Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन

Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 17 मन्थ्रि फैगोन and select needs one.

मन्थ्रि फैगोन

फरा बिजाबनि सोंथि

1. गाहायनि सोंथिफोरखौ मोनसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो:

(क) मावामारि गामियाव सोर फैदोंमोन?

फिन : मन्थ्रि फैदोंमोन।

(ख) मन्थ्रिखौ मा रोखोमनि आरनायजों बरायनो होदोंमोन?

फिन : लरेन्स खुनदुंजों जोंख्लाब जोंख्लिब मोदाननाय समायना रमायना आगरनि आरनायजों।

(ग) थेमबायरामा सोरमोन?

फिन : थेमबायरामा मवामारि गामिनि गावबुरा।

(घ) थेमबायरामखौ न ‘निफ्राय सोर गारियाव दैखांना मिथिंसालिसिम लांदोंमोन?

फिन : डि.एस.पि. साहेबा लांदोंमोन।

(ङ) खावब्लिदआ मानो हांमा सुरहाब सुरहाब गाबदोंमोन?

फिन : खावब्लिदआ मन्थ्रिखौ नुनाय नंला होननानै रुखु रुखु गाबदोंमोन।

(च) मिथिङाव थाङाब्ला थेमबायरामा फिसाजो बांबुलिनो मा बायना होनो ओंखारदोंमोन?

फिन : मेडेल गोनां सनानि नेकलेस बायना होनो ओंखारदोंमोन।

2. गाहायनि सोंथिफोरखौ थामजिसो सोदोबनि गेजेराव फिन हो:

(क) मावमारि गामियाव मन्थ्रिया मा जाहोननि थाखाय फैदोंमोन?

फिन : मवामारिया गामिया बैसागो बोथोराव रंजा बाजा हारिमु आफार खुङो। देगलायनि रंजालि बैसागु आफारखौ बेखेवनो मन्थ्रिया फैदोंमोन। रंजालि बैसागु आफारखौ बेखेवनायजों लोगोसे मथ्रिया मवामारि गामियाव गंसे गुदि फरायसालिनि बंफां खुनथिया गायसनो। बेनि अनगायैबो मन्थ्रिया मवामारि गामियाव बिसायखथिखौ नोजोर खालामनानै गामिनि मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनायनि थांखि लाना फैदोंमोन।

(ख) मन्थ्रि फैगोनखौ लाना थेमबायरामा गामिनि मानसिफोरनो मा मा बुंदोंमोन?

फिन : गामिनि मानसिफोरा लेखा फरा मोनै। बेखायनो थेमबायराम गामिनि मानसिफोरखौ मन्थ्रि फैगोनखौ लाना बुंदोंमोन– आइफोर आफाफोर, खबरदार, खबरदार बिमाखालि बिफाखालि बे गामियाव माब्लाबाबो मन्थ्रि फैफेराखै। मन्थ्रिनि आफाखिफोर थालाङोखोमा। गामिफ्रा साबस्राङोखोमा। सायनासालिखौ मोजांङै लु। मनथ्रि जागोन खाजाफोरखौ मोजांङैसं। 

नायै बेदरै मोजांहै संनानै हो। जौफोरखौ खामहे खुहे मोनामनाय दा हो। मन्थ्रि जिरायनो न’खौ बर’ आइजोफोरनि दानाय लुनाय दखना आगरफोरजों समायना रमायना साजाय। मन्थ्रिखौ बरायगोन आरनाइखौ लरेन्स खुन्दुंजों जोंख्लाब जोंख्लिब गोदाननाय समायना रमायना आगरजों गोदोनायाव बराय। फैनोसै समाव मन्थ्रिखौ खेबसे खुलुमबो बायदि बायदि बुंदोंमोन।

(ग) मन्थ्रि दैमारिनि टेलिग्राम मोन्ना थेमबायरामनि हालोदा मा बादि जादोंमोन फोरमाय।

फिन : थेमबायरामा सासे लेखा खावनिया मानसि। मवामारि गामियाव “मन्थ्रिया फैगोन”। खौरांखौ बियो मन्थ्रिनि टेलिग्रामनिफ्राय मोनथियो। टेलिग्राम मोननाय लोगो लोगो थेमबायरामा सिमां मोगथां हमदांस’ हायै जायो। आथिं थोंनैनि बबे थोंसेखौ फोलावग्रोनो आनदायो। गोसोआव सानथ्र’ हायै रंजाखांनाय जाखाङो।

टेलिग्रामखौ मोननायनि उनावनो बियो साखोन-सिखोन जानो नाजादों। आथिं आखाइ, मोखां-गनथं, मोदोमफोराव थाव फुनफा फुनफा खालामदों। सादारन गाननाय जोमनाय गाननानैनो बियो मन्थ्रिनि हाबाफारिखौ बारहो हरनो हासथायदों। गावनि बिसि थुनथ्रिनि सिगाङावबो मन्थ्रि फैगोननि प्रग्रामखौ उसु-खुथु हां थोनो थोनोयै खिनथादोंमोन आरो उसाव-बादाव जालाय थारदोंमोन।

(घ) मन्थ्रिया जथुम्मायाव मा मा बिबुंथि होदोंमोन?

फिन : मन्थ्रिया जथुम्मायाव बैसागु बोथोराव रंजा बाजा खालामनो खावलायो। रंजानायजों लोगोसे बिसायखथि समाव गावखौबो गोसोखांनो खावलायो। गावनो भट होयोब्ला बियो गामिनि थाखाय खोथा होयो– मन्थ्रि खेबसे जाग्रोमोना स्कुलनि बिफां खुन्थिया, खननैयाव आबुं फरायसालि, खनथामाव कलेज, खनब्रैयाव लामा सामा टाउन-सहर आरो खेबबायाव मवामारि गामिया सोरगोफुरि जागोन होनना फोरमायो।

3. गाहायनि सोंथिफोरखौ बाजिसो सोदोबनि गेजेराव फिन हो:

(क) मन्थ्रि फैगोनखौ लाना गावबुरा थेमबायरामा मा मा मिथिं खालामदोंमोन?

फिन : थेमबायरामा मन्थ्रिखौ मोजांयै रायदावनो थाखाय गामिनि मानसिफोरखौ बुजायदोंमोन– आइफोर आफाफोर खबरदांर खबरदार बिमाखालि बिफाखालि बे गोमियाव माब्लाबाबो मन्थ्रि फैफेराखै। मन्थिनि आफाखिफोर थालाङोखोमा। गामिफ्रा साबस्राङोखोमा। सायफनासालिखौ मोजांङै लु। मन्थ्रि जागोन खाजाखौ मोजांयै सं। नायै बेदरै ग्रोन ग्रोन संनानै हो। 

जौफोरखौ खामहे खुहे मोननायखौ दाहो। मन्थ्रि जिरायगोन न ‘खौ बर’ आइजोफोरनि दानाय लुनाय दख्ना आगरफोरजों समायना रमायना साजाय। मन्थ्रिखौ बरायगोन आरनाइखौ लरेन्स खुनदुंजों जोंख्लाब जोंख्लिब मोदाननाय समायना आगरजों गोदोनायाव आलायना बराय। फैनोसै समाव मन्थ्रिखौ खुलुमबो।

(ख) मन्थ्रि फैगोनखौ लाना थेमबायरामा नख ‘राव मा मा सोमजिदोंमोन? लिर।

फिन : थेमबायरामा गामिनि गावबुरा। गामियाव मन्थ्रि फैनो गोनांआव मन्थ्रिखौ रायदावनाय बिबाना थेमबायरामनियावनो जोब। फारसेथिं गामियाव रावबो गोरों मानसि गैया। मन्थ्रिया गामियाव थांगोननि खौरांखौ टेलिग्रामनि जोहै थेमबायरामनो फोरमायहरदोंमोन। टेलिग्राम मोननायनि उननिफ्रायनो थेमबायरामा हायाव थाहां अख्राङाव थाहां जायो। 

गामियाव गिबि खेबनि थाखाय मन्थ्रि फैनो गोनांखौ खोनाना गामिनि साफ्रोमबो रंजाखांदों। थेमबायराम लानि न ‘नि साफ्रोमबो मन्थ्रिखौ नायनो थांनो थियारि जादों। फारसेथिं गामियाव सिखाव दाखादनिबो दावराव दावसि। दसेबो न’ गारजाया। न’ नेनो बिसियाबो हाया, फिसाजोखौ मेडेल गोनां नेगलेस होना बुरखायनायावबो हायासै। फिसाज्ला सानैआथ’ न ‘नि उदिस लाखाया। रुवाथि खावब्लिदाबो मन्थ्रि नायनो गाबबाय बायनायाव थेमबायरामा आनान गसाइखौ गाबज्रिनो हमो।

(ग) मन्थ्रि फैखांनायनि उनाव न’आव थांनानै थेमबायरामा गावनि न ‘आव मा थासारि नुहैदोंमोन?

फिन : मन्थ्रि फैखांनायनि उनाव न’आव थांनानै थेमबायरामा न ‘आव सिखाना माल माथा खावना लांजोबनाय नुहैयो। न’ सहैनाय लोगोनो बियो बिसि फिसा गासैखौबो हांमा सुरहाब सुरहाब रोनाव रोनाव गाबबाय थानाय नुहैयो। बेनिफ्राय बाकसु आलमारिखौ थेर बेथेर बुखावजोबना सिखावा दखना, सना-रुफा खावना लांजोबनायखौ नुयो। 

ओंखाम संग्रा न ‘वावबो दर खेंनानै थोरसि लथा गासैखौबो लाना थांनाय नुयो। बेबादिनो थेमबायरामा गावनि न’आव सिखावा गासैखौबो खावना लांजोबनानै आलाय सिलाय जानाय थासारिखौ नुहैयो। बेनिफ्राय बियो, ‘हाबाब, मा खाफाल होननानै गावनि खाफालखौ दुसिनानै गाबनायसै’।

(घ) मन्थ्रि फैगोन सुंद’ सल ‘वाव बेरखांनाय समाजारि सावगारिखौ लिर।

फिन : मन्थ्रि फैगोन सुंद ‘सल’आव मवामारि मुंनि दरसे गामिखौ बिथा खालामनानै लिरनाय जादों। मवामारि गामिनि मानसिफोरा लेखा-फरा रोङा। थेवबो गामिनि मानसिफोरनि गेजेराव गोख्रों समाजारि खौसेथि थानायखौ नुनो मोनो। गामिनि गेजेराव थेमबायरामा लेखा खावनियाब्लाबो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन। गामियारि समाजाव जेब्लाबो गोरों मानसिनि खोथा बाथ्राखौ मानियो। बिदिनो बे सुंद’ सल ‘आव थेमबायरामनि खोथा बाथ्राखौ मानिनाय नुनो मोनदों। 

बिदिनो गेदेर गोलाव मानसिखौ गामियारि मानसिफोरादि मान खालामो, बेखौ मन्थ्रिखौ सिबिनायनि गेजेरजों नुनो मोनो। बिदिनो गामिनि मानसिफोरा न’आव खामानि मावनो लाखिनाय रुवाथिखौबोदि गावनि नखरनिनो मानसिबादि आखल आखु बाहायो बेखौ बे सल ‘नि गेजेरजों बेरखांनाय नुनो मोनो।

4. गुदि खोथाजों सोमोन्दो लाखिनानै बेखेवना लिर।

(क) “अह, आफा नों बुंनाया जानाय नङा। जोंहा गाबोननि प्रग्रामनि जुनै दिनैनिफ्रायनो हरसेमानि मोसानायनि थालिम होनांगौ दं। नै थांनोसैबो आं”

फिन : गोजौआव होनाय सिरिया ‘मन्थ्रि फैगोन’ सुंद ‘सल ‘निफ्राय दिखांना होनाय। बे सुंद ‘सल ‘नि लिरगिरिया जाबाय साहित्य अकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म। गोजौनि बाथ्राखौ थेमबायरामनि फिसाजो बांबुलिया मन्थ्रि फैगो गोनां खालि थेमबायरामा न’ नेनो थिननायाव बिफानि सिगाङाव बुंनाय राव।

मन्थ्रि फैगोनखौ लानानै थेमबायरामा जेसेबां मुखब जादोंमोन बिदिनो गामिना साफ्रोम मानसियाबो अख्राङाव थागोनना हायाव थागोन जादोंमोन। आफादसालिनि सायना सालि बानायनाय, जाहोनाय लोंहोनाय बरायनाय बायदि बायदि खामानि दामानिफोराव गावबा गाव मुखुब जादोंमोन। खामानि बाहागो मोनि फोराबो आफादसालियाव मन्थ्रिखौ नायहैनो उसु खुथु जागासिनो। 

बिदिनो थेमबायरामनि फिसाजो बांबुलिमोना मन्थ्रि फैगोननि प्रग्रामनि थाखायनो सोरबाबा मोसानायाव, सोरबाबा मेथाइ खननायाव हरखि सान मुखुब थालिम खालामदोंमोन। जेब्ला थेमबायरामा न’ नेनो थाखाय फिसाजोनो मेडेल गोनां नेगलेस होना बुरखायनो नाजायो, बे समावनो फिसाजो बांबुलिया जोंहा थालिम दङ होननानै गोजौनि बाथ्राखौ बुंना ब्लद ओंखार लाङो।

(ख) “मन्थ्रिखौ आंबो नुफेराखै आयं। मन्थिया मानसिना मोदाइ आंबो नायगौमोन। अननानै आंखौबो मन्थ्रि नायनायनो हगारहरदों आयं।”

फिन : गोजौवाव होनाय बुंथिया जाबाय ‘मन्थ्रि फैगोन’ सुंद ‘सल’ निफ्राय दिखांना होनाय। बे सुंद’सल ‘नि लिरगिरिया जाबाय मुंदांखा सुंद ‘सल’ लिरगिरि साहित्य अकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म। थेमबायरामा मन्थ्रि फैगोन सानखालि रुवाथि खावब्लिदखौ न’ नेनो खावलायनायाव रुवाथि खावब्लिदा गाबै गाबै बुंदोंमोन।

मन्थ्रि फैगोन सानखालि थेमबायरामा जोबोद जारलायाव गोलैदोंमोन। मानोना थेमबायरामनि बिसि आरो फिसाजोआबो मन्थ्रिनि जथुमाव थांनो ओंखारो। न ‘आव सासेबो मानसि गैयै जानायाव बियो रुवाथि खावब्लिदखौ न ‘नि बिबान होदोंमोन। नाथाय मन्थ्रिखौ नायनो लुबैनानै रुवाथि खावब्लिदा हुखु-हुखु गाबनानै थेमबायरामनि सिगाङाव मन्थ्रि नायनो थांनो खावलायो। रुवाथि खावब्लिदा लेखा फरा रोङै सासे जामलि। 

बायजोनि मुलुगनि मोनबो गियान गैया। न ‘आव थानानै संनाय-खावनाय खामानि-दामानि मावनायावनो दिन थाङो। बिदिनो मन्थ्रि फैगोन होननाय मन्थ्रिखौ मा, खोनानै खावब्लिदा मन्थ्रिखौ नायनो सानदोंमोन। नाथाय बियो मिथिया मन्थ्रिया मा, सोरखौ मन्थ्रि बुङो, सोर मनथ्रि जायो, मन्थ्रिनि खामानिया मा, मन्थ्रिया मानसि नंगौना नङा। बेखायनो खावब्लिदा जोबोद नायनो लुबैदोंमोन। नायनो लुबैनानै बियो नुनाय नंला सानना हुखु हुखु गाबबायदोंमोन आरो थेमबायरामखौ गाबै गाबै मन्थ्रि नायहैनो खावलायदोंमोन।

(ग) “हाबाब, मा खाफाल जाखो। जेथ’ जाबाय मन्थ्रियानो”

फिन : गोजौआव होनाय सिरिखौ मन्थ्रि फैगोन’ सुंद ‘सल’ निफ्राय दिखांना होनाय जादों। बे सुंद’ सल ‘नि लिरगिरिया जाबाय साहित्य अकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म। थेमबायरामा गावनि न ‘नि माल माथाखौ सिखावजों लुथिना लांजाजोबनायनि हाबाब, मा खाफाल होननानै गाबदोंमोन।

थेमबायरामा सासे खास मावना जाग्रा मानसि। ओंजों ओजा गिदिंथिंना देवानि खालामबायग्रा मानसि नङा। बेखायनो बियो दोहोन-सम्फथि आरजिनो हादों। हौवासा गथ’ सानै फिसाजो सासे आरो बिसिखौ लानानै सनानि संसार जादों। अनसुला गोसोनि मानसि। मन्थ्रि फैनाय सानखालि गासैबो मन्थ्रिखौ नायनो गोनां लुबैनायाव जोबथारनायाव रावखौबो न’ नेहोनो हायाखैमोन थेमबायरामा। 

गावनि दोहोन सम्फथिखौ बियो न ‘आव रावबो गैयैआव गारना थांनो नागिरामोन। नाथाय रावखौबो न’ नेहेनो हायाखैमोन। उनावहाय मन्थ्रिनि हाबाफारिया जोबनानै न ‘आव फैब्ला नुफैयोदि न ‘नि गासै हि-जोम, सना-रुफा, थोरसि लथा सिखावा लुथिनानै लाना थांजोबबाय। बाकसु आलमारि थेर-बेथेर बुखाव जोबनाय। ओजों बिंसि फिसामोना गाबगासिनो। बेबादि थासारिखौ नुफैनानै गोजौआव दिखांना होनाय बाथ्राखौ बुंना थेमबायरामा गाबनो हमदोंमोन।

उफरा सोंथि

1. मावामारि गामियाव गावनि मुं लिरनो सेंनाय मानसिया बेसेबां जोनमोन?

फिन : सासेल ‘मोन।

2. मन्थ्रिनि मुङा मा?

फिन : थुबब्लाव दैमारि।

3. थुनथ्रिया सोरनि बिसि?

फिन : थेमबायराम गावबुरानि।

4. बाबुंलिनि बिमा बिफानि मुङा मा मा?

फिन : बिमानि मुङा-थुनथ्रि आरो बिफानिया -थेमबायराम।

5. रुवाथिनि मुङा मा?

फिन : खावब्लिद।

6. ‘मन्थ्रिया खनथामाव मा होगोन बुंनाय?

फिन : कलेज।

7. थेमबायराममोननि न ‘खराव सोर सोर दङोमोन फोरमाय।

फिन : थेमबायरामा बिसि सासे, सानै फिसा हौवा, फिसा हिनजाव सासे आरो रुवाथि सासे दङमोन। बिसिनि मुङा थुनथ्रि, फिसाजोनिया बांबुलि आरो रुवाथिनिया खावब्लिदमोन।

8. मन्थिया मवामारि गामिनि रायजोफोरनो मा मा रादाय होदोंमोन?

फिन : खनसे मन्थ्रियाव स्कुलनि दंफां खुन्थिया, खननै मन्थ्रियाव आबुं गंसे फरायसालि, खनथामाव कलेज, खनब्रैआव लामा-सामा टाउन सहर आरो खनबायाव मवामारिया गामिया सोरगोफुरि जागोन होनना रादाय होदोंमोन।

9. लिरगिरिनि सिनायथि हो।

फिन : जनिल कुमार ब्रह्मआ 1951 मायथाइयाव कक्राझारनि टिपकाइयाव जोनोम नो। बिथाङ़ख गुबैयै सासे सुंद’ सल’ लिरगिरि। बिथांनि सल ‘फोरा गुबुन गुबुन लाइसिफोराव नुजाबोदों। बिथांनि सल ‘फोराव गामियारि सुबुंनि जिउ खांनायाव नुजानाय दुखु-दाहा, गांनाय-उखैनाय, जेननाय देरहानायनि सावगारिफोरा बेराकड़ो। बिथांनि सल’ बिजाबफोरा जाबाय- दुमफावनि फिथा (2001), मैदेर मुहुनि (2007) आरो जापाननि सैमा (2009)। बिथाङा 2007 मायथाइयाव दुमफावनि फिथा’ सुंद’ सल’ बिजाबनि थाखाय ‘साहित्य अकाडेमि’ बान्था मोन। 

बिथाङा सासे सुंद’ सल ‘गिरिब्लाबो खन्थाइ, रायथाइ लिरनाय नुनो मोनो। बितांनि खन्थाइफोरनि गेजेराव ‘फबर्बतजरानि साल मुरा’ यानो मख ‘खजाथाव। बिथाङा टिपकाइ कालिचरण ब्रह्म एम.भि. स्कुलनि गाहाइ फोरोंगिरिनि मासिनिफ्राय आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो बर ‘नि सासे गागि थुनलाइगिरि।

10. फरानि गुबै रावखौ नोंनि रावजों लिर।

फिन : बे सुंद ‘सल ‘आ मवामारि गामिनि गंसे गुदि फरायसालिखौ लानानै दावमालाङो। मवामारि गामिनि थेमबायराम गावबुराया थुबब्लाव दैमारिनि मनथ्रिनिफ्राय गांसे टेलिग्राम मोनो। टेलिग्रामाव बैसागो फालिनाय दिनजों सोमोन्दो लानानै मवामारि गामियाव गंसे गुदि फरायसालिनि न’ गायसनहैगोन।

टेलिग्रामखौ मोननानै थेमबायरामा सिमां मोगथां हमदांस’ हायै जायो। गामिनि मानसिफोरखौ मोजांयै मन्थ्रिखौ रायदावनो बरायनो थाखाय बुजायनो हमबाय। गामिनि मानसिफोराबो गामियाव गिबि खेबनि थाखाय मनथ्रि फैगोन आरो गंसे गुदि फरायसालि गायसनफैगोन बे खौरांखौ लानानै मुखब जायो। फरायसालि गायसन फैयोब्ला गामिनि मानसिफोरा सोलोंथायनि मेगन नुगोन। लेखा फरा गोरों जागोन। बेखायनो गोबां रंजानाय।

मन्थ्रिखौ नायनो बयबो हांखुर। थेमबायरामलाहा मन्थ्रि फैखालि न ‘आव रावबो गैया। ओंजों सिखाव डाकाइतनि लिव लिव। बिदिनो मन्थ्रिया फैनानै बैसागु जानानै फरायसालि गायसननायनि मुङाव थं थं खुन्थिया गंसेल’, गायसनना जायखारलांनायसै। राइजोफोरा फरायसालिनि मुङाव रां मनजुर मोनगोन सानदोंमोन नाथाय बिसोरनि साननाया आस ‘खान्दा जायो। एरै मन्थ्रिखौ नायनो फैनानै थेमबायराम गावबुरानि न’आव रावबो मानसि गैयै जानायनि असिला लानानै सिखावा न ‘नि माल-माथा गासैबो लुथिना लांजोबो। मन्थ्रि थांखांनानै थेमबायरामा न’आव सहैबा नुयोदि बिसि-फिसा गाबगासिनो दङ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top