Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि

Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 7 बोहैथि and select needs one.

बोहैथि

फरा बिजाबनि सोंथि

सों 1. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ फंसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो– 

(क) जों सोरखौ गियो?

फिन : मोगथां सैथो।

(ख) जों मानो खारखुमाबायो?

फिन : मोगथां सैथोखौ गिनानै।

(ग) मोनफ्रोमबो सैथोआनो मा? 

फिन : मोनफ्रोम सैथोआनो दुखुनां।

(घ) बारजों बिरबायनाय दाउवा बबेयाव जिरायहैयो?

फिन : हाजो थिखिनियाव।

(ङ) मोनफ्रोमबो गुथाला बारग ‘नो लुबैयो?

फिन : रुगुङाव सौग्रावहैयो।

(च) जों मानिफ्राय बारग ‘नो लुबैयो? 

फिन : दुखुनिफ्राय।

(छ) बोहैथि होनोब्ला मा बुजियो?

फिन : बोहैबाय थानाय दैनि दाहार। 

सों 2. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ सुंद ‘यै फिन हो–

(क) अरबिन्द उजीरा साहित्य अकाडेमि बान्था मानि थाखाय आरो माब्ला मोनदोंमोन?

फिन : अरबिन्द उजीरा साहित्य अकाडेमि बान्थाखौ ‘सोदोबनि सोलेर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय 2010 मायथाइयाव मोनदोंमोन।

(ख) खन्थाइनि हेफाजाब लाना सोरजिनि गुमुरखान्थि (रहस्यबाद) नि बागै फोरमायना लिर।

फिन : मुलुगनि दंनायमानि जिउनां, जिब-जिराद, बिफां-लाइफां बायदिफोरा रावबो रावजोंबो गोरोबलाया। नाथाय बे गोमोथाव फारागथिनि गेजेरावबो मोनफा गोरोबथि नुनो मोनो। बेनि गेजेराव मोनदांनाया जाबाय- बे दुलाराय गोरोबलायै नि गुदियाव मोनसे गुबै जिउमा आरो मोनसे गोनां गुदि गोहो दङ।

बेबादि मोनदांथिनायखौनो गुमुरखान्थि बुंनो हायो। बोहैथि खन्थाइयावबो मोगथां सैथो, सुखु-दुखु बायदिफोरनि बाथ्रा फोरमायदों। गुबैयै बेफोरो गुमुरखान्थि थुनलाइनि मोनफा मोनफा बाहागो। 

सों 3. बोहैथि खन्थाइनि गुबै सानथौखौ लिर।

फिन : मानसिफोरा रावबो मोखथां सैथोनिफ्राय एरायनानै थानो हाया। गोबाङानो मोखथां सैथोनिफ्राय खारखोमानानै थानो नागिरो। मोखथां सैथोआ बेनिखायनो अराय गिथाव बाथाव। बे मुलुग संसाराव सोरबा सासे गोहोगोरा मावफुंगोरा दङ। बे गोहोगोरा मावफुंगोरानि नोजोरनिफ्राय रावबो बारग ‘वा। बिनो मुलुगनि बोहैथि दाहारखौ दैदोनो। 

मुलुगनि बोहैथि दाहारा गोहो गोरा सोरबा सासेनि दैदेननायनि सायावसो सोलियो। जोंनि साननाय-हनाय, मावनाय दांनाय बायदिसिना मोजां गाज्रिफोरखौ बिजिरना नायो। बेनिथाखायनो जोंनि जिउआव सुखु आरो दुखुआ थांलाय फैलाय जायो। नाथाय सैथोआव अराय दुखुआ थायो। बे दुखुखौ बारग ‘नो हायोब्लानो जिउआव सुखुखौ मोनो होननानै खन्थाइगिरिया सानो आरो बेखौनो मिथिंगानि नेम होनना गनायो।

सों 4. बोहैथि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मा मा जाथाइनि बाथ्रा फोरमायथिदों? 

फिन : बोहैथि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मोगथां सैथोनि बाथ्रा बुंनानै सुबुंनि जिउनि बायदिसिना जाथाइफोरखौ फोरमायदों। मुलुगनि गोहोगोरा मावफुंग्राया मानसिखौ अगेन खामानि मावनायाव दुखु होयो। गासैबो जिउनांफोरानो थांना थानायाव दुखुजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। बिदिनो बिरबायनाय दाउफोराबो बारजों बुबथिं जायो आरो गुथालफोराबो रुगुङाव सौग्राव हैना गोमाहैनायनि जाथायखौ फोरमायथिदों।

सों 5. गुदि खिथा फोरमायनानै बेखेवना लिर। 

(क) बियो साजा होयो ना………खनसाइनाङैखौ रनसायनायनि थाखाय।

फिन : गोजौवाव होनाय खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फरा बिजाबाव थानाय ‘बोहैथि ‘ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अरबिन्द उजीर। बेवहाय मुलुगनि सोरबा सासे गोहो गोराया दुखु-दाहा होनायनि बाथ्रा बुंदों।

खन्थाइगिरिया सुखु-दुखुखौ माबादियै थांलाय-फैलाय जायो हमदांस ‘नो हायाखै। सुखु आरो दुखुवा मानसिनि मावनायजोंसो फैयो ना ओरैनो फैखायो बेखौ मिथि मोनाखै। ना दुखुखौ गिनानै खारखोमानायावसो दुखुवा फैयोथाय मिथिमोना। ना जेखौ मावनांगौ बेखौ मावैयावसो दुखुआ फैयो एबा जों साजा मोननांगौ मिथिमोना। 

(ख) जों नुनायनि दुखुनिफ्राय……..मोनफ्रोमबो मोनदांथियानो दुखुनां।

फिन : गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फरा बिजाब खनसाइ बिदाङाव थानाय ‘बोहैथि’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अरबिन्द उजीर।

बेवहाय बायदि बायदि दुखुवा बायदि रोखोमनि महरखौ फोरमायदों। सैथोनि लामाया जोबोद गोब्राब आरो दुखुजों बुंफबनाय। सैथोनि दुखुनां लामाखौ सौसिनो हाब्लासो सुखखौ मोननो हागोन। जों खोमाजों खोनानाय खायसे जाथाइफोरखौ गिनानै खारखोमाबायो। नाथाय खोनानाय गोबां जाथायानो सोमोनांथावनाल’ जाना थायो। बिदिनो खायसे मोनदांथिफोरनि दुखुनां जाथायनिफ्राय जों खारखोमानो नाजायोब्लाबो नाथाय खारखोमानो हाया जायो। थारैनो सुबुंनि जिउवा दुखुनि लामाजों थांनानै सुखुआव सहैनाय मोनसे बोहैथि।

(ग) नाथाय मोनफ्रोमबो गुथालआनो………… बोहैबोबाय थायो अन्थाइफोरनि साजों।

फिन : गोजौवाव होनाय खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फरा बिजाबाव थानाय ‘बोहैथि’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अरबिन्द उजीर। बेवहाय सुबुं जिउनि थार बाथ्राखौ फोरमायथिदों।

सुबुंनि जिउवाबो दैनि गुथालबादि। दैनि गुथाला गुथाल जानानै बोहैनाय समाव रुगुंनिफ्राय बायदिसिना खुख्लाना लाना थाङो। बिब्दिनो बोहैलांना जोबथा रुगुंआव सौग्रावहैब्ला नाथाय गुथालनि गोहोआ गोमालाङो आरो गैया जाहैयो। थेवबो बियो अन्थाइफोरनि साजों अराय बोहैलांबाय थायो। मानोना बोहैनायानो बिनि खामानि। सुबुंनि जिउवाबो दैनि गुथालबादि। दुखुवाव सौग्रावब्लाबो थांबाय थानो गोनां जाना फैयो। मानोना साफ्रोम सुबुंआनो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांथारनांगौ जायो।

उफेरा सोंथि

सों 1. अरबिन्द उजीरआ संसार बान्थाखौ मा बिजाबाव मोनो?

फिन : मोनदांथिनि रोजाबथाय।

सों 2. अरबिन्द उजीरआ साहित्य अकाडेमि बान्था मोननाय बिजाबनि मुङा माय?

फिन : सोदोबनि सोलेर। 

सों 3. माया गिथाव-बाथाव?

फिन : मोखथां सैथोआ अराय गिथाव-बाथाव।

सों 4. माया साजा होयो?

फिन : मोखथां सैथोआ साजा होयो। 

सों 5. जों मानो साजा मोनो?

फिन : दुखुनि सेरनिफराय खारखोमानायनि थाखाय।

सों 6. मोनफ्रोम सैथोआ मा बादि?

फिन : दुखु गोनां।

सों 7. खोनानाय जाथोआ मा जायो?

फिन : सोमोनांथाव जायो। 

सों 8. मोनदांथिनायाव मा थायो?

फिन : मोनदांथिनायाव दखु गोनां जाना थायो।

सों 9. मा दंफांआ बारजों बुग्लिजायो? 

फिन : दा बिखा फोरदाननाय दंफांआ।

सों 10. सुखुखौ माबोरै मोनो?

फिन : दुखखौ बारग ‘ब्ला। 

सों 11. जों सोरखौ गिनानै खारखोमाबायो?

फिन : जों सैथौखौ गियो। मानोना सैथोआव अराय दुखु थायो। जोंफोर माब्लाबाबो दुखुखौ नागिरा। दुखुनिफ्राय गिनानै खारखोमानायावनो सैथोखौ गिना खारखोमानाय जाहैयो। 

सों 12. सैथोआ मानो साजा होयो?

फिन : सैथोआ जोबोद गोहोगोरा। मानसिया बेखायनो सैथोनि सेरनिफ्राय खारखोमायो। नाथाय सैथोनि सेरनिफ्राय खारखोमानाय लोगो लोगो मानसिया नंखाय-बाखाय लामाजों थांनाय जायो। बेखायनो सैथोआ मानसिखौ साजा होयो। मानोना दुखुनि उनावसो मौनसिया सुखुखौ मोनो। सैथोजों थांब्ला गिबियाव दुखु मोनखायो

सों 13. खन्थाइयाव मानसिखौ मा मानिफराय बारग ‘नो लुबैनायनि बाथ्रा बुंदों? 

फिन : मानसिया अराय दुखुखौ गियो। दुखु होनब्लानो गिखाङो। बिदिनो सोरबाया सोरनिबा दुखुखौ नुनानै गावनि खामानिखौ गारनानैब्लाबो एबा मोगा मोगि जायालासिनो बारग ‘नो लुबैयो। खोनानाय बाथ्राखौ मानसिया फोथायो। खोनानानैनो मानसिया खायसे खामानियाव मोगा मोगि जानो सिनाय मोनो। अथस’ गोबां खोनानाय बाथ्रायानो नंजोबाबो जानो हायो। थेवबो खोनानायनि दुखुनां जाथायनिफ्राय बारग’नो लुबैयो। मोनदांथिनायनिफ्राय मानसिया गोबां सोलोङो। बेखायनो मोनदांथिनायनिफ्राय मानसियया खारखोमानो एबा बारग ‘नो नागिरो।

सों 14. मानसि सोदोबनि ओंथिजों माखौ फोरमायदों?

फिन : बे मुलुग संसाराव सोरबा सासे गोहोगोरा दैदेनग्रा दङ’। बे गोहोगोरा दैदेनग्राया हास्थायनाय बादियैसो गासै संसारा दैदेनजायो। मानसिया बे गोहोगोरा दैदेनग्रानि लुबैनायबादियैसो बायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। नाथाय गोबाङानो दुखुखौ गिनानै एरायना थानो नागिरो। गुबैयै थार मानसिया मोखथां सैथोजों अराय मोगा मोगि जाना आवगायो आरो बिसोर मोनबोखौबो गिया। बिसोर मिथियो दंफांनियाव जेरै बार नाङ़ो बिदिनो संसाराव थांनानै थानांगौब्ला दुख-दाहा मोनखानांगौखा।

सों 15. खन्थाइगिरिनि सिनायथि हो। 

फिन : अरबिन्द उजीर दानि बागसा जिलानि भेबेला बर ‘पारा गामियाव 1959 मायथाइयाव जोनोम मोनो। गामिनि फरायसालियाव फरायजेननानै उनाव जालाहनि गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै पाठशालानि बजालि कलेजनिफ्राय बि.ए.खौ उथ्रियो। 

बिथाङा दासान्दि कार्बिआलंनि दकमका हायार सेकेण्डारी स्कुलनि फोरोंगिरि जानानै दङ’। बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो खन्थाइ सोरजिजेनदोंमोन। बिथांनि ‘मोन्दांथिनि रोजाबथाय’ खन्थाइ बिजाबनि बर’ साहित्य सभाया 1995-96 मायथाइयाव रांसार बान्था होयो। बिथाङा 2010 मायथाइयाव ‘सोदोबनि सोलेर’ खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य अकाडेमि बान्था मोनो। दासान्दि बिथाङा खन्थाइनि अनगायैबो सम सम सुंद’, सल’ रायथाइबो लिरना लाइसिफोरनि गेजेरजों फोसावबोदों। 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top