Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर

Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 8 बैसागी आगर and select needs one.

बैसागी आगर

फरा बिजाबनि सोंथि

सों 1. गाहायनि सोंलुफोरनि फंसे सोदोब एबा सारिसे बाथ्राजों फिन हो: 

(क) अनजुनि आबुं मुङा मा? 

फिन : अनजु नारजारि।

(ख) अनजुवा लिरनाय गांनै खन्थाइ बिजाबनि मुं लिर। 

फिन : फासिनि दौलेङाव अखाफोर आरो नोंनि जिउ आंनि बिबुंथि।

(ग) ‘बैसागी आगर’ खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन?

फिन : अनजुवा।

(घ) फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय अनजुवा सोरनिफ्राय मा बान्था मोननो हादोंमोन? 

फिन : बर’ थुनलाइ आफादनिफ्राय 2001-02 मायथाइयाव रांसार बान्था मोनदोंमोन।

(ङ) खन्थाइगिरिया साल बिलाइखौ माबादि मेथाइ खनो होनना बुंदों? 

फिन : ज्राव ज्राव मेथाइ।

(च) दुंबुरुद दुखांनायाव बेलासिया मा महर लादोंमोन होनना खन्थाइगिरिया बुंदों? 

फिन : जारौ महर।

(छ) नबथिनि गेरेमसा खोदोमाव बेलासिजों सोर जिरायफादोंमोन? 

फिन : लावखार गथ ‘नि रिउ रिउ सिफुं देंखो।

(ज) गोर्बोनि गोजा थैया मेथाइ जानानै बबेयाव बिरलांबायो?

फिन : ईथाराव बिरग्लांबायो।

(झ) रामोन्दाया मा सिमां नुदोंमोन?

फिन : गोदान नबथिनि सिमां।

(ञ) खुन्दुं दोंसेजों फालि ज’रा दानाय सिख्लाया सोर?

फिन : बैसागी सिख्ला।

सों 2. सुद ‘यै फिन हो–

(क) उदां खबामनि खन्थाइ होनोब्ला मा बुजियो?

फिन : गुसुं गुसुं गोरलै सोदोब बाहायनानै सानस्रि आरो मोनदांथिखौ खन्थाइयारि महर होनायानो उदां खबामनि खन्थाइ। उदां खबामनि खन्थाइयाव सानस्रि आरो मोनदांथिया बिदैजों आबुं जानानै थायो।

(ख) बैसागो बोथोराव मिथिंगानि महरा माबादि जायो फोरमायना लिर।

फिन : बैसागो बोथोरनि मिथिंगानि महरखौ बेखेवनानै फोरमायना लिरजोबनाया गोरलै नङा। बैसागो बोथोराव मिथिंगाया सोमखोर समायना महर लायो। बिफां लाइफां गोरलै सोमखोर महरजों देलायफबो। थाइजौआ मावलियो, मानदारा गोजा जाहाबो।

सों 3. खन्थाइनिफ्राय अराय जो आथोन आरो अराय जोला आथोन सोदोबफोरखौ सायख’ना दिहुन।

फिन :

अराय जो आथोन- आदुंगारि, बाउलि, जारौ, बैसागि, रजे फालि,

अराय जोला आथोन- लावखार, रामोनदा, खामला।

सों 4. गुदि खिथा फोरमायना बेखेवना लिर 

(क) लावखार गथ ‘नि

……………

………… जिरायफादों।

फिन : गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फराय बिजाब खनसाइ बिदांआव थानाय ‘बैसागि आगर’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अनजु।

लावखार गथ ‘आ गोजाननि फोथार गेजेराव रिउ रिउ सिफुं सुनाय देंखोआ रोमै रोमै रिखाङो। लावखार गथ ‘नि सिफुंनि देंखोआव गोसो सोलेर बोदोर जायो। सिफुंनि रिंखांखनाय देंखो आरो मिथिंगानि समायना महरजों बैसागो बोथोराव गोसो गोरबो उसिफावो। बिदिनो लावखार गथ ‘नि सिफुंनि देंखोखौ नबथिनि गेरेमसा खोदोम दंफांआव बेलासिजों जिरायफैयो होननानै खन्थाइ सिरियाव खन्थाइगिरिया फोरमायदों।

(ख) नै बे हाब्रां सेराव

…………

……………….

………बोदोर जादों।

फिन : गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फराय बिजाब खनसाइ बिदांआव थानाय ‘बैसागि आगर’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अनजु।

बैसागो बोथोराव सिख्लाफोरनि गोसो गोरबोआ उरां फारां जायो। उदां बोथोर फैनाय लोगो लोगो बाउलि जानानै हांखुर गोसोखौ बुरखायनो आथुर जाबायो। समायना खासि बिबारफ्रा नाथाय बाउलि जानाय गोसो गोरबोखौ हमथानो नागिरबायो। जेरैबो बारस्रानानै थानाय खासि बिबारफ्रा बिसोरखौ जेन आनदाय होयो। बिसोर मिथिना मोना मानो बिसोरनि गोसोआ बोदोर जायो। थारैनो बियो सिखोला बैसोआव नुनाय गोदै सिमां।

(ग) खर’ फुरनाय आबै बुरैनि

……………

…………

………… गोबावनि उनाव।

फिन : गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फराय बिजाब खनसाइ बिदांआव थानाय ‘बैसागि आगर’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अनजु।

खर’ फुरनाय थामहिनबा बुरै समाव जिउआ जेरैबो गोजोननाय गैयि जायो। लोरबां देहा बेमार आजारनि नाख्रेबनाय। नाथाय बैसागो बोथोर फैब्लाथाय 

आबै बुरैआबो गोदानै हां मोनफिनो। गावनि लोरबां सोलेरखौ लानानैबाबो बैसागो बोथोराव सिफुंनि रिंनाय आरो खामनि गोमनाय सोदोबाव आबै बुरैआबो जानजि सोमावनानै मोसानो हमो। बेनिखायनो खन्थाइयाव आबै बुरैनि खावलाइ हख्रेबावबो मिनिनायनि फाखन जाखाङो होनना बुंदों।

(घ) गोर्बोआव गोदान सिमांनि

…………..

………….

रजे फालि।

फिन : गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ जोंनि फराय बिजाब खनसाइ बिदांआव थानाय ‘बैसागि आगर’ खन्थाइनिफ्राय दिखांनाय जादों। बे खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जाबाय अनजु।

बैसागी सिख्लाया खुननि खुन्दुं थुननानै फालि जरा दाना गावनि आंगोनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो नाजायो। बैसागो फैनाय लोगो लोगोनो गोरबोआव गोदान सिमांनि गोदान देंखो लाना गोदान सिमां नुयो बिदिनो गोदान फालि एरो गावनि गोसो गोरबोनि बाथ्रा फोरमायना। फालियाव एरनाय आगरखौ लानानै गोदान सिमां सुजुबाय थायो।

उफेरा सोंथि

सों 1. बैसागि आगर खन्थाइनि सार बाहागोखौ लिर।

फिन : खन्थाइगिरि अन्जु नारजारिया बे खन्थाइनि गेजेरजों बैसागो बोथोरनि समायना मिथिंगानि महरा बयनिबो गोसोखौ बोदोर खालामनो हायो बेखौ फोरमायना होदों। बैसागो फैनाय लोगो लोगो बारदै सिख्लायाबो फैफायो, बिफांनि गोरान बिलाइफोरा सिरियो; सिख्लाफोरा गावबा गावनि अनजालुनो रजेफालि दायो। 

सि दानो रोङै आदुंगारि सिख्लायाबो बैसागो बोथोरनि समायना मिथिंगानि महराव बोदोर जानानै जाबा दाजा गोमो गोथां सालामाथा सि-दायो गावनि अनजालुनो। गोजानाव दामनाय लावखार गथ ‘नि सिफुंनि देंखोआ नबथिनि खोदोम बिफाङाव सौगुनानै गोमसारना आरोबाव समायनासिनै रिंखांबावदों। थाइजौआ बिबार लादों लोगोसे बिलाइ गोरलौ खिलिदों बिबाराव बिरबाय बिरबाय बामब्लामाया बिबार सोबदों मान्दाराबो आबिर सारावदों। मिथिंगानि बे समायना महरखौ नुना दाउ खौऔवाबो दालाइ दालाइ बानानै गोदै गारांजों देंखो जुरियो।

बैसागो बोथोरनि बै मिथिंगानि हायनाया सिखोलानि मिजिङाव आमै-मै गेलेफैदों, बोदोर खालामदों। गोसोफोरखौ गाव मिथिस्लाबाजासे दुंलोब-दुंलोब मोन्दों। गोसोफोरा बाबेनदों। गाव मिथियाजासे गोसोनि सानस्रिफोरा मेथाइ जानानै अख्राङाव बिरग्लांबायदों। मिथिंगानि बे समायना हायना सारफावनायजों गासैनिबो गोसोआ गोदान मिजिं आरो हास्थायनायजों आबुं जादों। जायनि जाहोनाव सोरबा जाम्बानि गोसोआवबो हादान लानायनि सिमां जुफिफैदों।

बैसागो बोथोरनि मिथिंगानि बे समायना सोलायथाया खर ‘फुरनाय आबै बुरैनि मोखाङावबो मिनिनायनि फाखना रिफिहोदों बेसेबा गोबावनि उनाव। खर’फुरनाय आबै बुरैनि सानस्रियावबो बारग ‘लांनाय बैसोनि दुंलोब दुंलोब सावगारिया फिनै गोदान जिउ मोनफिनदों। सेलुलयेदाव सावगारिया थांलाय फैलाय खालामदों।

गुबुन फारसेथिंजाय खन्थाइगिरियाबो मिथिंगानि बे समायना महरनि हायना सारफावनायाव एरायखेना, थानो हायाखै खन्थाइगिरि बिथां नारजारिनि गोसोआबो बैसागोनि बोदोर बावलि बारजों सिमब्रे जादों। बिथांनि गोरबोआवबो गोदान सिमांनि गोदान देंखो रिखाङो। बैसागि सिख्लानि हायना सारफावनायनिफ्राय रावबो बारग ‘आखै। बिथाङा फोरमायदोंदि बैसागि सिख्लाया खुन लुनानै खुन्दों दोंसेजोंनो फालि जरा दासे दानानै मुलुगनि बयनिबो थाखाय मुहिनि जानानै थाबाय। बोसोरनि बे बोथोरा बयनिबो गोसोआव गोदान सिमांनि गोदान देंखो आरो मेगनाव गोदान रादाब होनानै गासैखौबो बरायो। बियो बयनिबो रजे महरै अनसाय जायो।

सों 2. ‘बैसागि आगर’ खन्थाइयाव फोरमायनाय बादि बैसागो बोथोरनि मिथिंगानि सावगारिखौ बरनाय।

फिन : खन्थिइगिरि अनजु नारजारिया बिथांनि बे ‘बैसागि आगर’ खन्थाइनि गेजेरजों बैसागो बोथोरनि समायना महरखौ सुन्थाइनि सोदोबफोरनि गेजेरजों सियाव आगर एरनाय बायदि समायनानै एरखांनानै होदों।

बे मुलुगाव बैसागो बोथोरा बोसोराव खेबसे नुजाफैयो। बैसागो बोथोरा फैनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महरा सोलायनानै समायना जायो। बैसागो फैनायनि रादाबखौ गिबियावनो बारदै सिख्लाया लानानै फैयो। बैसागि सिख्लाया फैनानै बिफांनि बिलाइ गोरानफोरखौ बुस्रिजोबनानै, बिफां लांइफाङाव गोदान बिलाइ खिलि होयो। थाइजौ बिफाङा बिबार लायो। लोगोसे गोरलै बिलाइ खिलियो। बांब्लेमाफोराबो बिबारनि बिदै सोबनो बिफांनि सा सा बिरबायना बिदै सोबनानै, मिथिंगानि महरखौ समायनासिन खालामो। 

मान्दार बिफांनि गोजा बिबाराबो समायना मिथिंगानि महर सोलायनायाव आबिर सारफावना होनानै समायनासिन नुहोबावदों। दाउखौवौवाबो बिफां दालाइ दालाइ बास्लाय बास्लाय गोदै गारांजों मेथाइ खनो। बेबायदिनो बैसागो बोथोर फैना लोगो लोगो मिथिंगानि महरा सोलायनानै समायना महर लानानै सुबुंनि गोसोखौ बोदोर खालामफैयो। बे बायदिनों खन्थाइगिरिया बे खन्थाइनि गेजेरजों बैसागो बोथोरनि समायना महरखौ फोथायथाव महरै बरनायना होदों।

सों 3. बैसागो बोथोरनि समायना मिथिंगानि महरा सुबुंफोरनि गोसोखौबो माबादि बोदोर खालामो खन्थाइनि हेफाजाबाव लिर। 

फिन : खन्थाइगिरि अनजु नारजारीया’ बैसागि आगर’ खन्थाइयाव फोरमायनाय बादिब्ला बैसागो बोथोराव बे बुहुमनि मिथिंगानि महरा समायना महर मोनो। लोगोसे सुबुंफोरनि गोसोखौबो बोदोर खालामफायो। बैसागो बोथोरनि समायना महरखौ नुना मिथिंगानि दाउमा-दाउसा, मानसि-दुमसि गासैबो मिथिंगाजों समानै रंजाफायो, गोदान मिजिं सुजुफायो।

सिख्लाफोरा गावनि अनजालुनि रजेफालि दायो, सि दानो रोङै आदुंगारि सिख्लायाबो बैसागो बोथोरनि हांखायनायाव जाबा दाजा गोमो-गोथां गाबनि सि दायो। गोजानाव दामनाय लावखार गथ ‘नि सिफुंनि देंखोआ नबथिनि खोदोम बिफांआव सौग्रुनानै गोमसारलांदों। मिथिंगानि हायनाया सिखोलानि मिजिङाव देबोर नांदों, बोदोर खालामदों। गोसोफोरखौ गाव मिनथिस्लाबहायाजासे दुंलोब दुंलोब मोनहोदों। गाव मिथिया जासे गोसोनि सानस्रिफोरा मेथाइ जानानै अख्रांआव बिरलांबायदों। गासैबो सुबुंनि गोसोआ गोदान मिजिं आरो हास्थायनायजों आबुं जादों। सोरबा जाम्बा जेबो सानरोङै सुबुंनि गोसोआबो हादान लानायनि सिमां जुफिफैदों।

मिथिंगानि बेफोरबादि सोलायथाया, बैसागी सिख्लानि साग्लोबथाइया खर’ फुरनाय आबै बुरैनि मोखाङावबो मिनिनायनि फाखन रिफिहोदों। बिनि सानस्रियावबो गोमानाय बैसोनि दुंलोव दुंलोब सानस्रियाव गोसोनि आयनायाव जिउनां जाफैदों।

बेबादिनो खन्थिइगिरि अनजु निरजारियाबो बेनिफ्राय बारग ‘नो हायाखै। बिथाङाबो बैसागो बोथोरनि बारदै सिख्लाजों सिमब्रे जादों। बिथांनि गोरबोआबो गोरबोजों बाथ्रा सुजाबलायदों। बे बायदिनो बैसागी सिख्लानि हायना सारफावनायनिफ्राय रावबो बारग’आखै होन्ना खन्थाइगिरिया खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों।

सों 4. “बैसागी आगर” खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया बैसागोखौ मा बादियै आगर एरखांदों? खन्थाइनि मुं दोननायाव बिथाङा उथ्रिसारदों होननानै नों सानोना? खन्थाइनि हेफाजाबाव फोरमायना लिर।

फिन : खन्थाइगिरि अनजु नारजारिया बिथांनि ‘बैसागि आगर’ खन्थाइयाव बैसागो बोथोरनि मिथिंगा महरखौ हियाव आगर एरनाय बादि एरखांदों। बिथांनि सानस्रिनि canvas आव बिथांङा गाब गानायाव देरहासार जानो हादों होननानै बुंजायो।

बैसागोआ फैनाय रादाबखौ गिबियावनो बारदैसिख्लाया लानानै फैयो। बियो फैनानै गोरान बिलाइफोरखौ बुस्रिजोबनानै बिफां लाइफाङाव गोदान गोरलै बिलाइ खिलिहोयो। मान्दार बिफाङा आबिर सारो। जायगा सोलायलु दाउ खाँआऔवा बिरबोनानै उदांनि रादाब रानो। लावखार गथ’नि सिफुंनि देंखोआव गोदान रादाब रिखांनानै गोमसार लोदों।

लाइमोन गोरबोआव रंगिना हायना सिमाङा थाद’ थाद’ आमै मै गेलेफैदों। गोसोखौ बोदोर खालामदों। थांहां-फैहां जादों। बिखाया हमस ‘हायै फैगौ गोजोननि आबिराव दुंलोब जादों। बेफोरबादि हालोदाव गोसोआ बाबेनबायदों, गोरबोनि दाहाया मेथाइ जानानै आख्रांआव गोजावलांदों, सोरबा रजेनि बजबनाय हास्थायनानै।

बैसागोनि बे साग्लोबसारा खर ‘फुरनाय आबैनि खावलाइ इख्रेबावबो मोनसे बुजिस ‘हायै रंजानायनि इसारा होलांदों। आबुं बैसोनि जाखां मोन्दांथिफोरा बिनि सोलुलयेदावबो थांलाय-फैलाय खालामदों, गोरबोखौ बिबो दुंलोब दुंलोब मोनखांदों। बैसागो बोथोरनि बेफोर रंगिना सावगारिफोरा खन्थाइगिरिनि गोसोखौबो ब्रायैनो बिलिरलादों। बिथांखौबो गोरबोजों गोरबो सुजुनायनो थुलुंगा होलांदों। नंगौ खन्थाइगिरिया गावबो सिमान लादों-बैसागोनि बे बुब्लियाय ‘बैसागी सिख्लानि थाथाइखौ रावबो नेवसिनो हायाखै। बिनि खुन्दों दोंसेनि फालि जरानि सायख्लुमाव बयबो एरसो नांदों।

खन्थाइगिरिया फोरमायदों बैसानि सिख्लिनि बे साग्लोबसाराय बिहा मोनसे सिमां दं, गोदान देंखो दें, मेगनाव सोरजिनि रादाब दं बहुमनि सुबुं माहारिनो होलांनो। बे बिमोन्थाइनिफ्राय सुबुङा अनज्लायनायनि फोथारखौ फुवारगोन खन्थाइगिरिया बेखौनो आसा खालामदों।

खन्थाइगिरिया खन्थाइनि मुं दोननायाव उथ्रिसारदों होननानै बुंनांगोन। नाथाय बैसागिनि बे आगराव मोनसे खाना जालांनाय बादि मोनो बेयो जाबाय उदांनि बावलि देख्ना रोबैखौ हमथानो बै बोथोराव खासिबिबारआ मिथिंगायाव थाया (गुवैयै जोंनि बे आबहावायाव)। बेनिखायनो उदां बोथोराव खासि बिबारआ सिख्लानि दख्ना रोबैखौ खायसो खालामा। खायसो खालामो बारखांहां जानाय फागुननि बारासो। थेवबो बैसागोनि आगर एरनायाव खन्थाइगिरिया देरहादों, बेनिखायनो खन्थाइनि मुं बैसागि आगर आ खन्थाइनि सानस्रिदों गोरोबदों। 

सों 5. गुदि खोथाजों सोमोन्दो लाखिना बेखेवः

क. नंगौ–

बैसागी सिख्लाया खुन लुनानै 

खुन्दुं दोंसेजोंनो फालि ज ‘रा दाबाय।

फिन : नंगौ…………………… ज ‘रा दाबाय। 

गोजौनि खन्थाइ खलबखौ अनजु नारजारि लिरनाय ‘बैसागी आगर’ मुंनि खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों।

बे खन्थाइ खलबनि गेजेरजों खन्थाइगिरिया बैसागो बोथोरनि बाथ्राखौ बुंनो थांदों।

गमामायैनो, बैसागो बोथोरा बयनिबो गोसो मोदोम बिलिरलाङो। मिथिंगानि बेफोर बादि सोलायस्लु महरानो सुबुंनि गोरबोआवबो गोहोम खोख्लायो। बै समाव सेंग्रा-सिख्ला, बोराइ-बेन्थ’ बयनिबो गोसोआ माबा मोनसे हमस ‘हायै मोन्दांथिजों साग्लोबो। बैसागो बोथोरनि बेफोर रंगिना सावगारिया खन्याइगिरिनि गोसोखौबो बिलिरलाङो। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया गावबो सिमान लादों-बैसागोनि बै बुब्लियाव बैसागि सिख्लानि थाथाइखौ रावबो नेवसिनो हाया होन्ना। मानोना बिनि खुन्दुं दोंसेनि फालि ज ‘रानि सायख्लुमाव बयबो एरसो नाङा।

ख. सानस्रिनि सेलुलयेदआव 

गोमानाय बैसोनि

दुंलोब दुंलोब सावगारि।

फिन : सानस्रिनि……………….. सावगारि। 

गोजौनि खन्थाइ खलबखौ अनजु नारजारि लिरनाय ‘बैसागी आगर’ मुंनि खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों।

बैसागो बोथोरा बयनिबो गोसो मोदोम बिलिर लाङो। मिथिंगानि सोलायस्लु महरानो सुबुंनि गोरबोआवबो गोहोम खोख्लैयो। सेंग्रा-सिख्ला, बोराइ-बेन्थ’ बयनिबो गोरबोआ माबा मोनसे हमस ‘हायै मोन्दांथिजों साग्लोबो। लाइमोनफोरा गाव हास्थायनाय जिउनि लोगोखौ लोगो मोनजानो हास्थायो। मोनै आरो गोमा जानाय दाहाफोरा अख्रां-अख्रां मेथाइ जानानै गोजाव लाङो।

खर ‘फुरनाय आबै बुरैनि खावलाइ हख्रेबावबो बैसागो फैनाय लोगो लोगो मिनिनायनि फाख ‘न सोमजिखाङो। बारबोनाय बैसोनि गोबां सावगारियानो आबैनि सानस्रियाव जाखां फैयो। गोसोखौ दुंलोब दुंलोब मोनखाङो बैसोआ बिसोरनि देहायाव दागो फोनांलांबायब्लाबो गोसो आरो सानस्रिखौ बैखोआ फेजेननो हायाखै। बे गोसो आरो सानस्रिखौ अराय लाइमोन खालामनानै लाखिनो हानाय गोबां फुंखानि मादाव ‘बैसागो ‘आबो मोनसे। बे बोथोरनि थाखाय बयबो लाइमोन आरो रंजालु। मिथिंगा आरो बोथोरनि बे बिहोमायाव रावजोंबो रुजु जाया।

बे बैसागो बोथोरानो बयनोबो गोदान सिमां, देंखो आरो सोरजिनि रादाब होनानै मिनिरंजायै थांनानै थानो थुलुंगा होयो। 

सों 6. खन्थाइगिरिनि सिनायथि हो।

फिन : अनजुः बिथांनि आबुं मुङा अनजु नार्जारी। बिथाङा बर’ गोदान खन्थाइगिरिफोरनि मादाव सासे मख ‘जाथाव खन्थाइगिरि। उदां खबामजों खन्थाइ लिरनो मोजां मोनग्रा बर’ खन्थाइयाव गोदान गोदान नेरसोन बाहायनो नाजानाय नुनो मोनो। बिथाङा आथिखाल के ‘कराझार सरकारि फरायसालिमायाव मुवा बिगियान (Physics) बिफाननि गाहाइ जानानै दें। बिथाङा सोरजिनाय खन्थाइ बिजाबफोरा जाबाय– फासिनि दौलेङाव अखाफोर, नोंनि जिउ आंनि बिबुंथि, गोरबोनि रादाब, गोरोबनि खन्थाइ, आं माबोरै दङ दासों। बिथाङा बर’ थुनलाइ आफादनिफ्राय 2001-02 मायथाइयाव ‘फासिनि दोलेङाव अखाफोर’ खन

न्थाइ बिजाबनि ताखाय संसार बान्था मोनो। 2016 मायथाइयाव ‘आं माबोरै दङ दासों’ खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य अकाडेनि बान्या मोनो।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top