Akanir Jatak Assamese eBook: অকণিৰ জাতক

Akanir Jatak Assamese eBook: অকণিৰ জাতক tells about the Buddha’s past life and is integral to Buddhist and Indian culture as a whole. The stories depict the past birth of Gautama Buddha in various human and animal forms. There are 5 stories in this collection.

Akanir Jatak Assamese eBook: অকণিৰ জাতক

Join Telegram channel

Table of Contents

Akanir Jatak Assamese eBook: অকণিৰ জাতক
Akanir Jatak Assamese eBook: অকণিৰ জাতক

Book Details

  • Name – Akanir Jatak(অকণিৰ জাতক)
  • Author – Unknown
  • Genre –  Stories, Children, Fiction
  • Total Pages – 29 (in the PDF)

Over Views of Akanir Jatak eBook

প্ৰাচীন কালত কাশী আৰু ককাশল নামৰ্ দুখন ৰাজয আণিল। কাশীৰাজ বৰ শাণিণপ্ৰয় আৰু সকমলা ণবদযাত পাৰ্মত আণিল। দয়া, শাণি, মৰ্ত্ৰী প্ৰভৃণত গুমিমৰ কতওঁ ণবভূণিত আণিল। জাণত বিম-ধৰ্ম ণনণবমমশমি সকমলামৰ কলযাি সাধন কণৰ ৰাজ-ধৰ্মপালন কৰাই আণিল কতওঁৰ উমেশয।

এণদন ককাশল ৰাজযৰ ৰজাই মসনয সাৰ্ি লৰ্ত মল কাশী ৰাজয আক্ৰৰ্ি কণৰবলল আণিল। দূতৰ ৰ্ুমখ এই বাতমা শুণন কাশীৰাজৰ এক িাজাৰ ৰ্িা ক াদ্ধা বীমৰ ৰজাৰ ওচৰলল মৰ্ ক’কল : অনুৰ্ণত ণদয়ক ৰ্িাৰাজ, আণৰ্তু ৰমি ককাশল ৰজাক বন্দী কমৰাঁ।

কতণতয়া কাশীৰামজ কতওঁৰ মসনযসকলক এই কা মত ণলপ্ত নি’বলল বাধা ণদ ক’কল : সঁচালকময় ণদ কতওঁমলামক ৰাজয আক্ৰৰ্ি কণৰব খুণজমি কৰক, কৰ্াৰ ককামনা আপণি নাই। ণকন্তু কতাৰ্ামলামক ামত কামৰা অনযায়
নকৰা এয়াই কৰ্াৰ ণচৰকাৰ্য।


ইণতৰ্মধয ককাশল ৰাজযৰ ৰজাই ৰাজযৰ সীৰ্া অণতক্ৰৰ্ কণব ৰাজযত প্ৰমবশ কণৰমল। তামতা ককামনা বাধা নাপাই ৰাজধানীত উপনীত ি’ললৰ্। কাশীৰজাৰ ৰ্িাম াদ্ধা বীৰসকমল ককাশল ৰাজযৰ ৰজাক বন্দী কণৰবৰ
বামব পুনৰ আজ্ঞা ণবচাণৰমল।


তথাণপমতা কাশীৰাজৰ ৰ্ন ণবচণলত নি’ল। কতওঁ বীৰসকলৰ কথা আওকাি কণৰমল। বৰং কতওঁ ৰাজ-দুৱাৰ খুণল ণদ আনন্দ ৰ্মন ণসংিাসনত বণি থাণকল।


ককাশল ৰজাই মসনয-সাৰ্িমৰ মসমত ৰাজসভাত প্ৰমবশ কণৰ কাশীৰাজ আৰু কতওঁৰ মসনযসকলক বন্দী কণৰমল। লৰ্মত ককাশলৰামজ আটাইমক

ণপণিয়া-ণপণিলক বাণি শ্মশানৰ ৰ্াঁতমবাৰত পুণত থ’বলল ণনমদমশ ণদমল, ামত ৰাণত ি’কল ণশয়াল-কুকুমৰ আণি কতওঁমলাকক খাই কপলায়।

Download

Disclaimer:- Dev Library is not the owner of the books and neither it creates books. We just provide the links of the book for the rural and poor students who don’t afford to buy books. Those E-Books and Pdfs are already available on the internet. For any reason, if someone thinks that I’m violating any laws or if anyone has any issues regarding this, please feel free to Contact Us.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top