Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय

Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 1 बिबार खानाय and select needs one.

बिबार खानाय

खन्थाइ आयदा

फरा बिजाबनि सोंथि

सों 1. गाहायनि सोंथिफोरखौ मोनसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो– 

(क) बिबार खानाय खन्थाइनि लिरगिरिया सोर?

फिन : रुपनाथ ब्रह्म।

(ख) बिबारा माबादि बारदों?

फिन : फुरहाब जाहाब गावदां बारदों।

(ग) सिखिरिया माबादि बिदै सोबदों?

फिन : बिरहाब गदहाब बिदै सोबदों। 

(घ) बिबारा माब्ला सिरियो?

फिन : सोनाबनि गोबराब बार बारब्ला। 

(ङ) बिबार बारियाव मा मा गाबनि बिबार बारदों?

फिन : फुरहाब जाहाब बायदि गाबनि।

2. सुद ‘यै फिन हो–

(क) दौबा सुफुंजासे सोर सोर बिबार खादों? 

फिन : दैसारी, लाइसारी आरो मनसारी।

(ख) खन्थाइयाव सोरखौ जोंलाय ओरैनो थांफिन नांगोन होनना बुंदों?

फिन : खन्थाइयाव लाइमोनफोरखौ जोंलाइ ओरैनो थांफिननांगोन होनना बुंदों।

(ग) जानजि खाफ्रा-खाफ्रि सोर सोर बिबारबारियाव बिबार खादों? 

फिन : गियाति, निमायति, गयति सिख्लाफोरा जान्जि खाफ्रा खाफ्रि बिबार बारियाव मोखां सोमहाब सोमहाब बिबार खादों।

(घ) सानजौबोला आरो गोब्राब बार बारोब्ला बिबारफोरा मा जालांगोन होनना बुंदों? 

फिन : सानजौबोला आरो गोब्राब बार बारोब्ला बिबारफोरा ज्रय ज्रय सिरिलांगोन होनना बुंदों।

(ङ) गियाति, निमायति आरो गयतिमोना माबादि बिबार खादों?

फिन : गियाति, निमायति आरो गयतिमोना मोखां सोमहाब सोमहाब जानजि खाफ्रानानै नायफिना जिराया जेसे हायो एसे बिबार खादों।

सों 3. खन्थाइजों सोमोन्दो लाखिनानै गुवारै बेखेवना लिर। 

(क) खन्थाइगिरिया मा खालामनानै सोरजों समान जानायनि बाथ्रा बुंदों?

फिन : खन्थाइगिरिया दैसारी, लाइसारी, मनसारी मोनखौ सम थानायावनो खौसे जानानै बिबार खानो खावलायदों थामहिनबा गियान बुथुमना लाखानो थिनदों। मानोना जिउनि समा बारग’लांब्ला बिबारा जेरै ज्रय सिरिलाङो बिदिनो जोंबो आखाइ गोजायै थांफिननांगोन बुंदों। गियाति, निमायति आरो गयतिमोना मोखां सोमहाबनानै जानजि खाफ्राना जेरैबादि गोसो होथाबना बिबार खादों थिक बेबादिनो दैसारी, लाइसारि आरो मोनसारिमोनखौ बिबार खानो खन्थाइगिरिया खावलायदों। बेबादिनो खन्थाइगिरिया दैसारि, लाइसारि आरो मोनसारिमोनखौ गियाति, निमायति आरो गयतिमोनजों समानै समान आवगायफाना समान जानायनि बाथ्रा बुंदों। 

(ख) खन्थाइगिरिया मोखां सोमहाब सोमहाब बिबार खानायनि बाथ्राजों मा बुंनो नाजादों?

फिन : समा रावखौबो नेना थाया। सानजानि साना सम बादियै सोनाब रुगुंआव हाबहैयो। रं-बेरंनि बिबाराबो समायना गावदां बारनानै सोनाबनि गोब्राब बाराव ज्रय सिरिलाङो। बेनिखायनो सम थानायावनो दैसारी, लाइसारि, मनसारि लाइमोनफोरखौ बिबारखौ खाना लानो थामहिनबा गियान बुथुमना लाखानो खावलायदों। गियाति, निमायति आरो गयतिमोना मोखां सोमहाब सोमहाब जायजि खाफ्रानानै गोसो होथाबना बिबार खादों थामहिनबा सम थानायावनो गियान बुथुमना लानो नाजादों। बेवहाय मोखां सोमहाब सोमहाब बिबार खानायनि बाथ्राजों गियान बुथुमना लानायनि बाथ्राखौ बुंनो नाजानाय जादों।

सों 4. बिबार खानाय खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ गावनि रावजों लिर। 

फिन : बिबार खानाय खन्थाइया दोंसे नेरसोनारि खन्थाइ। बे खन्थाइयाव लाइमोन बैसोनि एबा उन्दै बैसोनि समावनो मावनांगौ खामानिखौ मावखाना लानो थामहिनबा गियानखौ बुथुमना लाखानो खावलायदों। ज’नानै थाबाय थायोब्ला गियानखौ मोननाय नङ, बे समा ओरैनो थांगारगोन बेनिखायनो सम थानायावनो दैसारी, लाइसारी, मनसारी मोनखौ खौसे जानानै फारा फारि आवगायनो खावलायदों। 

सम थानायावनो नैगौखिनि गियानखौ हानायमानि बुथुमना लाखानांगौ। समा माब्ला थांगोन रावबो मिथिस ‘वा। बिदिनो जिउनि समा बारग ‘लांब्ला जों आखाइ गोजायै बे बहुमनिफ्राय औरैनो थांफिननांगोन। गियाति, निमायति आरो गयतिमोना मोखां सोमहाब सोमहाब गोसो होथाबनानै आथुर बिथुर जेरै बिबार खादों थिक बिदिनो दैसारी, लाइसारी आरो मोनसारीमोनखौ बिबार खानो खन्थाइगिरिया खावलायदों। सम थानायावनो बिबारखौ खाखानो थिनदों। थामहिनबा गावबा गाव मावनांगौ खामानिखौ फोजोबना समानै दावगालांनो एबा गियान बुथुमनो खावलायदों। 

5. गुदि खिथा फोरमायना बेखेवना लिर–

(क) फुरहाब जाहाब गावदां बिबार बारदं। 

बिरहाब गदहब हनै सिखिरि बिदै सबदं। 

खादं आगै दैसारी, लाइसारी, मनसारी,

दौबा सुफुं सुफुं माम्बार फाराफारि। 

फिन : गोजौवाव होनाय खन्थाइ सिरिफोरखौ जोंनि फरा बिजाब खनसाइ बिदांनि बिबार खानाय खन्याइनिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म।

बे खन्थाइ खलबाव बिबारा सिरियै समावनो सिखिरिफोरा बिदै सोबखाना लानायबादि दैसारी, लाइसारी, मनसारीमोनखौबो सम थानायावनो गियान बुथुमखाना लाखानो खावलायदों।

बारफुनाय गावदां बिबारफोराव सिखिरिफोरा बिरद’ बाद’ खालामनानै गोदै बिदै नागिरथिंबायो। बारफुनाय फुरहाब जाहाब बिबारफोरा सिरि लाङै सिगांआवनो सिरिफोरा बिदै सोबखानानै लानो नागिरो। सिखिरिफोरा बिबाराव बिदै सोबखानाय बादिनो दैसारी, लाइसारी, मनसारीमोनखौ सम थानायावनो नांगौ गियानखौ बुथुमना लानो खावलायदों। मानोना जिउनि लाइमोन समा बारग’ लांब्ला उनावहाय गियान बुथुमना लानो हायै जागोन।

(ख) सान जौब्ला सानदुं राब्ला 

सनाबनि गबराब बार बारब्ला,

बिबारा रय रय सिरिनांगन।

जंलाय औरेन थांफिननांगन।

फिन : गोजौवाव होनाय खन्थाइ खलबखौ जोंनि फरा बिजाब खनसाइ बिदांनि ‘बिबार खानाय’ खन्थाइनिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म।

बेयाव खन्याइगिरिया सम आरो बोथोर फैब्ला गासैबो बे बहुमनिफ्राय बिदाय लालांनांगोन होननानै बुंदों।

बिबारा बारनानै ज्रय सिरिलाङो। बेयो मिथिंगा बिखानिनो नेम। सुबुंनि जिउआबो बिबारबादिनो। जोनोम जानानै सानसे थैलांखायो। बेनिखायनो सम थानायावनो जिउनि मावनो गोनां खामानि दामानिफोरखौ मावनानै लाखानांगौ। मानोना बिबारा ज्रय सिरिलांनायबादि जोंनि जिउआवबो सोनाबनि गोब्राब बारा माब्ला माबोरै सिमब्रेफैगोन रावबो मिथिस ‘वा।

(ग) हनै सानजाहा सरां जाबाय। 

बिबार बारियाव बिबार बारबाय।। 

आगै दैसारी, लाइसारी, मनसारी। 

फै आखाइ हमै हमै थांदिनि सारि सारि।।

फिन : गोजौनि खन्थाइ खलबखौ जोंनि खनसाइ बिदांआव थानाय ‘बिबार खानाय’ खन्थाइनिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया रुपनाथ ब्रह्म।

बे खन्थाइ खलबाव खन्थाइगिरिया सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिबारा बारनाय बादि समनि खामानिखौ समावनो मावखाना लानो खावलायदों।

सानजाहा जारां साना जौनाय लोगो लोगोनो बिबारबारियाव बिबारफोरा बारो। सानजाहा सान जौब्लानो बिबारा बारनायवादि गासैबो जिबिफोरानो गावबा गाव मावनो गोनां खामानि थासोयो। बिदिनो जोंबो सान थानायावनो गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावखाना लानांगौ। बेखायनो खन्थाइगिरिया दैसारी, लाइसारी, मनसारी मोनखौ खौसे जानानै जिउनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायनो थिनदों।

उफेरा सोंथि

सों 1. रुपनाथ ब्रह्मनि बिमा-बिफानि मुङा मामोन?

फिन : धजेन्द्र ब्रह्म आरो खोदोमस्रि ब्रह्ममोन। 

सों 2. रुपनाथ ब्रह्मआ मानि थाखाय एम.ए.खौ उथ्रिसारनो हायाखैमोन? 

फिन : देहा गाज्रि जानायनि थाखाय।

सों 3. गोब्राब साना बबेजोंनिफ्राय बारबोयो?

फिन : सोनाबनिफ्राय। 

सों 4. खन्थाइगिरिया सोरखौ बिबार खानो खावलायदों?

फिन : दैसारि, लाइसारि आरो मोनसारिमोनखौ। 

सों 5. आखाइ हमनानै सारि सारि मानो थांनो नागिरदों?

फिन : बिबार खानो।

सों 6. खन्थाइगिरिया दौबा सुफुंजासे सोर सोरखौ बिबार खानो खावलायदों?

फिन : दैसारि, लाइसारि आरो मोनसारिमोनखौ। 

सों 7. सोर सोर मुखुबै बिबार खादों?

फिन : गियाति, निमायति आरो गयति।

सों 8. खन्थाइगिरिया जोंलाय होननानै सोरजों लोगो जादों?

फिन : दैसारि, लाइसारि आरो मोनसारिमोनजों। 

सों 9. बिबार खानो खावलायनानै खन्थाइगिरिया मा बाथ्राखौ फोरमायन थांदों? 

फिन : बिबार खानो खावलायनायजों खन्थाइगिरिया सम थानायावनो गावबा गाव मावनांगौ खामानिखौ फोजोबना समानै दावगालांनो एबा गियान बुथुमनायनि बाथ्राखौ फोरमायनो थांदों।

सों 10. बिबार खानाय खन्थाइयाव फुंबिलि समनि मा समायना सावगारि बेरखांदों बेखेव।

फिन : बिबार खानाय, खन्याइयाव फुंबिलि समनि समायना सावगारि बेरखांनाय नुनो मोनो। सानजा अख्रांथिं फुंबिलि समनि साना गोजा जाएं नुजाबोयो। सानजाथिं गोजा जारां साना नुजाबोनायनि उनावनो बिबार बारियाव फुरहाब-जाहाब बिबारफोरा गावदां गावदां वारस्रायो आरो बिबारबारिया समायसारो। लोगोसेनो सिखिरिफोरा फुरहाब जाहाब बिबारफोराव गोदै बिदै नागिरथिंबायो। थारैनो बेयो फुंबिलि समनि बेरखांनाय समायना नुथाय।

सों 11. लिरगिरि सिनायथि लिर।

फिन : रुपनाथ ब्रह्मः बिथाङा ककराझार सोहोरनि सानजाहा थानाय औवाबारि गामियाव 1902 मायथाइनि 15 जुनखालि जोनोम मोनो। बिथांनि बिफानि मुङा धजेन्द्र ब्रह्म आरो बिमानि मुङा खोदोमस्रि ब्रह्म। बिथाङा 8 बोसोर बैसोआवनो बिमा थैजायो।

रुपनाथ ब्रह्मआ उन्दै समनि सोलोंथाइखौ गामिनिनो गुदि फरायसालियाव फरायजेनो। 1913 मायथाइयाव गुदि फरायसालिखौ बारग ‘खांनानै धुबुरी गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव फरायहैयो। बिथाङा’ 1921 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ बृत्ति लानानै सेथि थाखोआव उथ्रीयो। बेनि उनाव कटन कलेजाव मुं थिसनो आरो 1925 मायथाइयाव बि.ए. आनजादखौ उधिनानै कलिकाता इउनिभारसिटियाव एम. ए. आरो एल. एल. बि (ल’) फरायहैयो। बिथाङा 1928 मायथाइयाव ल ‘खौ फरायहैयो। 

बिथाङा 1928 मायथाइयाव ल ‘खौ उथ्रिसारनो हायो नाथाय एम.ए.खौ गावनि देहा गाज्रिनि थाखाय उथ्रिसारनो हायाखिसै। रुपनाथ ब्रह्मआ एल. एल. बि आनजादखौ उथ्रिखांनानै धुबुरी आदालाताव उकील हाबा मावो। बेनि उनाव 1937 मायथाइनि बिसायख’थियाव देरहानानै एम. एल. ए. जायो। बिथाङा 1938 मायथाइनिफ्राय 1967 मायथाइसिम आसाम मन्थ्रि परिषदआव थानानै आसामनि गुबुन गुबुन बिबानाव केबिनेट मन्थ्रि जायो। रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा खेबसे संसदनि सोद्रोमा जादोंमोन। बिथाङा 1968 मायथाइनि 23 जानुवारी खालि रुंसारि जायो।

सों 12. खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ लिर। 

फिन : बिबार खानाय खन्थाइया दोंसे नेरसोनारि खन्थाइ। बे खन्थाइयाव लाइमोन बैसोनि एबा उन्दै बैसोनि समावनो मावनांगौ खामानिखौ मावखाना लानो थामहिनबा गियानखौ बुथुमना लाखानो खावलायदों। ज ‘नानै थाबाय थायोब्ला गियानखौ मोननाय नङ, बे समा ओरैनो थांगारगोन बेनिखायनो सम थानायावनो दैसारी, लाइसारी, मनसारी मोनखौ खौसे जानानै फारा फारि आवगायनो खावलायदों। 

सम थानायावनो नैगौखिनि गियानखौ हानायमानि बुथुमना लाखानांगौ। समा माब्ला थांगोन रावबो मिथिस ‘वा। बिदिनो जिउनि समा बारग ‘लांब्ला जों आखाइ गोजायै बे बहुमनिफ्राय ओरैनो थांफिननांगोन। गियाति, निमायति आरो गयतिमोना मोखां सोमहाब सोमहाब गोसो होथाबनानै आथुर बिथुर जेरै बिबार खादों थिक बिदिनो दैसारी, लाइसारी आरो मोनसारीमोनखौ बिबार खानो खन्थाइगिरिया खावलायदों। सम थानायावनो बिबारखौ खाखानो थिनदों। थामहिनबा गावबा गाव मावनांगौ खामानिखौ फोजोबना समानै दावगालांनो एबा गियान बुथुमनो खावलायदों।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top