93. चीन तिब्बतीय राव फोलेरनि मुलुगनां सावरायलायनायाव सोर बर’ सुबुङा बाहागो लाहैदोंमोन?

फिन : चीन तिब्बतीय राव फोलेरनि मुलुगनां सावरायलायनायाव महिनी महन ब्रह्मआ बाहागो लाहैदोंमोन।

94. ‘नायक’ मुंनि लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन आरो माब्ला?

फिन : ‘नायक’ मुंनि लाइसिखौ महिनी महन ब्रह्मआ सुजुदोंमोन 1941 मायथाइनिफ्राय 1943 मायथाइसिम।

95. गर्खा रेजिमेन्टआव बर’ सिफाइफोरनि अनजिमाया बेसेबांमोन?

फिन : गर्खा रेजिमेन्टआव 3/4 बाहागोआनो बर ‘सिफाइमोन।

96. सोलोगोरों सैथान मानसिफोरा ग’वालपारा जिलाखौ मा राइजोजों दाजाबनायनि दाबि दैखांदोंमोन?

फिन : सोनाब बेंगलजों दाजाबनायनि दाबि दैखांदोंमोन।

97. लिरगिरिनि सिनायथि हो।

फिन : म ‘हिनी म ‘हन ब्रह्मआ 1918 मायथाइयाव कक’ राझार खाथिनि आदाबारि गामियाव जोनोम मोनो। अलंबार मुगायाव लिरनो जागायजेननानै जिउ जोबजासिम बिथाङा बर’ राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाखांहोनायनि हाबा मावलांनो हादोंमोन। बिथाङा 1941 मायथाइनिफ्राय 1943 मायथाइसिम ‘नायक’ मुंनि लाइसिखौ सुजुदोंमोन। बिथाङा इंराजी आरो बर’ रावजों बिजाब आरो माखासे रायथाइ लिरदों। बर’ कसारि सल’, Folk Tales of the Bodos’, ‘बर’ भाषा शिक्षा’ बिजाबफोरा बिथांनि मख ‘जाथाव बिजाब। चीन तिब्बतीय राव फोलेरनि मुलुगनां सावरायलायनायावबो बिथाङा खननै बाहागो लाहैनानै बर’ रावखौ मुलुगाव गेवसारहोदोंमोन।

98. फरानि गुबै रावखौ लिर :

फिन : मुरुदेब कालिचरणआ ब्रह्म धोरोम फोसावनानैल’ थायाखैमोन। बिथाङा मेंनाय बानाय गैयालासे बर ‘नि समाजखान्थि, सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायाव गोबाङैनो बिहोमा होलांदों।

धुबुरी जिलानि सिङाव थानाय टिपकाइनि काजिगामियाव बांला 1269 मायथाइ (1860 इं) बैसाग दाननि 5 अक्टखालि अखानायसि नायसि गोथार समाव

कालिचरणनि जोनोम जादोंमोन। बिफानि मुङा खौलाराम मेस आरो बिमानि मुङा रोन्दिनीमोन। बिफा खौलाराम मेसआ सासे बाथौ सिबियारिमोन। रोन्दिनिया जोनोमनि उदै सानाय समाव गामिनि साब्रै बुरैनि आखाइयाव गथायनानै गाव बाथौ फुजा खालामनो जा-जगार खालामबाय। गामिनि मानसिफोरा खाम, सिफुं, ज’था दामनानै बिखौ हेफाजाब होबाय। खौलारामआ हरसे थाला फुजा होबाय। बाथौ बोराइनाव आरज गाबबाय। बोर बिबाय। दान्दिसेनि उनावनो रोन्दिनीनि गोरबोनिफ्राय बुहुमाव गोग्लैफैबाय गोरलै सख्ल’-बख्ल’ नायनो मोजां गथ’ कालिचरनआ।

उन्दै समनिफ्रायनो कालिचरनआ सोलोगोरों, सानसुमै आरो सैथो सिबियारिमोन। खाथियाव फरायसालि गैयिनि थाखाय बिफा खौलारामआ बिरनाराम अरफे बीर नारायन मेस सोरखारखौ नवाव लाखिनानै कालिचरननि फोरोंगिरि खालामो दानसेयाव थाइथाम रां होनानै। उनाव टिपकाइ प्राइमारि स्कुलाव मुं लिरनानै होयो। बिनिफ्राय उथ्रिनानै फुथिमारी एम.भि स्कुलाव फराय हैयो। 

नाथाय बा थाखो मोनहैब्लानो बिनि बिफाया रुंसारि जानायलाय फरायनायखौ आद्रि खालामनानै न’आव गिदिंबोफिनो। कालिचरनआ बिफानि इजादारखौ सालायो गोसो होनानै। जिदाइन बोसोर बैसोआव कालिचरनआ नायनो मोजां सोमस्री सिख्लाजों हाबा जायो। उनाव बियो फिसा हिन्जाव सानै मोनो। फिसा हौवानि आसायाव बियो खान्थिबायदियै हाबा खालामबावो महरगोसा सिख्ला उयासिखौ। 

इसोरनि अननायाव गमामायैनो फिसा हौवा साथाम मोनमारदोंमोन। आरोबाव उनाव फिसा हिनजाव सानै मोनबावदोंमोन। सेंग्रा जालांगार कालिचरनआ गोहो-बुद्धि लानानै रोहो रोहो दंफां खारबार खालामनानै गोबां रांखावरि बुथुमदोंमोन। नाथाय कालिचरनआ समाजखौ सिबिनो बावाखैमोन। बै समाव बर’ समाजाव सोलिनाय खायसे आसार खान्थिफोरखौ कालिचरनआ सुखुथाराखैमोन। बाथौ फुजा, खेराय-माराय गारजा होनाय, मोदाइ होनायनि मुङै दाउसा-फारौ अमा-बोरमा हाथारनाय, जौ बाउनाय हुदा बर ‘फोरनि गेजेराव मैखोमै सोलिदोंमोन। 

हाबा हुखायाव गोरिब गुन्द्रा बयनिबो बेलायाव ओंखामनि आखाइ, बेदरनि आलि, जौनि फुख्रि, जाब्लाबो जाथ्र’ हाया, लोंब्लाबो लोंथ्र’ हाया खालामनाय, आद्रियै गारनाय हुदाया कालिचरननि गोसोआव दुखु होदोंमोन। गोन्दो-गोन्दो दाउ-अमा फिसिनाय, जौ लोंनाय, लेथ्रा-लेथ्रि थायो होननानै हारसाफोरा बर ‘फोरखौ मुगैनायमोन। हटेलाव, साह-दखानाव बर ‘फोरनो जायगा होआमोन। 

बिसोर जानाय-लोंनाय थुरसि, खुरै, फियलाया सुवा जायोमोन आरो बासन-बाथनफोरखौ मानजिनानै सुस्रांनानै होबोनांगौमोन। धोरोमखौ लानानैबो जोबोद गारलाय-गुजाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन धोरोम जेरै-ख्रिष्टान, इसलाम धोरोम बायदियाव बर ‘फोरा बारस्लायदोंमोन। कालिचरनआ जोबोद सानदोंमोन

आरो गोनोगोथो जादोंमोनदि बबे धोरोमा बर ‘फोरनि थाखाय साबसिन जागोन।

सानसेखालि सिलाइ बिख्रि बादायाव सरन मनदल बाबुनि खरसायाव ब्रह्म धोरोमनि बिजाब गांसे ‘साहित्य, क्रिया ‘खौ नुनानै फरायसंबाय। फरायनानै बियो जोबोद

मोजां मोनबाय। बियो जायखौ नायगिरदों बेखौनो नागिरनाय बायदि मोनबाय। ब्रह्म धोरोमानो जोंनि थाखाय मोजां जागोन साननानै कालिचरनआ कलिकातायाव थांनानै शिवनारायन परमहंसनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावो। उनाव कालिचरनआ दाब दाब जायगायाव धोरोम फोसावहैयो। आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग ‘आवबो ब्रह्म धोरोमा गोसारहैदोंमोन।

कालिचरननि मावलांनाय हाबाया धोरोम फोसावनायावल’ जोबथायाखैमोन।बिथाङा बर’ माहारिखौ फोसाबनाय, फरायसालि गायसननाय, रांखान्थि आरो राजखान्थि बिथिङाव बर’ हारिखौ दावगा होनाय गोबां खामानि मावनानै बर ‘फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो बर’ समाजनि अगेन हुदा दाउ-अमा फिसिनाय, लेथ्रा-लेथ्रि जानाय, फिसाजो बिलायब्ला अनजिमा गैयि फन थाखा लाग्राखौ रां 51.00 सिमल’ लाग्रा नेम खालामनाय जायो। गुन्दा लुस्साफोरखौ दबथायो। 

हिन्जाव बोनाय हुदाखौ फोजोबो। बिथाङा बर ‘फोरनि

गेजेराव मोनसे Clarion call होदोंमोन। बिथांनि लेंहरनायाव फालो-फालो गावनो गोसोजों फैनानै बिथांनि खाथियाव साफिदोंमोन, खोनासंदोंमोन, थोननाय बायदि हाबा मावदोंमोन। बिथांनि थोननायाव बर’ volunteer फोरा फालो-फालो ओंखारनानै

अमा बुथारदोंमोन, जौदो बुख्रुबदोंमोन। मोदाइसालिफोरखौ गाख्रेब हैजोबदोंमोन।

जायगा जायगा फरायसालिं गायसननानै गथ ‘फोरखौ थोनहरग्रा हुदा मानसिफोरनाव जानो हमलांदोंमोन। सिखोन-साखोनै थानो, जानो हुदा जालांदोंमोन। बेफोरखौ नुनानै गुबुन हारिफोरा बर ‘फोरखौ मुगैनाया खम जालांदोंमोन। बर’ फरायसाफोरनि गेजोरावबो गुरुदेबआ थुलुंगा होनानै आरो खौसेयाव लाबोनानै गोबां

गिदिर हाबा मावलांदोंमोन। बिथांनि थुलुंगायावनो सिगां बर’ फरायसा जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन।

बिथांनि दैदेननायाव साद’नि मोनसे हानजाया सिलंआव थांनानै साइमन कमिसननो गांसे गोसोखां बिलाइ होदोंमोन। बे गोसोखां बिलाइयाव बर ‘फोरनि माखासे दाबिफोरखौ गुरुदेबआ लिरहोदोंमोन जेरै– (i) census आव बर ‘फोरनि थख Column (ii) Assembly आरो Local Board फोराव जनजातिनि थाखाय Seat Reservation (iii) ककराझार नङाब्ला हलतु गामियाव ग’वालपारा जिल्लानि मोनसे महकुमा दानाय (iv) बर ‘फोरनि गेजेराव गोबां प्राइमारी आरो एम.इ., एम.भि फरायसालि गायसननाय। गवालपारा जिलाखौ बेंगलजों दाजाबनो नागिरनायनि हेंथा दाबि आरो बर’ रेजिमेन्ट दानाय।

सिकिउरिटि गार्दआ बिसोरखौ साइमन कमिसननि खाथियाव थांहोआखैमोन। उनावहाय हान्जानि सासे सोद्रोमा सर्दारि बाहादुर बेलबुंराम कसारिया रागाजोंखांनायसै। बियो Victoria cross सुबादारमोन। गावनि सुबादार खसाब गाननानै, Victoria cross मेदेलखौ बिखायाव आलायनानै पिस्तलखौ आखाइयाव लानानै, एकखुन मापनि order पत्रखौ  आगसिथिङैलानानै सिकिउरिटि गार्दखौ सिगिबाय। 

होमब्लासो बियो गेटखौ स्रा खेवनानै होयो। साहाबा सासे सानसुमै-अनसुमै मानसिमोन। Bodo Regiment दानाय दाबिनि अनगायै गासैबो दाबिखौनो बिथाङा गनायना लादोंमोन। 

1935 मायथाइनि गोदान भारत आइनाव गुरुदेबनि दाबियाबो थिसनजानायसै। बे दाबि लेखायै सामनि जनजातिफोरनि थाखाय Reservation दोननाय जायो। बे आइनजोंनो रुपनाथ ब्रह्मआ MLA जाहैनो हादोंमोन।

बेयो सैथो बाथ्रादि गुरुदेबनि गेजेरजों बर’ हारिया गोदान मुगायाव आगान सुरबाय। गोदान सान बर’नि गेजेराव ओंखारबाय।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top