Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय

Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय | Bodo Class 10 Notes, SEBA Class 10 Bodo (MIL) Short Type Question Answer As Per New Syllabus to each chapter is provided in the list of SEBA Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय Question Answer so that you can easily browse through different chapters and select needs one. SEBA Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय can be of great value to excel in the examination.

Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय

Join Telegram channel

Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय answer to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapters Class 10 Bodo Chapter 15 बर’ मोसानाय and select needs one.

बर’ मोसानाय

फरा बिजाबनि सोंथि

1. गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ मोनसे सोदोब एबा फंसे बाथ्राजों फिन हो– 

(क) मोसानाय सोदोबा मा मा सोदोबजों दाजानाय?

फिन : मोसानाय सोदोबा ‘मोदोम’ आरो ‘सानाय’ बे मोननै उदां सोदोबजों दाजानाय।

(ख) बर’ मोसानायनि गाहाइ फुंखाया मा? 

फिन : बर’ मोसानायनि गाहाइ फुंखाया जाबाय- दोहोरोमारि, समाजारि, रंजा थाइयारि आरो जिउ खुंनाय राहा। 

(ग) गोदो गोदाय बर’ हारिनि दोहोरोमा मामोन?

फिन : बाथौ दोहोरोममोन।

(घ) बाथौ दोहोरोमनि ईश्वरखौ मा मुङै मिथिनाय जायो?

फिन : बोराइ बाथौ मुङै मिथिनाय जायो।

(ङ) खेराइ होनोब्ला मा बुजियो?

फिन : नुवाथारि बोराइ बाथौखौ गोदो गोदायनिफ्राय जा राहाजों गाजा गोमजायै सिबिबोदों बेखौनो खेराइ बुंनाय जादों।

(च) बिलाद लाथानि ओंथिया मा? 

फिन : संसार लैथो थामहिनबा बुहुम।

(छ) नुवाथारि बुङोब्ला मा बुजियो? 

फिन : बोराइ बाथौखौ बुजियो।

(ज) खोरिया बोराइनि ओंथिया मा?

फिन : खोरिया बोराइनि ओंथिया जाबाय संसार मुलुगनि सोरजिगिरि। 

(झ) खेराइ होयोब्ला गुबैयै सोर मोसायो? 

फिन : दौदिनि।

(ञ) दौदिनिजों मोसानायाव मदद खालामनो थाखाय सोर मोसाफायो? 

फिन : हौवा मानसिफोरा मोसाफायो।

2. सुंद ‘यै फिन हो–

(क) खेराइसालियाव मोदाइ मोदाइजोफोरखौ माबादियै सिबिनाय जायो? 

फिन : खेराइसालियाव मोदाइ-मोदाइजोफोरखौ फाथालि बना सिबिनाय जायो। मोदाइ-मोदाइजोफोरखौ फाथालि बना बायदिसिना रोखोमनि थामहिनबा खेराइ मोसानायजों मोसाना सिबियो।

(ख) हाग्रानि मोदाइ होननानै माखौ बुंनाय जायो?

फिन : खेराइ होनाय समाव बोराइ बाथौ थामहिनबा खोरिया बोराइखौल’ फुजिनाय जाया। खेराय होनाय समाव नखरनि मोदाइ-मोदाइजोफोर आरो नखरनि नङै गुबुन मोदाइ मोदाइजोफोरखौबो खेरायसालियाव फाथालि बना सिबियो। नखरनि नङै मोदाइ-मोदाइजोफोरखौनो हाग्रानि मोदाइ होननानै बुङो।

(ग) हाबा जानाय मोसानाया मा? 

फिन : जाय मोसानायजों बर’ हाबाखौ खुंनाय जायो बेखौनो हाबा जानाय मोसानाय होननानै बुङो। हानि ओंथिया हा आरो बा नि ओंथिया जाबाय मावफुंनो बिबान होनाय। हाबानि समाव नासिना मोसानाय, बैराथि मोसानाय, बारलाम्फा मोसानाय आरो बायदि बायदि रोखोमै मोसाना रंजानायानो हाबा जानाय मोसानाय।

(घ) बारदै सिख्ला मोसानाया मा? 

फिन : बैसाग दान मोनसै मोनसै समाव थामहिनबा सैथो दानाव मिथिंगाया बार आरो दै लाबोनानै सिमब्रे सिमब्रा खालामफैना मिथिंगानि महरखौ नायथाव महर होयो। बार आरो दै लाना फैनाय मिथिंगाखौ बारदैसिख्ला होनना गाबज्रियो। बिदिनो बारदै सिख्लाया जा महर हमना फैना बुहुमाव दै, बार, सारस्रिना होलाङो बेखौनो सोरबा महरगिरिया मोसानायजों फोरमायनो नाजाना मोसानाय महर होनाय मोनसे रोखोमनि बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानायानो जाबाय बारदैसिख्ला मोसानाय।

(ङ) खेराइ मोसानायखौ मोनबेसे बाहागोआव राननो हायो?

फिन : खेराइ मोसानायखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो। बेफोर जाबाय– (1) गाहाइ खेराइ मोसानाय आरो (2) आखान्थि खेराइ मोसानाय। 

(च) गाहाइ खेराइ मोसानाया मा मा?

फिन : गाहाइ खेराइ मोसानायफोरा जाबाय– थाल सिबनाय, सा गोलाउ बोनाय, खैजोमा फनाय, सत्रालि, गानदौला बोननाय, दाहाल भुंग्रि सिबनाय, खामाव बारखोनाय, बादालि बिरनाय, मैसो गेलेनाय, बाथौ गिदिंनाय, ना फोजावहरनाय, मुफुर गेलेनाय, माइनाव बरायनाय, मोसा गेलेनाय, गराइ दाब्रायनाय आरो नाव जावनाय।

(छ) आखान्थि खेराइ मोसानाया मा मा?

फिन : आखान्थि खेराइ मोसानाया जाबाय– जाराफाग्ला मोसानाय, थेन्थामालि, सारानिस्ला, नेवलाय मोसानाय, लान्था गुरजि, दावां बुथुवा, थांदर बाबेननाय, खानदो राजा, मावजि मेंब्रां गेलेनाय, मोसाग्लांनाय, मोसाखावरि बायदि बायदि। 

(ज) बबे बबे मोसानायाव मोदाइ-मोदाइजोनि गोहोम गोग्लैया? 

फिन : मोसाग्लांनाय आरो मोसाखावरिखौ मोसानायाव जेबो मोदाइ-मोदाइजोनि गोहोम गोग्लैया। बे मोननै मोसानायखौ खेराइ होब्ला न ‘नि मोदाइ मोदाइजोफोरखौ फुजिनाय समाव सासे मोदाइ आरो मोदाइजोनि फुजाखौ फोजोबखांना गुबुनखौ फुजिनाय सिगां सिगां एरैनो आलां गायै मोसानाय जायो।

(झ) बागुरुम्बा मोसानाया मा? 

फिन : बागुरुम्बा मोसानाय बर’ हारिनि जाथोसे समायना रमायना सोमोनांथाव मोसानाय। बागुरुम्बा मोसानाया भारत हादरनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन सिखिरि मोसानाय एबा सुबुं मोसानाय। बे मोसानाया मोनसे रोखोमनि सिजौमायारि गियान, गोनां मोसानाय।

(ञ) बागुरुम्बाखौ सोरबादि मानसिया मोसायो? 

फिन : बागुरुम्बाखौ सिख्ला एबा आइजोफोरासो मोसायो। हौवा एबा सेंग्राफोरा बेखौ मोसाया। नाथाय बे मोसानायनि दामगिरि महरै हौवा एबा सेंग्राफोरा बाहागो लायो।

3. गुदि खिथा फोरमायनानै लिर। 

(क) बियो थिखानाय………………. बाथौ दोहोरोममोन। 

फिन : गोजौनि रायथाइ सिरिया’ बर’ मोसानाय’ रायथाइनि। बै रायथाइनि लिरगिरिया जाबाय डा: लीलाधर ब्रह्म। बेवहाय बर ‘फोरनि गासैबो बाथौ दोहोरोम सिबियोमोन होनना बुंदों।

आथिखालाव बर ‘फोरा गुबुन गुबुन दोहोरोमाव थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदो गोदायनिफ्राय राइजो जाबोनाय बर ‘फोरनि गेजेराव गोदोयो मोनसेल’ दोहोरोम दङमोन। बेनो जाबाय बाथौ दोहोरोम। बाथौ दोहोरोमनि सायाव सोनारनानैनो बर’ माहारिनि समाज सोदोमस्रि आरो हारिमुवा जोनोम जादोंमोन। बोराइ बाथौखौ गोदो गोदायनिफ्राय जा राहाजों गाजा गोमजायै सिबिनाय जाबोदों बेजोंनो खेराइ मोसानायाबो जाबोदों। बिदिनो बाथौ दोहोरोमनि आसार खान्थिफोरनि गेजेरजों बर’ माहारिया जौगाखांबोदों।

(ख) बर’ मोसानायफोरा……………….. साननाय हनायजों सोमजिनाय।

फिन : गोजौनि रायथाइ सिरिखौ डाः लीलाधर ब्रह्मआ लिरनाय ‘बर’ मोसानाय’ मुंनि रायथाइनिफ्राय दिखांना लानाय जादों। बेवहाय लिरगिरिया बर’ मोसानायफोरखौ बाथौ दोहोरोमनि साननाय हनायनिफ्राय सोमजिनाय होनना बुंदों।

बर’ मोसानायनि गाहाइ बिथाखौ खेराइ मोसानायखौ बुंनाय जायो। बर ‘फोरा बोराइ बाथौखौ खोरिया बोराइ होननानैबो बुङो। खोरिया माने संसार मुलुग सोरजिगिरि। खोरिया बोराइखौ जाय राहा आरो खान्थिजों सिबिनाय जायो बेनो जाबाय खेराइ। बिदिनो खेराइ मोसानाया जोनोम जादों। बर’नि मोसानायफोरा खेराइ मोसानायनिफ्राय जोनोम जानायलाय बेखायनो बर’नि मोसानायफोरखौ बाथौ दोहोरोमनि साननाय हनायनिफ्राय सोमजिनाय होननो हायो।

4. लिरसुंथाइ लिर–

(क) बागुरुम्बा।

(ख) बैसागु मोसानाय।

(ग) हाबा जानाय मोसानाय।

(घ) रायजो जानाय मोसानाय।

(ङ) बारलाम्फा।

(च) बैराथि।

(क) बागुरुम्बा : बागुरुम्बा मोसानाया बर ‘हारिनि मोनसे समायना रमायना सोमोनांथाव मोसानाय। बेवहाय सिख्ला आरो आइजोफोरा मोसायो आरो सेंग्रा एबा हौवाफोरा दामजु दामो। मोसानाया 1957 मायथाइनि 26 जानुवारि थामहिनबा सुबुं खुंथाइ सान फालिनायाव दिल्ली नोगोरमायाव दिन्थि हैनानै भारत हादरनि साबसिन हामसिन सुबुं मोसानाय होनना गनायथि मोनो।

(ख) बैसागु मोसानाय : बोसोरनि सैथो दाना जोबनाय लोगो लोगो बैसाग दान जागायो। बे बैसाग दानावनो बैसागु मोसानाया जायो। बैसाग दाननि से खालार खालि बाथौ गुदियाव आरज खालामनानै अखानायैनिफ्राय बैसागु मोसानाय थामहिनबा रंजानाया जागायो। बे मोसानायाव रंजानायाव बोराइ-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला, गथ’-गथाइ गावबा गाव हानजा जानानै मोसाथिङो। नखर-नखर हाबनानै रंजायो मोसायो आरो मागियो।

(ग) हाबा जानाय मोसानाय : जा मोसानायजों बर’ हाबाखौ खुंनाय जायो बेनो हाबा जानाय मोसानाय। हाबा जानाय मोसानायाव मैखोमै बारलाम्फाया बिबान लायोमोन। बैराथियाबो हाबायाव गोनां फाव लायोमोन। हाबा जानाय मोसानायनि गुबुन गुबुन मोसानायफोरा जाबाय नासिना मोसानाय, बैराथि मोसानाय, बैराथि दर खेंनाय, बैराथि दावज्रुमसानाय, बारलाम्फा मोसानाय, बांसियाल मोसानाय बायदि बायदि।

(घ) रायजो जानाय मोसानाय : जाय मोसानाया बर’ समाजनि साफ्रोमबो मानसिनि जिउ खांनाय हाबाफारिखौ फोरमायो बेनो रायजो जानाय मोसानाय। बर’ समाजा मावथि आरो आबादारि हारि। हौवाफोरा हौवाफोरनि आरो आइजोफोरा आइजोफोरनि खामानिखौ मावो। बायदिसिना खामानि दामानि मावनायनिफ्रायबो बर’ मोसानाया सोमजिखांदों। जेरै माइ गायनाय, हि दानाय, सिथला सिबनाय, गय खावनाय बायदि मोसानाबफोरा बेफोरनि खामानिनि सायाव सोनारना सोमजिनाय।

(ङ) बारलाम्फा : गोदोनि हाबायाव बारलाम्फाया गोनांथार बिबान लायोमोन। बारलाम्फायानो हाबानि आलासि आरो गुबुन गुबुन मानगोनां बिबानफोरखौ, बाननांगौ जायोमोन। हाबाखालि हिनजाव गोदान लायनो थांब्ला बारलाम्फाया हाथर साफ्रा थरसे बिखुङाव बाना लाना मोसायो। हाखौ बा, थामहिनबा संसारनि बिबानखौ लानाय।

(च) बैराथि : बर’ हाबाया बैराथि नङाब्ला हाबा नङा। बैराथिफोरासो हाबानि मानसिफोरनो गय फाथै, थांखु बायदि रानना होनानै रायदावो। बेखायनो बिसोरखौ बुङो-बराय बराय रायथि-बैराथि। गय आरि रानखांना बैराथियाबो मोसायो।

उफेरा सोंथि

1. बर’ मोसानायनि बिथाफोरखौ बिदिन्थिजों दिन्थि।

फिन : दोहोरोमारि– खेराइ मोसानाय

समाजारि– हाबा जानाय, थाख्रि फाल्ला,

रंजाथाइयारि– बैसागु रंजानाय, फुथलि हाबा।

जिउ खुंनाय– माइ गायनाय, सि दानाय ना गुरनाय बायदिसिना मोसानाय।

2. दौदिनि मदद खालामना हौवा मानसिफोरा मा मा मोसानायाव मोसाफायो?

फिन : गानदौला बोननाय, मैसो गेलेनाय, मुफुर गेलेनाय, मोसा गेलेनाय बायदि बायदि।

3. बागुरुम्बा मोसानायनि सिजौमायारि ओंथिखौ फोरमाय।

फिन : दैसाफोरा जा बादि ओंखारनाय जायगानिफ्राय गोजौ-गाहाय, खेंख्रा-खेंख्रि लामाजों बोहैलाङै बोहैलाङै जोबथारनायाव लैथो एबा लैथोमायाव गोलैहैना गोमालाङो बेबादिनो जोंबो उजिनाय साननिफ्राय जिउ दावहानि मोजां गाज्रि आबहावाजों मोगा-मोगि जायै जायै जोबथारनायाव आवलिलांना गोमालाङो। बेखौनो बुंनाय जायो सिजौनिफ्राय फैनाय सिआ जिउ दावहा होयै होयै सिजौयावनो थांफिनो।

4. गोदोयो बारलाम्फाखौ मा लुना मोसानो होयोमोन?

फिन : बारलाम्फानि मोदोमाव बारानाखा थास’ अमाखि, गोबोरखि आरि होना 7/8 सान सो फेसेवना दोननाय दैखौ लुदलानानै मोसानो होयोमोन।

5. सुबुं मोसानायनि मोननै आखुथाइ लिर।

फिन : सुबुं मोसानायाव गोख्रै लय थाया, गेजेर आरो लासै लयसो थायो। सुबुं मोसानायाव मिउजिक बायस ‘नाय लय थाया।

6. लिरगिरिनि सिनायथि हो।

फिन : डा: लीलाधर ब्रह्म आथिखालनि बागसा जिलानि सिङाव थानाय बारेइगाव मुंनि गामियाव 1957 मायथाइनि 1 मार्च खालाराव जोनोम मोनो। बिथांनि बिमानि मुङा हेलाइप्रिया ब्रह्म आरो बिफानि मुङा अर्जु चन्द्र ब्रह्म। बिथाङा गुदि सोलोंथाइखौ बारेइगाव गुदि फरायसालियाव जागायजेनो। बिथाङा 1973 मायथाइयाव तामुलपुर गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो। बिथाङा ककराझार कलेजाव PUC फरायनो थांनाय समाव रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बारसोमनानै फरायनाया आसखान्दा जायो। 

उनाव गुवाहाटीनि सोरखारि आयुर्बेदिक कलेजाव फरायना 1984 मायथाइयाव BAMS उथ्रियो आरो उनाव Apprentice खालामो। बिथाङा 1986 मायथाइयाव धेमाजिनि बातघरिया साबसिदियारि हेल्था सेन्टाराव साख्रि जिउखौ जागायजेनो। मख ‘जाथावदि बिथाङा दुलाराय सा-सानजा भारतनि ट्राइबेल हारिनि मादावनो गिबि BAMS डक्टर। बिथाङा सावस्रि बिफानाव साख्रि मावनानैबो थुनलाइनि मुलुगाव माखासे बिहोमा होदों। 

बिथांनि थुनलाइ सोरजिफोरा जादों- बर’ बाथ्रा भाव (1988), मोसानाय (गिबि खोन्दो, 1993) Religion and Dances of the Bodos (1993), बर’ हाबायाव मेथाइ आरो मोसानाय (2004), चौधुरी हिबथांखौ गोसो खांनानै (2004), बिहु आरो बर’ सकलर जातीय उत्सब (2004), बर’ मोसागोरों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी (2009), जिउनि लामायाव धुपाराम बसुमतारी (2009), बर’ मोसानाय (आबुं खोन्दो, 2011), बर’ मोसानाय (आबुं खोन्दो, 2011) धोनस्रि-दैमालु (फावथिना, 2012), बर’ सिखिरि सल’ (सल ‘बाथा 2014), लाउगी आब’ (सुंद ‘सल’ 2016)।

बिथाङा माखासे जथाइ बिजाब आरो लाइसिनि सुजुगिरिबो जादोंमोन। बिथांनि सुजुनाय बिजाबफोरा जादों- सबिता (1971), सुबुं (1915), अख्यात बिख्यात सेइ मानुहजन (2001), स्वर्ण जयन्तीर स्वनरेखा (2004), जुगामि (2007), बाथौ रायथाय ब खुद बिदां (2011), सिजौ जोंमा (2011), नरेन बसुमतारी आरु तेउर साहित्य (2013), रेबथायनि आलारि (2015), भक्तपारा दिहिं जिउ आरो जारिमिन (2015) आरो गुबुन गुबुन। 

7. फरानि गुबै रावखौ नोंनि रावजों लिर।

फिन : मोसानाय सोदोबा मोदोम आरो सानाय बे मोननै उदां सोदोबनि दाजाबनायाव सोमजिदों। मोदोमनि ओंथिया ‘देहा’ आरो सानायनि ओंथिया साफ्रेनाय एबा ‘साफेननाय’ थामहिनबा बायदेमलाय -सिदेमलाय महर गोनां फाव फेसनजों मोदोमखौ सफ्रेनायानो जाबाय मोसानाय बर’ मोसानायनि गाहाइ फुंखा एबा बिथाफोरा जादों दोहोरोमारि, समाजारि रंजाथाइयारि आरो जिउ खुंनाय राहा। 

दोहोरोमारिया जाबाय खेराइ मोसानाय, समाजारिया हाबा जानाय आरो थाख्रिफालला, बैसागु रंजानाय आरो फुथलि हाबाया एबा फुथलि हाबाया रंजाथाइयारि। बेबायदिनो मायगायनाय, हि दानाय सिथला सिबनाय, ना गुरनाय, गय खावनाय आरिया बर’ समाजनि साफ्रोमबोनि जिउ खांनाय राहा।

आथिखालाव बर’ मोसानाय बुङोब्ला गाहाइयै मोनद’ मोसानायखौ फोरमायनाय जायो, जरै– (1) खेराय मोसानाय (2) बागुरुमबा मोसानाय (3) हाबा जानाय मोसानाय (4) बैसागु मोसानाय (5) राइजो जानाय मोसानाय (6) गोदान बर’ मोसानाय।

(1) खेराइ मोसानाय : बे मुलुग संसारखौ सोरजिग्रा नुवाथारि बोराय बाथौखौ ‘खोरिया बोराइ’, होनना बुंनाय जायो। खोरायनि ओंथिया जाबाय संसार मुलुगनि सोरजिगिरि। खोरिया बोराइखौ जाय राहा एबा खान्थिजों सिबिनाय जायो बेनो जाबाय खेराइ। बेनिखायनो खेराइ सोदोबखौ एरैबादि बिजिरनो हायो-खोरिया बोराइखौ राय-खोरिया बोराइ राय-खोरिया राय खेराइ। अदेबानि खेराइ होनब्ला खालि बोराइ बाथौ एबा खोरिया बोराइखौल’ फुजिनाय जाया –बिथां नुवाथारि बोराइ बाथौनि नखरनि मोदाइ मोदाइजोफोर आरो नखरनि नङै गुबुन मोदाइजो फोरखौबो खेराइ सालियाव फाथालि बना सिबिनाय जायो। 

खेराइ मोसानाय समाव जा जा मोसानायखौ मोसाना मोदाइ-मोदाइजोफोरखौ फुजिनाय जायो बेखौनो खेराइ मोसानाय बुङो। खेराइ मोसानायफोरखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो– (क) गाहाइ खेराइ मोसानाय आरो (ख) आखान्थि खेराइ मोसानाय। गाहाइ खेराइ मोसानायफोर जाबाय– थाल सिबनाय, सा गोलाउ बोनाय, खैजोमा फानाय, सत्रालि, गानदौला बोननाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय, खामाव बारखोनाय, बादालि बिरनाय, बिरनाय मैसो गेलेनाय, बाथौ गिदिंनाय, नाव फोजावहरनाय, मुफुर गेलेनाय, माइनाव बरायनाय, मोसा गेलेनाय, गराइ दाब्रायनाय आरो नाव जावनाय। आखान्थि खेराइ मोसानायफोरा जाबाय जाराफाग्ला, थेन्थामालि, सारानिस्ला, नेवलाय मोसानाय, लान्था गुरजि, दाबां बुथुवा, नांदर बाबेननाय, खान्दो राजा, मावजि मेब्रां गेलेनाय बायदि।

(2) बागुरुम्बा मोसानाय : बागुरुम्बा मोसानाया बर’ हारिनि जाथोसे समायना रमायना सोमोनांथाव मोसानाय। बेखौ सिख्ला एबा आइजोफोरासो मोसायो। बागुरुम्बा मोसानाया 1957 मायथाइनि 26 जानुवारी थामहिनबा सुबुं खुंथाइ सान फालिनायाव दिल्ली नोगोरमायाव दिन्थिहैनाय समाव भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन सिखिरि मोसानाय एबा सुबुं मोसानाय होनना गनायथि मोनो। बागुरुम्बा मोसानायजों फोरमायोदि सिजौनिफ्राय फैनाय सिआ जिउ दावहा होयै होयै सिजौ आवनो थांफिनो।

(3) हाबा जानाय मोसानाय : बर’ हाबायाव मोसानायानो जाबाय हाबा जानाय मोसानाय। हा + बाः बे मोननै गुदि बर’ सोदोबनि नांजाबनायाव हाबा सोदोबा सोमजिदों। हानि ओंथिया हा आरो बानि ओंथिया जाबाय मावफुंनो होनना बिबान लाना। बेनि थाखायनो हाबा सोदोबनि जर ‘खा ओंथिया जागोन संसार जानो होनना देरसिन आरो गिलिरसिन बिबानखौ बानस ‘नाय। बेबादिनो जानायनि आओंथिया जाहोनाय एबा गावनो जामुं जाहोनाय। 

गोदो गोदायनि बर’ हाबायाव बारलाम्फा आरो बैराथि मुंनि मोननै रोखोमनि बिबान बानस ‘ग्रा थायोमोन। बिथांमोना हाबानि आलासिफोरखौ रायदावनो आरो हाबानि गुबुन गुबुन मानगोनां बिबानफोरखौ बानस ‘नो नांगौमोन। बे मोननैनि बारलाम्फाया जादों हौवा हानजा आरो बैराथिया आइजो हानजा। बिसि थैजानाय हौवा मानसिया बारलाम्फा जानो हानायनि खान्थि गैया, बेबादिनो फिसाइ थैजानाय आइजोआबो बैराथि जानो मोना। 

हाबाखालि हिनजाव गोदाननि न’आव बिखौ लायनो थांब्ला बारलाम्फाया हाथर सम्फा थरसे बिखुङाव बाना लाना मोसानो नांगौ, बेनो जाबाय ‘हांखौ बा’ = हाबा थामहिनबा संसारनि बिबानखौ ला। बेनि ओंथिया बेनो दि जाय खान्थिनि गेजेरजों संसारनि बिबानखौ बाननाय जायो बेनो ‘हाबा’।

हाथरसाफ्रा बाना मोसाखांनाय उनाव खायफा खायला जायगायाव हाबायाव दाननाय अमानि खर ‘खौ बानाबो मोसानाय नेम दङमोन। बेबादि बानानै बारलाम्फाया मोसायोमोन। गुबुन फारसेथिं बैराथिफोरा आलासिफोरनो गय-फाथै, बिरि, मला, थांखु, हंखा, जौ, सेरेब रानना होनांगौ। बेनिखायनो बिसोरखौ बुंनाय जायो “बराय बराय रायथि = बैराथि। बेफोरखौ रानखांना बैराथिफोराबो मोसायो। अनजिमानि फारसे बारलाम्फाया सासे एबा सानै थायो, नाथाय बैराथिफोरा सानै थाथारनांगौ।”

(4) बैसागु मोसानाय : बोसोरनि सैथो दाना जोबनाय लोगो बैसाग दाना सफैयो। बे बैसाग दानावनो बर ‘फोरनि बैसागु एबा बैसागु रंजाथाइया सफैयो। मोसौ थुखैनायखौ सैथो दाना जोबगोनखलि थुखैनाय जायो। बेनि अखानायै गोदान बोसोराव बाथौ बिन्दोआव बयनिबो मोजां हामलायना आफा बोराइ बाथौनिसिम सिबिनाय जासिहरो। 

बेनि उनाव समाजनि थानसालियाव ज’ जाना सिबियो। बेनि अखानायैनिफ्राय बैसागु रंजानाय हाबाफारिया जागायो। बे रंजानायाव बोराइया बोराइनि हानजायाव, बुरैया बुरैनि हानजायाव, सेंग्रा-सिख्लाया गावबा गाव हानजायाव, गथ ‘फोरा गथ ‘नि हानजायाव न’ न’ हाबना मोसायो, रोजाबो रंजाय आरो मागियो। बेनो जाबाय बैसागो रंजानाय मोसानाय।

(5) राइजो जानाय मोसानाय : जिउ खांनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायानो रायजो जानाय मोसानाय। बर’ समाजा मावथि हारि, आबादारि हारि। हौवा मानसिफोरा हाल एवो आरो नखरनि एबा जिउ खांनायनि थाखाय गोनां जानाय खामानिफोरखौ गावनो मावो। आइजोफोरा माइ गायो, सिथला सिबो, ना गुरो, आलासि रायदावो, गय खावो, थावख्रि लुयो हि दायो आरो बायदि बायदि खालामो। बेफोर हाबाफोरनिफ्रायनो बर ‘नि माइ गायनाय, हि दानाय, सिथला सिबनाय बायदि बर ‘नि मोसानाया सोमजिदों।

बर’ मोसानायनि जर ‘खा आखुथाइः बर’ मोसानायफोरा मिथिंगायारि मोसानाय। बेनि थाखायनो बर’ मोसानायाव मोसानायनि गोनोखोगिरिफोरा थि खालामखानाय आखल आखुवा थाया। गावनो गाव हारसिङै सोमजिखांनाय फाव-फेसनफोरासो बर’ मोसानायाव थायो। क्लासिकेल मोसानाय, गोदान मोसानाय एरिष्टक्रेट मोसानाय, कन्टेम्परारि मोसानाय आरिफोरनि फाव फेसना बर’ मोसानायाव थाया। खेराइ मोसानाय आरो बेनि बिदामफोरानो जाबाय बर’ मोसानायनि गिबि आरो गाहाइ बिथा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top