Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय

Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 10 गोसो जानाय and select needs one.

गोसो जानाय

फरा बिजाबनि सोंथि

1. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ फांसे सोदोब एबा सारिसे बाथ्राजों फिन हो–

(क) जौगाथाइनि जौसिन थाखोखौ सोर मोननो हाखो?

फिन : मानसिया।

(ख) सुबुं जिउनि बयनिख्रुइ गोनां इसाराया मा?

फिन : गोसो जानाय।

(ग) सुबुं जिउनि थांना थानायनि गाहाइ गोहोआ मा?

फिन : गोसो जानाय गोहोआ।

(घ) मुलुग संसारनि माया थारैनो थांखि गोनां?

फिन : सोरजिथाइया।

(ङ) सुबुंनि गोसो जानायनि गुदिया मा?

फिन : हास्थायनाया।

(च) मानसिनि हाबा मावनो लुबैनाय एबा गोसो जानाया माजों सदाय खानाय?

फिन : गिबि बारहावाफोरजों रादाय थाखानाय।

2. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ सुंद ‘यै फिन हो–

(क) जों थानाय बे बहुमा मा?

फिन : जों थानाय बे बुहुमा जोबनो गैयै मुलुग संसारनिनो फेरलेबसे बाहागोबोल’।

(ख) मानसिया बे बहुमनि हा, दै, बार आरो बायदि बेसादफोरनि मादाव मा रोखोम जायगा लानानै दङ?

फिन : मानसिया बे बुहुमनि हा, दै, बार आरो बायदि बेसादफोरनि मादाव जौसिन जायगा आरो बुहुम राइजोनि गसाइ फिसा जानानै दङ।

(ग) गोसो जानायखौ मा बुंनाय जायो?

फिन : गोसो जानाया मोनसे इसारा। गोसो जानायखौ सुबुंनि थांना थानायनि गोहो बुंनाय जायो।

(घ) मोजां थांखि लानानै मावब्ला मा मोनो आरो गाज्रि थांखि लानानै मावब्ला मा मोनो?

फिन : मोजां थांखि लाना मावब्ला गोसोयाव गोजोन मोनो आरो गाज्रि थांखि लानानै मावब्ला गोसोआव दुखु मोनो।

(ङ) मानसिनि गोसो गोहोखौ रादाय खाहोग्रा गिबि गोहोफ्रा मा माखौ दैबथिङो?

फिन : मानसिनि गोसो गोहोखौ रादाय खाहोग्रा गिबि गोहोफ्रा सानथांखि, हास्थायनाय आरो थुलुंगानायखौ दैबथिङो।

(च) गोसो जानाय बादि जोंहा मा उदांस्रि दङ?

फिन : हास्थायनायनि उदांस्रि।

(छ) मानसिनि बे थांखिया माब्ला जाफुंगोन?

फिन : मानसि बे थांखिया अब्लानो जाफुंगोन जेब्ला बिनि गोसोआ गेवसार गेवसारलांगोन आरो जन्त्र आखुनि सायाव बानबुंथिनि जै जागोन।

(ज) गोनोखोगिरि आरो सानथौगिरि पण्डितफोरनि आन्थोर जयै आरो मेंनो रोङैनाजानाया दासिमबो मानि फिननायखौ होनो हायाखै?

फिन : ग्रह, ग्रहसा हाथरखि हाला आरो गुबुन जोंलावरिफ्राव जिउ जिराद दंना गैया बेनि फिननायखौ होनो हायाखै।

3. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ बाजिसो सोदोबनि गेजेराव फिन हो।

(क) मानसिनि हास्थायनाय एबा सानथांखिनि रुजुथाय बाथिखौ सोर सायख ‘ना होयो?

फिन : मानसिनि हास्थायनाय एबा सानथांखिनि रुजुथाय बाथिखौ सायख ‘नाय बेलायाव गुवारै नायसोमनो गोनां दङ।

सेथियाव जों मानसिनि हालोदारि जिउनि फारसेबो नायनांगौ जायो। मानोना मानसिया जाबादि बारहावा एबा अबस्थायाव थायो बिदिनो महर मोनबोयो। मानसिनि देहायारि थासारियाबो बारहावाजों मोगा मोगि जानायबादिनो महर मोनो।

नैथियाव जों बुंनो हायो सुबुंनि गोसोनि आखु आरो देहानि गत। थारै बेयो फोलेरफारिनि बिखान्थि। गोनोखोआव बे बिखान्थिखौ गोबांयैनो गनायो। बे मोननैबोनि खावसेखौ मानसिया बिबौ बिबै एबा बिमा-बिफानिफ्राय मोनो आरो माखासेखौ गाव जाबादि बारहावायाव देरो बेनिफ्राय।

(ख) मानसिनि अंगुबै जौगानाया मा? बेयो सोरनि खोर गोनां नाजानायनि जोबथा थांखि?

फिन : सुबुंनि गोसोआव खोरथाइ, गाव गावनि थांखि थि खालामनाय गोहो दं। सुबुंनि हास्थायनायफ्रा मा जाथावगौ आरो बेफोरनि मादाव बबेखौ जाफुंहोनो बेखौ गाव गावनो साननायजों गोसो सिंनिफ्राय थांखि थि खालामनायनि आखुआव गावनि थांखिफोरखौ गोरोबहोनो हानाय गोहो दङ। अदेबानि सुबुंथार जिउआव फुंखायारि, आखुवारि आरो फोलेरफोरनिफ्राय मोननाय आखुफ्राबो हाबनानै थायो आरो मावनाय हाबाफोरखौ दैदेननायाव मदद खालामो। 

बिदिनो खोरगोनां गोहोआ रासिननिफ्राय रासिन जाब्लासो बिनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा खोर गोनां जागोन। अब्लानिया मानसिनि गोसो जानाया मोजांसिनै थांखिखौ संलांनो हायो। अब्लानियानो मानसिनि थांखिया जाफुङो आरो गोसोआ गेवलांसारो लोगोसे जन्त्र आखुनि सायाव बानबुंथिनि जै जायो। बेनो जादों मानसिनि अंगुबै जौगानाय। बेयो सुबुं माहारिनि खोर गोनां नाजानायनि जोबथा थांखि।

4. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ 150 सो सोदोबनि गेजेराव फिन हो–

(क) “सुबुं जिउनि बयनिख्रुइ गोनां इसाराया जादों बिनि गोसो जानाय” बे बाथ्राखौ बेखेव।

फिन : सुबुं जिउनि बयनिख्रुइ गोनांसिन इसारा गोसो  मानसिनि गोख्रों गोहो। बुंनाय जायो-मानसिया मावनो हायै खामानि लायनो मोनबो गैया। थारैनो बाथ्राया सैथोमार। जों दिनै जोंनि मेगनजों बिगियाननि गोमोथाव खामानिफोरखौ नुनानै खोमोनांहाबनो गोनां जानानै फैदो। बे बेसेबा गेदेर बुहुम मुंनि मोनसे ग्रहआ दिनै मानसिनि आसि बिजौआवसै। नाथाय बेफोर बोरै जाखो होनना सोंब्ला जो बुंनांगोन मानसिनि गोसो जानायनि गोहोंमावनो बै जानो मोनदों।

मानसिनि गोसो जानाय गोहोआ गोख्रों जायो जिउ थांखिनि सायाव सोनारनानै। जिउ धांखिजों लोगोसे मानसिनि हास्थायनाय उदांस्रिया मानसिनि हाबा मावनो लुबैनाय गोसो जानायखौ गोबां गोख्रों खालामो। सुबुंनि गोसो जानाया जेसेनो गोख्रों जागोन एसेनो सुबुंआबो हास्थायनाय, लुबैनायखौ मोननो थाखाय गोख्रोंसिनै

उजुथाबो। अब्लानो गोसो जानाय बादियै खामानिया जाफुङो।

गोसो जानाया जाखाङोब्ला मोनबो हेंथा एबा गाज्रि गोहोआबो गोसो जानायखौ फेलें खालामनो हाया। मानसिनि गोसो जानाया मिथिंगानिख्रुइबो जौसिनाव सहैयो। गोसो जानाया नाथाय अराय उदां गोसो जानाय जानांगोन। उदां गोसो जानाया मोनजा थि थांखिखौ मावफुंनो नाजानायाव सोनारनानै थायो। सरासनस्रायै गोसो जानाय बुंनाय लोगो लोगोनो मोजां मावथाइनि बाथ्रायानो फैखायोबो।

(ख) “मुलुग संसारनि सोर्जिथाइया थारैनो थांखि गोनां” बे बाथ्राखौ रायथाइजों सोमोन्दो लाखिना बेखेवना लिर।

फिन : मुलुग संसारनि सोर्जिथाइया थारैनो थांखि गोनां। मुलुगाव जेसेबां जिउगोनां आरो जिउ गैयै सोरजिदों गासैबो सोरजिफोरानो माबा मोनसे नङा मोनसे थांखि गोनां। बे मुलुग संसाराव गासैबो सोरजि थाइफोरानो मोनसे आब्रुथि गोनां आरो अराय सोलायसुला बिखान्थिजों मोनसेआ मोनसेजों फारि फारि सोमोन्दो लालायनानै सोनारलायना थाबोदों। मानसि माहारिया मुलुग संसारनि अनगायैबो अख्रांमा सिन थायबो गोसोनि लुबैनाय एबा हास्थायनायजों गासै सोरजिथाइनि गुमुरफोरखौ मिथिनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ।

जों थानाय बे बुहुमा जोबनो गैयै मुलुग संसारनिनो मोनसे बाहागोबोल’। ग्रह, ग्रहसा, हाथरखि-हाला आरो गुबुन जोंलाउरिफोराबो जोंनि थांना थानाय एबा जिउ खुंनायाव माबा नाङा माबा मोनसे सोमोन्दो दंथारो होननानै गोनोखोगिरि आरो सानथौगिरि पण्डितफोरनि बुंथिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो। मानोना सुबुं माहारिया

मिथिंगानि मोनसे बाहागोब्लाबो बेनि सिंनि गोसोआ मिथिंगानि जौसिनाव। बेयो मिथिंगानि बबेबा सोरजिथायल’ नहा मुलुग संसारनि बयनिख्रुइ सोरजिलु गोहोनि हाबायाव बाहागो लायो आरो सम दैथुनाव आनथोर जयै जाथाय सोमजिहोयो।

थारैनो बेफोर सोरजिथाइया थांखि थानायनि थाखायनो जाना फैयो। सोरजिथाइफोरा थांखि गोनां जायामोनब्ला लासै लासै गैया जालांनोबो हायोमोन। थांखि थानायनि थाखायसो सोरजिथाइफोरा अराय जोरनानै दङ। थेवबोसो मानसिया जौगाथाइनि जौसिन थिखिनियाव थानानै गावनि हास्थायनायखौ मोननो नाजाना गोबां सोरजि थाइफोरखौनो सिलिंखार खालामदों। 

जाहोनाव मुलुग संसाराव खायसे आबहावायारि आरो मिथिंगायारि जेंना थामहिनबा जाथाइफोरा सोमजिनो हमगासिनो दङ। जरैबादियै आबहावानि दै, बार, हा, बायदिसिना गुबुंले जानाय, दै बाना जानाय, दुंखावनाय, हा गुगानाय, गिथावना बेराम सोमजिनाय आरो गोबां खहा खालामग्राफोरा खायसे सोरजिथाइफोरखौ मानसिया सिलिंखार खालामनायनि जाहोनाव जानो लादों। सोरजिथाइफोरा मोनफा थांखि गोनांयै सोरजिजानायनि थाखायनो बे सोरजिथाइनि

सायाव मानसिया उदखार खालामनायनि जाहोनाव बेबादि जेंनाफोरा सोमजिनो हमदों।

उफेरा सोंथि

1. बुहुम राइजोनि गसाइ फिसाया सोर?

फिन : मानसिया।

2. आं मोनसे हाबाखौ मावनाया गाहाम होननायनि सोदोबथिया मा?

फिन : आं मावनों हायो।

3. मानसिनि माया मिथिंगानि जौसिनाव थायो?

फिन : सिंनि गोसोआ मिथिंगानि जौसिनाव थायो।

4. मानसिनि गोसोआव लाइ लथरखौ माया जगायना होयो?

फिन : मानसिनि आखुवा।

5. सुबुंनि गोसोआव मानि गोहो दं?

फिन : सुबुंनि गोसोआव खौरथाइ, गाव गावनि थांखि थि खालामनायनि गोहो दं।

6. थार सुबुं जिउवाव मा मा आखु हाबना थायो?

फिन : फुंखायारि, आखुवारि आरो फोलेरफोरनिफ्राय मोननाय आखुफोरा हाबना थायो।

7. माखौ मानसिनि जोबथा थांखि बुंनाय जायो?

फिन : अंगुबै जौगानायखौ बुंनाय जायो। 

8. मानसिया माबोरै बुहुम रायजोनि गसाइ फिसा जानो हादों?

फिन : मानसिया आखुवारियै अराय मावथि, सुमुथि, आरो खोरथि जानायनि थाखाय बुहुम रायजोनि गसाइ फिसा जानो हादों।

9. मानसिनि गोसोआव थि थांखिआ माब्ला सोमजियो?

फिन : मानसिनि गोसो गोहोखौ बेनि रादाय खाहोग्रा गिबि गोहोफोरा सानथांखि एबा हास्थायनाय आरो थुलुंगानायखौ थि खालामना होयो। बे हास्थायनायानो गोसोआव थि थांखि सोमजिहोयो।

10. मानसिया गोसोआव हास्थायनायनि गोहोखौ बबे बबेनिफ्राय मोनो?

फिन : मानसिनि गोसोआव हास्थायनायनि मोनसे गोख्रों थि सानखांथिया मोननै बिथिंनिफ्राय फैयो। बेनिनो मोनसेखौ मानसिया जाबादि सोरगिदिं थासारियाव थायो बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेखौ बिनि सोलेरनिफ्राय मोनो।

11. आंहा उदांस्रिनि थर दं, होननानै मा बाथ्राखौ फोरमायनो थांदों?

फिन : मानसिनि गोसो जानायनि सायाव बायजोनि गोहोआ गोबां गोहोम खोलैयो। नाथाय मानसिया अराय सांग्रां जानायलाय गावनो गावनि हाबाफारिखौ सायख ‘ना लायो। मानोना मानसिनि गोसोआ बायजोनि गोहोनिख्रुइ बेसेबांबा गोखोंसिन। बेनिखायनो मानसिया गावनि हाबाखौ गावनो सायख’ना लायो। गाज्रि हाबा आरो मोजां हाबा, बबेखौ मावनांगौ बबेखौ मावनाङा मिथियो। बिदिनो गावबा गाव हाबाखौ मावनायाव गाव हारसिंनो उदांयै थि खालामो। मोजां हाबा मावनो मानसिया जेब्लाबो थर थानांगौ होनना फोरमायदों।

12. लिरगिरिनि सिनायथि होः

फिन : हेरेम्ब नार्जारी : दानि ककराझार जिलानि सिङाव थानाय भालुकझरा मुंनि गामियाव इं 1950 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा महेन्द्र नार्जारी आरो बिमानि मुङा मुलाथि नार्जारिमोन। बिथाङा 1959 मायथाइयाव गुदि फरायसालिखौ बारग ‘खांनायनि उनाव इं 1960 मायथाइयाव ककराझार गभर्णमेन्ट एइच्छ.एस.एम.पि. एज. आव मुं थिसनो। बे फरायसालिनिफ्राय आइ.एस.सि. आनजादाव उथ्रिनायनि उनाव इं 1969 मायथाइयाव ककराझार फरायसालिमानिफ्राय राजखान्थि बिगियानाव अनार्स लानानै बि.ए. आनजादखौ उथ्रियो। बेनि उनाव इं 1978 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय राजखान्थि आयदायाव एम.ए. आनजादखौ उथ्रियो।

बिथां हेरेम्ब नार्जारीआ गिबियावनो रइना दाब्रि गोजौ फरायसालि फोरोंगिरि मावदोंमोन। बिनि उनाव ककराझार गभर्णमेन्ट एइच.एस. एण्ड एम.पि. स्कुलाव

फोरोंगिरि साख्रि मावनायनि सिगांबो गोबां फरायसालियाव अबथिरा जिउ जोबजासिम बिबानगिरि गोरायुं महरै गिलिर बिबानखौ रुजुलांदों। बिथां नार्जारीया फरायसा समनिफ्रायनो दोंफा दोंनै रायथाइ खन्थाइ सावरायथाइ लिरनायनि अनगायैबो इं

1968 मायथाइयाव अन्जिमा लाइसिनि गिबि गाहाइ सुजुगिरि जादोंमोन। बर’ बिजोंनि फरा बिजाबफोरावबो बिथांनि दोलगोनां रायथाइफोर नुनो मोनो।

13. रायथाइनि गुबै रावखौ लिर।

फिन : बै मुलुग संसारा मोनसे आब्रुथि गोनां आरो गुस्लायसुला बिखान्थि आरो संसारनि फेरलेबसेल’। मुलुगनि अनगायै ग्रह, ग्रहसा हाथरखि, आरो गुबुन गुबुन जोंलावरिफोराव जिउ जिराद दंना गैया बेनि फिननायखौ गोनोखोगिरि आरो सानथौगिरिफोरा दासिमबो होनो हायाखै। नाथाय जों थानाय जोंलारि बे बुहुमनि हा, बाथ्राखौल’ साननानै नायोब्ला बुंनो हायोदि मानसियानो जौगाथाइनि जौसिन थाखोखौ मोनबाय।

सुबुंनि जिउनि बयनिख्रुइ गोनां इसाराया जादों बिनि गोसो जानाय। बेनो जादों बिनि थांना थानायनि गाहाइ गोहो। सुबुं जिउनि गोसो जानायनि गुदिया जागोन हास्थायनाय। बेयो गावनो गाव आरो बायजोनि गोहोमजों सोमोन्दो दं।

मुलुग संसारनि सोरजिथाइया थारैनो थांखि गोनां। बेनिखायनो सुबुं जिउआबो थांखि दं। बिब्दिनो हास्थायनायनि उदांस्रि आरो गोनांथिनि गेजेरावबो एंगारनो हायै सोमोन्दो दं। गुबुननि हाबाखौ बाखनायोब्ला एबा निन्दा होयोब्ला बेखौनो मोनथिनो मोनोदि बियो हाबाखौ गुबुन रोखोमैबो मावनो हागौमोन आरो गोसोनि उदांस्रिया गोनांथिजों गोरोबाखै। बबेखानि मानसिनि मावथाइफ्रा बबेबा जाहोन आरो गोनांथिजों

थानाय जिनज्रिनि सोमोन्दोबोल’ जायखौ जोंनि संगालि गोसोआ रावजों फोरमायनो हायाब्लाबो गुदि संनानै मोनो।

मानसिनि हाबा मावनो लुबैनाय एबा गोसो जानाया गिबि बारहावाफोरजों रादाय थाखानाय। जाहोन मावथाइनि खान्थि एबा मोनसे जाथाइयादि बेनि सिगां जाखांलांनाय मोनसे जाथाइनिनो फिथाइ आरो बे गिबि जाथाइयानो बेनि सिगांनि गुबुन मोनसे जाथाइनिनो फिथाइ आरो बिब्दिनो मोनफ्रोमबो जाथाइयानोदि जाहोन मावथाइनि आनथोर जयै जिनज्रि बे बिखान्थिया मिथिंगायारि जाथाइनिबादि मानसिनि गोसो गोहोनि बेलाबो गोरोबो।

मानसिनि गोसो गोहोखौ रादाय खाहोग्रा गिबि गोहोफ्रानो। बेनि सान थांखि हास्थायनाय आरो थुलुंगानायखौ दैबथिङो। माखौबा थांखिनानै सोमजिनाय सान थांखि एबा हास्थायनाय गैयाब्ला जेबो गावनो गाव गोसो जानानै मावनाय हाबा जानो हाया। गोसोआव मोनसेल’ सान थांखि एबा हास्थायनाय गैयाब्ला जेबो गावनो गाव गोसो मावनाय हाबा जानो हाया। गोसोआव मोनसेल’ सानथांखि एबा हास्थायनाय थायोब्ला बेनो मावगोन हाबाखौ थांखिना होयो।

बेयावनो मोनसे सोंनाय फैयो। मानसिनि हास्थायनाय एबा सानथांखिमि रुजुथाय बाथिखौ सोर सायख’नो हायो। बेनि फिननायाव सेथिआव जादों हाबा मावनाय समाव सुबुङा जाबादि बारहावा एबा अबस्थायाव थायो एबा देहा जन्थ्रआव थानाय खहाफोर, नैथियाव सुबुंनि गोसोनि आखु आरो देहानि गत। बे मोननैनि मोनसेखौ

बियो बिबै एबा बिमा बिफानिफ्राय मोनो आरो माखासेखौ गाव जाबादि बारहावायाव देरो बेनिफ्राय।

फारसेथिं बायजोनि गोहोआ मानसिनि गोसो थानायनि सायाव दलाम गोहो गोग्लैयोब्लाबो गोसोआ अराय सांग्रां जानायलाय गावनो गाव हाबानि फारिखौ सायख’ना लायो। हास्थायनायनि उदांस्रिया बानबुंथिजों बिजिरनानै मोनसेखौ नङाब्ला गुबुनखौ मावनो सायख ‘नायनि गेजेरजों फोरमायथियो। मानोना सुबुं माहारिया मिथिंगानि मोनसे बाहागोब्लाबो बेनि सिंनि गोसोआ मिथिंगानि जौसिनाव। बेयो मिथिंगानि बबा सोरजिथायल, नङा मुलुग संसारनि बयनिख्रुइ सोरजिलु गोहोनि हाबायाव बेयो बाहागो लायो आरो सम दैथुनाव आन्थोर जयै बाइजो जथाइ सोमजिहोयो।

जों गोजोनै माबा मोनसे हाबा मावनो साननाय आरो सायख ‘नाय समाव, गोसोजों मोनदाङोदि जों उदाङैनो गोसो जायो। बेनि अनगायैबो मावनो गोनां साननाय आरो बिबान लानायनि थराबो गोसोनि उदांस्रिखौनो फोरमायथियो। 

गोसोखौ जाफुंहोनो थाखाय गोनां लाइ लथरखौ मानसिनि आखुवासो जगायना होयो। गोसो जानाया जेबो दैदेनग्रा बानबुंथाय गैयाजासे हरखाबै गाव थांखियाव बारसोमनो होनानै बुङोब्ला बादग्रादाय मिथिंगा गोहोनि तत्वनि सुबुङारि गोसो गोहोआ मिथिंगा गोहो तत्वनिबादि जेबो दैदेनगिरि बिथांखि नङाजासे गावनो गाव हाबा मावो होननायखौ गनायनानै लानायनि समान जागोन। बेखौ सुबुंनि खोरगोनां गोसोआ जेब्लाबो गंग्लायनानै लानो हाया।

सुबुं थार गोनां जिउआव फुंखायारि आखुवारि आरो फोलेरफोरनिफ्राय मोननाय आखुफ्राबो हाबनानै थायो आरो मावनाय हाबाफोरखौ दैदेननायाव मदद खालामो। खोर गोनां गोहोआ रासिननिफ्राय रासिन जाब्लासो बिनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा खोर गोनां जागोन। अब्लानो बियो गोसो जानायखौ बयनिख्रुइ गाहामसिनखौ थांखिनानै दैदेनलांगोन।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top