Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि

Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 13 हारिमानि खौसेथि and select needs one.

हारिमानि खौसेथि

फरा बिजाबनि सोंथि

1. मोनसे सोदोब एबा फांसे बाथाजों फिन हो–

(क) हारिमा माखौ बुङो?

फिन : गेदेर फिसा गुबुन गुबुन हारिनि जथाइखौनो हारिमा बुंनाय जायो।

(ख) हारिमानि खौसेथिया मा?

फिन : गुबुन गुबुन फोलेरफोरा राव, धोरोम, महर मोखां, आखल आखु आरो बायदि बायदियाव फाराग दंलायोब्लाबो गोरोबलायनायखौ हारिमानि खौसेथि बुङो।

(ग) लिरगिरिया भारत हादरखौ माजों रुजुदों?

फिन : बिबारिजों रुजुदों।

(घ) भारत हादरनि देरसिन गोहोआ मा?

फिन : गोरोबनाय आरो खौसे जानाय।

(ङ) संहति परिषदनि गुबै थांखिया मा?

फिन : संहति परिषदनि थांखिया जाबाय हारि, गेदेर उन्दै गोसो लायाब्लाबो जों ज’ ओंखाम जालायनाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मादाव जालायनाय आरो बेफोरखौ मिथिहोनाय आरो थुलुंगा होनाय।

(च) आसामाव संहति परिषदखौ माब्ला गावसनदोंमोन?

फिन : इं 1971 मायथाइनि 11 आगष्टखालि गायसनदोंमोन।

(छ) सुबुंखुंथाइ माखौ बुङो?

फिन : सुबुंजों दैदेनजानाय मोनसे हादरखौ खुंनाय खान्थि।

(ज) भारत हादराव मा माखौ लानानै दावराव जायो?

फिन : भारत हादराव धोरोमनि, फोलेरजों फोलेर नायनो हालायै राव, हांखो आरो बायदिफोरनि दावराव जायो।

2. सुंद यै फिन हो:

(क) हारिमानि खौसेथिनि थाखाय मा मा थांखि नांगौ जायो?

फिन : हारिमानि खौसेथिनि थाखाय गोरोबनाय आरो खौसे जानायखौ नांगौ जायो। जों बयबो भारत हादरनि फोलेर बेखौ गोसोआव लाबोबानो जोंनि गेजेराव गोरोबनाय आरो खौसे सानस्रि फैयो।

खौसेनि बोलोजों बयबो फोलेरखौ खाबथानानै दोननो हायो। भारत हादरनि फोलेरफोरा सुबुंखुंथाइ समाजखान्थि, धोरोम सायख ‘यि आयदाखौ बे हादरनि आंगो आयदा होननानै दावगानायनि फारियाव लाबाय। भारतनि हादरनि फोलेरफोरनि गोजोननाय, आलो आलो राइजो मोनजानायनि थांखि लाबाय। बेफोरनो हारिमानि खौसेथिखौ गोख्रों खालामो।

(ख) हारिमा मोनसेयाव मा मा हारिमुवारि महर मोखां आरो आखु आसारफोर थायो लिर।

फिन : हारिमा मोनसेयाव गुबुन गुबुन फोलेरफोरा गावबा गावनि महर मोखां, धोरोम, राव आखल आखुखौ लानानै थायो। धोरोमबादियै मोनफ्रोम हारिनि आखु आसारफोरानो गुबुन गुबुन खान्थिनि जायो।

(ग) हारिमा मोनसेखौ मानो बिबारबारिजों रुजुनाय जायो लिर।

फिन : बिबार बारियाव बारसेल’ बिबार थाया। बारसेल’ बिबार थानायमोनब्ला बिबारबारिखौ समायना नुनाय नङामोन। गलाय मोनदेर बिबार थानायनि थाखाय बिबार बारिनि समायनाया बाङो। बिदिनो हारिमा बुङोब्ला गोबां हारिफोरनि जथाइखौ मिथियो। मोनफ्रोम हारियानो गावबा गाव राव, धोरोम, आखु आसार, गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ लानानै हारिमाखौ गोख्रों आरो समायना खालामो। बेनिखायनो हारिमाखौ बिबारबारिजों रुजुयो।

(घ) भारत हादराव खौसेथि लाबोनायाव मा मा जेंना दं? बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मा मा राहा लानांगौ लिर।

फिन : भारत हादराव खौसेथि लाबोनायाव गोबां माखासे जेंना दं। बै जैनाफोरखौ जोबस्रांहोनाय हाबाया एबा बयनिबो गोरोबनाय हाबा मावनाया गोरलै नङा। खौसेथि लाबोनायाव जेंना सोमजिखांहोनाय बिथिंफोरा जाबाय रांखाउरि, राजखान्थि, माहारि बिजिरनाय, रावारि, धोरोमारि बायदि बायदि।

खौसेथि लाबोनायाव हेंथा होनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां रोखोम राहा लानो हायो। जेरैहाय गुबुन गुबुन रावनि फोलेरफोरनि गेजेराव अनलायनाय, धोरोम बेरेखा गैयि, माहारि, राजखान्थि, रांखाउरि आरो समाजखान्थिनि खौसेथि सावरायनाय, गावजों गाव मदद होलायनाय बायदि बायदि हाबायारि मावफुंनाय।

बेफोरनि अनगायैबो जों बयबो भारत हादरनि फोलेर बेखौ गोसोआव लाबोबानो जोंनि गेजेराव गोरोबनाय आरो खौसे सानस्रिफैयो। हादरनि जाथा, हादरनि मेथाइ बायदिफोरखौ मान होनायनिफ्राय खौसेथिया गोख्रों जानो हायो।

(ङ) हारिमानि खौसेथिनि बेलायाव आसामाव थानाय जेंनाफोरखौं लिर।

फिन : आसामावबो हारि उन्दै गेदेर साननानै खायफाखौ मुगैनाय, दांब्ला सुवा नांनाया दङ। हारि गेदेर उन्दै बासिनाय आरो मुगैनाया आसामनिबो मैखोम जेंना। आसामाव गोबां हारि-हारिसा, राव, धोरोमनि गलाय मोनदेर जायगा। रांखाउरि, राजखान्थि, राव, धोरोमखौ लानानै आसामाव गोबां दावराव खालामनो नागिरबाय थायो। गादबनाय आरो नासयनायाबो मोनसे गेदेर जेंना जाना दङ।

(च) आसामाव संहति परिषदखौ माब्ला गायसनदोंमोन आरो थांखिखौं सुफुंनो मा मा खामानि मावदों लिर।

फिन : आसामाव संहति परिषदखौ 1971 मायथाइनि 11 आगष्टखालि गायसननाय जायो। संहति परिषदनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुबुन गुबुन धोरोम आरो फोलेरफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गासैनोबो समान मोनथाइ, धोरोम फालिनो मोनथाइ, उदांस्रि धोरोम बेरेखा गैयि, माहारि रांखाउरि आरो राजखान्थिनि धोरोम खुंनाय बयबो फोलेरफोरनि गेजेराव गोजोननाया अरायबो थावरिनानै थानायनि थाखाय बायदिसिना खामानिनि फारि आखाइयाव लानाय जादों। बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय मिथिं-दावथिं बिजाब दिहुननाय, पष्टार, हर्दि, फोसाव बिलाइ सुजु लिरनाय बादायलायनाय बायदिसिना खामानि मावनाय जादों।

3. गुदि खिथा फोरमायना बेखेवनानै लिर–

(क) राहुआ जैरै……….. अखाफोरखौ।

गोजौनि रायथाइ सिरिखौ जोंनि फरा बिजाब खनसाइ बिदांआव थानाय ‘हारिमानि खौसेथि’ रायथाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे रायथाइनि लिरगिरिया रणेन्द्र नारायण बसुमतारी।

बे बाथ्राखौ हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीया भारतनि हारि-माहारिनि सोलिबाय थानाय जाथाइफोरखौ लानानै बुंदों।

भारताव हारिफोरनि गेजेराव उन्दै गेदेर साननाय, मुगैनाय, गादबनाय, नेवसिनाय एना एनि साननाया नुजाखांबाय थायो। हारि बासिनाया खौसे आरो गोरोबलायनायनि लामायाव मोनसे हेंथा महरै गसंथेना दं। गेदेर आरो गोजौ फोलेरनि हारिफोरा उन्दै फोलेरनि हारिफोरखौ मुगैनाय आरो गाबदना दोननाया सोलिगासिनो दं। जायनि जाउनाव मुगैजानाय हारिफोरा गोग्लैसोना थानांदों। महात्मा गान्धीनि बादिब्ला अखाफोरखौ राहुआ मन ‘ग्लाबनानै जेरै हालाय-हालाय खालामो बिदिनो गेदेर फोलेरफोरा उन्दै फोलेरखौ मुगैनानै गादबना दोननो नाजायो।

(ख) बिबार बारियाव……….. लदा दा नुयो।

गोजौवाव होनाय रायथाइसिरिखौ जोंनि फरा बिजाबाव थानाय ‘हारिमानि खौसेथि’ मुंनि रायथाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे रायथाइनि लिरगिरिना रणेन्द्र नारायन मसाहारी।

बेवहाय सुबुं माहारिखौ बिबार बारिनि बिबारफोरजों रुजुनाय जादों। बिबारबारियाव मोनसेल’ जाथनि आरो मोनसेल’ गाबनि बिबारफोरा थायोब्ला बिबारबारिखौ समायना नुवा। गुबुन गुबुन गलाय मोनदेर बिबार थायोब्ला बे बिबारबारिखौ समायना नुयो। बिदिनो गंसे हादराव मोनसेल’ राव, दोहोरोम, आसार-आखु, गाननाय जोमनायनि फोलेर थायोब्ला बे हादरखौ समायना नुवा होननानै बुंदों। 

गंसे हादराव गुबुन गुबुन राव बुंग्रा, धोरोम फालिग्रा, आसार खान्थि गोनां, गावबा गाव गाननाय जोमनाय जोमग्रा फोलेरफोरा खौसे जानानै हादर गंसेनि सिङाव हादर गंसेखौ जौगाखां होनाय थामहिनबा दावगा होनायाव गोरोबलायना खामानि मावनाया बिबार बारिनि महर बुंनो हायो।

(ग) हारि बासिनाया………….. मोनसे हेंथा।

गोजौनि रायथाइ सिरिखौ जोंनि फराइ बिजाब ‘खनसाइ बिदां ‘आव थानाय ‘हारिमानि खौसेथि’ मुंनि रायथाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे रायथाइनि लिरगिरिया रणेन्द्र नारायन बसुमतारी।

बेवहाय खौसे आरो गोरोबलायनायाव नुजाखांनाय हेंथानि सोमोन्दै बुंनाय जादों।

हारिफोरनि गेजेराव गेदेर उन्दै साननाय, मुगैलायनाय, नेवसिलायनाय, दांब्ला सुवा जानाय बायदिसिनाफोरखौ नुनो मोनो। गोजौ फोलेरनि हारिफोरा उन्दै हारिनि मानसिफोरखौ बायदिसिना रोखोमै मुगैयो। मुगैलायनायनि जाहोनाव समाजाव गोबां रोखोमै खहा सोमजियो। रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, राजखान्थि बायदिसिनाफोराव मुगैजाग्राफोरा उन गोग्लैसोनानै थानांगौ जानानै फैदों। जाहोनाव खौसे आरो गोरोबलायनायाव गोबां खहा नुजाथिदों।

उफेरा सोंथि

1. हारिमानि खौसेथिया माबोरै जाखाङो?

फिन : गुबुन गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव गोरोबनायनिफ्राय।

2. भारत हादरनि देरसिन गोहोआ मा?

फिन : गोरोबनाय आरो खौसे जानाय।

3. मानि बोलोजों फोलेरफोरखौ खाथाबना दोननो हायो?

फिन : खौसेनि बोलोजों।

4. मुलुगनि देरसिन सुबुंखुंथाइ हादरा मा?

फिन : भारत हादर।

5. हादरा बब्ला जौगायो बुंनो हायो?

फिन : गासैबो फोलेरफोरा जौगाखांब्ला।

6. मा जेंनाखौ जोबस्रां होब्ला गासैनियावबो गोजोननाय साफैयो?

फिन : रांखाउरिनि बेरखांनाय जेंनाखौ जोबस्रां होनायाव।

7. संहति परिषदनि ओंथिया मा?

फिन : खौसे गोरोबनाय आफाद।

8. आसामनि दावगानाया मानि थाखाय हेंथा फैदों?

फिन : रावनि हेंथानि थाखाय।

9. संहति परिषदनि थांखिया माबोरै जाफुंसारगोन?

फिन : सोरखार आरो बयबो नौ-नारिफोरनि खौसे नाजानायनि गेजेरजों।

10. हादरसाफोरावबो मानो संहति परिषद दानाय?

फिन : खोसे आरो गोरोबनाय थांखि लानानै।

11. खौसे गोरोबलायनायाव माया हेंथा खालामदों?

फिन : हारि बासिनाया।

12. हारि बासिलायनायखौं माबोरै गैया खालामनो हायो?

फिन : गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जुलि जालायनायनि गेजेरजों।

13. गोरोबलायनाय गैयाब्ला हादरा मा जायो?

फिन : गोरोबलायनाय गैयाब्ला हादरनि जिउ खाम्फाया गुलुं गुजुं जायो, थेर-बेथेर जायो आरो फोलेरफोरनि गेजेराव सिलिंखार-बिलिंखार, दावराव-दावसि जायो। हादरनि खौसेथिया गैया जायो आरो मालाय हादरनि सिङाव थानांगौ जायो।

14. खौसेथिया हेंथा खालामनाय बिथिंफोरखौ लिर।

फिन : खौसेथियाव रांखाउरि, राजखान्थि, माहारि बिजिरनाय फावफोरनिफ्राय सोमजिखाङो। बिसायखथि, दोहोरोम, राव, हारिनि बाथ्रा फोसावनानै मानसिया मानसिजों गावस्रालायो। रांखाउरि गोनां गैयि सुसिनानै जाग्रा, सुसिजाग्रा, फानदामजानाय बायदिसिना जेंनानिफ्रायबो जोंनि गेजेराव खौसे आरो गोरोबनाया लोरबां थोरबां जायो। हारि गोजौ, हारि गाहाय बिजिरनाय, हारि गोजौ होननानै हारि गाहायनि मानसिजों स्रें जजाबै, मनदिफोराव हाबनो मोनै, दैखर मोनसेयाव दै लोंजालि बायदिसिनाफोरा हादरनि खौसेथिखौ लोरबां खालामो।

15. आसामाव मा मानि सायाव हारिमानि खौसेथियाव हेंथा जायो?

फिन : आसामाव हारिमानि खौसेथियाव हैंथा खालामनायाव गिबियावनो रावनि बाथ्राखौ बुंनो हायो। रावनि थाखायनो आसामाव दावराव दावसि जागासिनो थायो। हारि गेदेर उन्दै बासिनाय, मुगैनायाबो आसामाव जाबाय थायो। हारि गेदेर उन्दै साननानै मुगैलायनायनि गेजेरजों आसामनि खौसेथिया गेजेर गेजेर गुलु गुजुं जाबाय थायो।

16. महात्मा गान्धीया हारिमानि खौसेथिखौ लोरबां खालामनायाव मा बाथ्रा बुंदों?

फिन : महात्मा गान्धीया बुंदों- राहुआ जेरै अखाफोरखौ मन ‘ग्लाबो, बेबादिनो मानसिया मानसिखौ मुगैनाय, मुवा साननायबादिब गिदियाबो हिन्दु धोरोमखौ मन ‘ग्लाबनानै दङ। बे फाबखौ फोजोबस्रांनांगोन खामफाखौ गेदेर साननाया फाव। जों बयबो आनान गसायनि फिसा।

17. हारिबासिनायखौ गैया खालामनायाव हौवा-हिनजावफोरा मा खालामनो हायो?

फिन : हारि बासिनाया खौसे आरो गोरोबलायनायनि मोनसे हैंथा। हारि बासिनायखौ हौवा-हिनजावफोरा गैया खालामनो हायो। गुबुन गुबुन हारिनि हौवा आरो हिनजावफोरनि गेजेराव जुलि जालायनाय खानथिजों बेखौ फोजोबस्रांनो हायो। बेबादि जुलि जालायनाय खान्थिखौ थुलुंगा होनो थाखाय नाजालायनांगौ। अब्लानिया हारि बासिलायनाय खान्थिया गैया जागोन।

18. संहति परिषदा माखौ दिथा होयो?

फिन : संहति परिषदा जानला-मानला बुंनाय मावनाय मावनायखौ नोजोर खालमो। जानला-मानला बुंनानै फोलेरफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजि होनायखौ होबथायो। नौनारिफोरनि समान मोनथाइखौ दिथा होयो। गावजों गाव समान मोनथाइखौ रैखा खालामो। समाजनि उन गोग्लैसोनानै थानायफोरखौबो समान समानै जौगाखां होनो बिथोन होयो।

19. हारिमाया माबोरै सोमजियो?

फिन : गुबुन गुबुन धोरोम, राव, गाननाय जोमनाय बायदि आखुनि गेजेरजों हारिमाया सोमजिखाङो।

20. हारिमा खौसेथिया माबोरै सोमजिखाङो?

फिन : गुबुन गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायनिफ्राय हारिमानि खौसेथिया सोमजिखाङो।

21. भारत हादरनि देरसिन गोहोआ मा?

फिन : भारत हादरनि देरसिन गोहोआ जाबाय गोरोबनाय आरो खौसे जानाय।

22. भारतआव बायदि हारि-माहारिफोरनि गेजेराव गोरोबज्लायनाय गैयाब्ला मा जागोन।

फिन : भारतआव बायदि हारि-माहारिफोरनि गेजेराव गोरोबज्लायनाय गैयाब्ला हादोरनि जिउ खामफाया गुलुं लुं जागोन, हादरा जागोन थेर बेथेर आरो फोलेरफोरनि गेजेराव नुजागोन सिलिंखार-बिलिंखार, दानलाय-सुलाय।

23. हादरनि धोरोमा माबोरै रैखा जागोन?

फिन : हादरनि खैफोद समाव फोलेरफोरा खौसे जानानै जुगुमोब्ला, गसंथेयोब्ला हादरनि धोरोमा रैखा जायो।

24. भारत हादरा सोरनि आथिं सिङाव दंमोन?

फिन : भारत हादरा इंराजफोरनि आथिं सिङाव दंमोन।

25. जोंनि गेजेराव गोरोबनाय आरो खौसे सानस्रिया माब्ला फैगोन?

फिन : जों बयबो भारत हादरनि फोलेर बेखौ गोसोआव लाबोबानो जोंनि गेजेराव गोरोबनाय आरो खौसे सानस्रिया फैगोन।

26. माजों बयबो फोलेरखौ खाबथानानै दोननो हायो?

फिन : खौसेनि लामाजों बयबो फोलेरखौ खाबथानानै दोननो हायो।

27. मा हारिया गुस्लायसुलि होनना रायथागिरिया बुंदों?

फिन : मानसि हारिया गुस्लायसुलि होनना रायथायगिरिया बुंदों।

28. लिरगिरिया भारत बिमानि मोखांखौ माब्ला मिनिस्रां जागोन होनना बुंदों?

फिन : बयबो फोलेरा खौसे आरो गोरोबज्लायनानै मावनांगौ हाबाखौ मावब्लासो भारत बिमानि मोखाङा मिनिस्रां जागोन होनना लिरगिरिया बुंदों।

29. भारत हादरखौ माब्ला गेवलांदों बुंजायो?

फिन : बयबो फोलेरा जाखांब्लानो भारत हादरखौ गेवलांदों बुंजायो।

30. भारतआ मा आयदाखौ नाजावदों?

फिन : भारत हादरा फोलेरनि मोजांनि थाखाय सुबुंदारा, समाजखान्थि, धोरोम सायख’ यै आयदाखौ नाजावदों।

31. मुलुगनि देरसिन सुबुंदारा हादरा बबेयो?

फिन : भारत हादरानो मुलुगनि देरसिन सुबुं दारा हादोर।

32. भारता माखौ सैथोलामा होनना नाजावनानै दावगासार जानो हादों?

फिन : सुबुंदारानि लामाखौ सैथो लामा होनना नाजावनानै भारत हादरा दावगासार जानो हाबाय।

33. जोंनि हादराव मा मा समाजारि जेंना नुनो मोन?

फिन : जोंनि हादराव हारि गोजौ गाहाय बिजिरनाय, हारि गोजौ होननानै हारि गाहाइनि मानसिजों जजाबलायि, दैखर मोनसेयाव दै खावहोयै बेफोर समाजारि जेंनाखौ नुनो मोनो।

34. मानि जेंनाखौ बोस्रांनो हायोब्ला बयनियावबो गोजोननाय फैगोन होनना रायथायगिरिया बुंदों?

फिन : रांखावरिनिफ्राय बेरखांनाय जेंनाखौ बोस्रांनो हाब्लानो बयनियावबो गोजोननाय सफैगोन होनना रायथायगिरिया बुंदों।

35. रांखावरिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो सरकारा मा सहा लादों?

फिन : गैजारोङि मानसिफोरनो माखासे रांखान्थियारि सुबिदा होदों।

36. माखौ लानानै आसामाव बांसिन नांज्लाय खमज्लाय जायो?

फिन : रावखौ लानानै आसामाव बांसिन नांज्लाय खमज्लाय जायो।

37. आसामाव मा जेंनाया गुबुन हादरसाफोरनिख्रुइ खम?

फिन : आसामाव धोरोमोखौ लानानै जानाय जेंनाफोरा गुबुन हादरसाफोरनिख्रुइ खम।

38. आसामनि दावगानायाव मा जेंनाया अरायबो हेंथा होदों?

फिन : रावनि दावराव-दावसिया आसामनि दावगानायाव अरायबो हेंथा होदों।

39. आसामाव मा जेंनाखौ गैथारि नङा होनना लिरगिरिया बुंदों?

फिन : हारि उन्दै गेदेर बासिनाय मुगैनायखौ आसामाव गैथारि नङा होनना लिरगिरिया बुंदों।

40. हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीया मा बुंदों?

फिन : बिथाङा बुंदोंदि राहुवा जेरै अखाफोरखौ मनग्लाबो बेबादिनो मानसिया मानसिखौ मुगैनाय, सुवा साननायबादि फाव गिदिराबो हिन्दु धोरोमखौ मन ‘ग्लानानै दों।

41. संहति परिषदआ मा?

फिन : संहति परिषद एबा खौसे-गोरबनाय आफादा जाबाय हादरनि खौसेथियाव नुजानाय हेंथाफोरखौ फोजोबस्रांनो दानाय मोनसे आफाद।

41. संहति परिषदनि थांखिया मा?

फिन : भारतआव गासै हारि-हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोरोबज्लायनाय लाबोनायानो जादों संहति परिषदनि थांखि।

42. मा मानि बाथ्राफोरखौ अरबादि होनना लिरगिरिया बुंदों?

फिन : धोरोम, राव, हारिनि बाथ्राया अरबादि होनना लिरगिरिया बुंदों।

43. मा मा फावफोरा मानसिखौ बोरनाय बादि खालामो?

फिन : गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव थुनज्लायनाय, जुगुमलायनाय, नायनो हालायि आरो मुगैलायनाय फावफोरनिफ्राय अरबादि बे धोरोम, राव आरो हारिनि बाथ्रायाबो साग्लोबनानै मानसिखौ बोरनाय बादि खालामो।

44. मा मा बिथिङाव गोसो हमथानानै आगान सुरनांगोन होनना संहति परिषदा बुङो?

फिन : धोरोम, राव, हारिनि बाथ्रा मोनफ्रोमावबो जों गोसो हमथानानै आगान सुरनांगोन, जेरैबो सानहरनानै हाबा मावनांगोन होननानै संहति परिषदा बुङा।

45. भारतनि खौसेथिनि लामायाव हेंथा होनाय मोनसे जाहोन लिर।

फिन : भारतनि खौसेथिनि लामायाव हेंथा होनाय मोनसे जाहोना जाबाय हारि बासिनाय।

46. मा बाथ्राखौ रायथायगिरिया गोजोनथाव होनना बुंदों?

फिन : गुबुन गुबुन हारिनि हौवा हिनजावफोरनि गेजेराव जुलि जालायनाया गोजोनथाव होननानै रायथायगिरिया बुंदों।

47. भारत हादराव ट्राइबेल आरो अनुसुचीत हारिखौ बेसेबां दं होनना बुंदों?

फिन : भारत हादराव ब्रै कौटि ट्राइबेल, गु कौटि अनुसुचीत हारिनि सुबुं अनजिमा दं होननानै लिरगिरिया बुंदों।

48. हादरसा संहित परिषदा मा मा खामानि आखायाव लादों?

फिन : आसाम हादरसा संहति परिषदा हादराव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम आरो गुबुन गुबुन रावफोलेरनि गेजेराव अनलायनाय आरो गोरोबनाय लाबोनो थाखाय, बयबो फोलेरनि नौनारिफोरनो समान मोनथाइ, दोहोरोम फालिनाय मोनथाइ, उदांस्रि, धोरोम बेरेखा गैयै, माहारि, रांखावरि आरो राजखान्थिनि धोरोम खुंनाय, बयबो फोलेरनि गेजेराव गोजोननाया अरायबो थावरिनानै थानायनि थाखाय बायदिसिना खामानिनि फारि आयाव लादों।

49. आसाम हादरसा संहति परिषदा परषिदनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय मा मा हाबाफारि आखायाव लादों?

फिन : आसाम हादरसा संहति परिषदा परिषदनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय मिथिं दावथिं खुंनाय, बिजाब दिहुननाय, जिराद दिन्थिनाय, रंजा दिन्थिनाय, पष्टार, हर्डिं फोसाव बिलाइ, सुजु लिरनाय बादायनाय, कलेजनि फरायसाफोरनि गेजेराव सावरायनाय बादायनाय बायदिसिना राहायै खौसेनि बोसोन फोसावनो थाखाय आखायाव लादों।

50. समाजाव उन गोग्लैननै थालांनायफोरखौ मानि राहा खालामनांगोन?

फिन : समाजाव उन गोग्लैनानै थालांनायफोरखौ बयजोंबो जों समान आगान सुरहोनायनि राहा खालामनांगोन।

51. गुबुन धोरोमनि मानसिफोरनि फारसे मा आखु दिन्थिनांगोन होनना रायथायगिरिया बुंदों?

फिन : गुबुन दोहोरोम आरो गुबुन दोरोमनि मानसिफोरखौ मानिनो सोलोंनांगोन होनना रायथायगिरिया बुंदों।

52. खौसे आरो गोरोबनाय लाबोनायाव माखौ मोनसे बारगा आगान होनना बुंदों?

फिन : गुबुन गुबुन हारिनि हौवा-हिन्जावफोरनि गेजेराव जुलि जानायखौ खौसे आरो गोरोबनाय लाबोनायाव मोनसे बारगा आगान होनना बुंदों।

53. गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जुलि जालायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सरकारा मा खालामो?

फिन : गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जुलि जालायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सरकारा रांखावरि मदद होयो।

54. भारत हादरखौ लिरगिरिया मानि गोथारथिल होनना बुंदों?

फिन : लिरगिरिया भरात हादरखौ गुबुन गबुन राव, थुनलाइ, सोदोमस्रि आरो गुबुन गुबुन धोरोम फोलेरनि गोथार थिलि होनना बुंदों।

55. भारत हादरखौ लिरगिरिया माजों रुजुदों?

फिन : भारत हादरखौ लिरगिरिया मोनसे बिबार बारिजों रुजुदों।

56. हादरनि थुन सल’आव जों मा नुनो मोनो?

फिन : भारत हादरनि थुनसल’ जारिमिनाव जों नुनो मोनो जेब्ला भारत हादरनि सानस’ हायै फोलेरा हारिमानि खौसेखौ नागारना जुदा जुदा जादोंमोन अब्लानो हादरसाया गोहो गैया जादों, सुथुरजों नाख्रेबजानानै हादरखौ सेनानै लाजोदों। बेबादियैनो, जोंनि हादरा इंराजनि आखायाव गोग्लैहैदोंमोन।

57. मा समाव खौसे जायोब्ला भारत हादरनि दोहोरोमा रैखा मोनगोन?

फिन : हादरनि खैफोदाव फोलेरफोरा खौसे जानानै जुगुमोब्ला, गसंथेयोब्ला, सुथुरा जोबलाङो आरो हादरनि धोरोमा रैखा जायो।

58. माखौ मावनाया एसेबां गोरलै नङा?

फिन : जोंनि हादराव सानथ्र’ हायै जेंना दं आरो बेफोरखौ जोबस्रां होनायानि हाबा एबा बयनिबो गोरबनाय हाबा मावनाया गोरलै नङा होनान लिरगिरिया बुंदों।

59. सिंगानाय फोलेरा माजों होबथा जायो?

फिन : हादरनि गासैबो फोलेरा दावगानायनि उनाव जिदु मोनसे फोलेराल’ गोदोनानै थायोब्ला बे मोनसे फोलेरानो सिगांनाय फोलेरफोरखौ उनजों होबथा हरो।

60. भारत हादराव मा दाराया रोदा सुबाय?

फिन : भारत हादराव सुबुंदारानि रोदा सुबाय।

61. आसाम हरिजनफोरनि सायाव इनाय अगेन हाबा मावनाया दंना गैया?

फिन : आसामाव हरिजनफोरनि सायाव इनाय अगेन हाबा मावनाया गैया।

62. मा मा जेंनाखौ आसामावनो एफा एनै दं होनना बुंदों?

फिन : हारि गेदेर उन्दै साननानै मुगैलायनाय, दांबा सुवा नाडों बिब्दि साननाया आसामावनो एफा एनै दं होननानै बुंदों।

63. जों बयबो सोरनि फिसा होननानै लिरगिरिया बुंदों?

फिन : जों बयबो आनान गसाइनि फिसा होनना लिरगिरिया बुंदों।

64. संहति परिषदनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय सोरसोरनि नाजानाया गोनां थार?

फिन : संहति परिषदनि थांखिखौ जाफुं होनो थाखाय सोरकार आरो बयबो नौनारिफोरनि खौसेयै नाजानाया जोबोद गोनांथार।

65. बर’ फोरनि सासे राजखान्थिगिरि आरो लिरगिरिनि मुं लिर।

फिन : रणेन्द्र नारायण बसुमातारि।

66. संहति परिषदनि दिथाफोरखौ सावराय।

संहति परिषदा हादोरनि खौसेथि आरो गोरोबज्लायनाय थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय माखासे दिथा होदों।

संहति परिषदा दिथाहोयो जाहाथे जानला मानला बुंनाय-मावनायनि जाहोनाव हारिनि खौसेथिया गुलुं लुं जाया, फोलेरफोरनि गेजेराव मुगैलायनाय सोमजिया, दाबसे दख्रानि न’ गोसो लाया। नौ नारिफोरनि समान मोनथाय खाबुफोरखौबो मेगन होनांगोन। गावजों गाव मदद होलायनायनि सानस्रि दानांगोन। इसेल’ अनजिमानि फोलेरफोरखौबो मोनसे हादरनिनो नौनारि, फोरजा साननो हानाय जानांगोन। समाजाव उन थालांनायफोरखौ बयजोंबो समान आगान सुरहोनायनि राहा खालामनांगोन। गुबुन दोरोम आरो गुबुन धोरोमनि मानसिखौ मानिनो सोलोंनांगोन। 

हादरनि जाथा, हादरनि मेथाइ आरो हादरनि गोरों गोराफोरखौ जेब्लाबो गंग्लायनांगोन। स्कुल-कलेजाव फरा बिजाबफोराव दोहोरोम, फोलेर रावनि बेरेखा बाथ्रा जाहाथे थाया, मन्दिर, मसजिद, गिर्जा बायदि दोहोरोमनि नखौ राजखान्थियारि थांखिनि थाखाय बाहाया बेनि फारसे मेगन होनांगोन। लिरथुम बिलाइ खनथाइ एबा खौरां जाहाथे हारिनि बेरेखा बाथ्रा ओंखारा बेनि थाखाय सरकार आरो बयबो बुजिनो गोरों नौनारिफोरा अरायबो दिथा होनांगोन।

67. लिरगिरिनि सिनायथि होः

फिन : रणेन्द्र नारायण बसुमतारि : ‘बिथाङा सासे सिगां सारिनि राजखान्थिगिरि। आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा आरो मन्त्रीबो जादोंमोन। रायथायगिरि बिथांनि

लिरनायफोराव सानसुमै गोसोनि आयदा बेरखाङो।

68. फरानि गुबै बाथ्राखौ नोंनि रावजों लिर।

फिन : बिबारबारियाव गलाय मोनदेर बिबारफोरा समायनायै थानायबादि भारत हादरावबो गुबुन गुबुन माहारि आरो सुबुं फोलेरफोरा गावबा गाव राव, धोरोम, लानानै खौसेयै राइजो जाना थानायखाय बिबारबारि बादि समायना महरा बेरखाङो आरो बिदिनो हारिमानि खौसेथियाबो जाखांदों।

भारतनि हादरनि देरसिन गोहोआनो जाबाय गोरोबनाय आरो खौसे जानाय। हादरनि खौसेथिया गुलुं गुजुं जायोब्ला हादरखौ सुथुरफोरा गादबना दोनो। बे बादिनो मोनसे समाव भारत हादराबो इंराजफोरजों गादबजानानै दङमोन। नाथाय गासैबो खौसे जाना गसंथानायाव सुथुरफोरा खारलांलाङो। इंराजफोरनिफ्राय हादरा उदां जानायनि उनाव हादरा फोलेरफोरनि मोजांनि थाखाय सुबुंखुंथाइ, समाजखान्थि, धोरोम सायखयि आयदाखौ आजावना लाबाय। भारत हादरनि फोलेरफोरा सुबुंखुंथाइ, समाजखान्थि, धोरोम सायखयि आयदाखौनो बे हादरनि आंगो आयदा होननानै दावगानायनि फारियाव लाबाय।

बे सोलायसुला बुहुमाव गासैबो खौसे जानानै मावनांगौ हाबाखौ मावब्लासो भारत बिमानि मोखाङा मिनिस्रां जागोन, भारत हादराव गोजोननाय फैगोन। गासैबो हादरा समानै जौगायोब्लासो हादरा गोख्रै जौगाखांगोन।

गोरोबनायनि लामायाव रांखाउरि, राजखान्थि, समाजखान्थि बायदिसिना फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो हेंथा महरै गसं थैगासिनो दं। हारि गोजौ, हारि गाहाय बिजिरनाय, हारि गोजौ होननानै हारि गाहायनि मानसिजों स्रें जजाबै, मन्दिरफोराव हाबनो हायि, दैखर मोनसेयाव दै खावनो होयै बेरेखाफोरा। दाबो सम सम जानो नागिरो।

बेबादिनो गेजेर गेजेर धोरोम, राव, फोलेर बायदिसिनाफोरखौ लानानै नांज्लायनाया जागासिनो थायो। जोंनि आसामावबो धोरोम, राव लानानै बेरेखा बेरेखि सानलायनाया जाबाय थायो। जायनि थाखाय आसामनि दावगानाया हेंथा जादों। आसामाव हारि उन्दै गेदेर बासिनायाबो दंबावो। आसामनि मानसिफोरा नेवसिलायनायखौ गारनांगोन।

हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीया बुंलांदों-राहुआ जेरै अखाफोरखौ मन’ग्लाबो, बेबादिनो मानसिया मानसिखौ मुगैनाय, सुवा साननाय बादियाव गिदिराबो हिन्दु दोहोरोमखौ मन ‘ग्लाबनानै दं। बै फाबखौ फोजोबस्रांनांगोन। खायफाखौ गेदेर खायफाखौ उन्दै साननाया फाब। जों बयबो आनान गसाइनि फिसा। बिफानि खाथियाव बयबो फिसाया समान। अगेन फावफोरखौ फोजोबनायानो जादों ‘संहति परिषद’ एबा खौसे गोरोबनाय आयदान थांखि। संहति परिषदा बुङो-धोरोम, राव, हारिनि बाथ्रा मोनफ्रोमावबो जों गोसो हमथानानै आगान सुरनांगोन, जरैबो सानहरनानै हाबा मावनांगोन। संहति परिषदनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय सोरखार आरो बयबो नौ-नारिफोरा खौसेयै नाजानाया जोबोद गोनांथार।

हारि बासिनाया खौसे आरो गोरोबनायनि लामायाव मोनसे हेंथा। नाथाय आथिखालाव बे हेंथाखौ सौसिनानै गुबुन हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जुलि जालायनाया बांगासिनो दं। खौसे आरो गोरोबनाय बेलायाव बेयो मोनसे गेदेर आगान। गुबुन गुबुन हादराव बेबादि जुलिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय रांखाउरिजों मदद होदों।

भारत हादराव खौसे आरो गोरोबनाय थांखि लानानै हादरसा फोरावबो ‘संहति परिषद’ दानाय जायो। आसाम हादरसायावबो 1971 मायथाइनि 11 आगष्टखालि बे थांखियै सोरखारनि संहति परिषदा हादराव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम आरो गुबुन गुबुन रावनि फोलेरफोरनि गेजेराव अनलायनाय आरो गोरोबनाय लाबोनो थाखाय बयबो फोलेरनि नौनारिनि समान मोनथाइ, धोरोम फालिनाय मोनथाइ, उदांस्रि, धोरोम बेरेखा, गैयि, माहारि, रांखाउरि आरो राजखान्थिनि धोरोम खुंनाय बयबो फोलेरफोरनि गेजेराव गोजोननाया अरायबो थावरिनानै थानायनि थाखाय बायदिसिना खामानिनि फारि आखाइयाव लानाय जादों। 

बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय मिथिं, दावथिं, बिजाब दिहुननाय, जिराद दिन्थि, रंजा दिन्थि, पष्टार, हर्डिं, फोसाव बिलाइ, सुजु लिरनाय बादायलायनाय बायदिसिना खौसेनि बोसोन होनो फोसावनाय

जायो। संहति परिषदा दिथा होयो जाहाथे जानला मानला बुंनाय मावनायनि जाहोनाव हारिनि खौसेथिया गुलुं जाया। नौनारिफोरनि समान मोनथाइ खाबुफोरखौबो मदद होनांगोन। 

एसेल’ अनजिमानि फोलेरफोरखौबो मोनसे हादरनिनो नौनारि, फोरजा साननो हानाय जानांगोन। हादरनि जाथा, हादरनि मेथाइ आरो हादरनि गोरों गोराफोरखौ जेब्लाबो गंग्लायनांगोन। नौ-नारिफोरनि समान मोनथाइ, धोरोम फालिनाय, उदांस्रि, रांखान्थि, समाजारि बायदिसिनानि साबगौ बिसार आरो गासैबो फोलेरनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबनाय आरो आंगो साननाय जाखारगोन। बेनि सायावनो हादरनि खौसे आरो फोलेरनि जिउमानि खाम्फानि फसंनाय आरो बुंनो हागोन ‘जों बयबो भारतारि’।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top